Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΚΕΠ 14/20.9.2019

ΕΚΕΠ 14/20.9.2019


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 14ης/20.9.2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ    

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. 2017.008/ΛΚΔΜ για την Παροχή Υπηρεσίας: «Μεταφορά 2,5 x 106 τόνων λιγνίτη στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου» με την εταιρεία «ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΟ ΒΕΡΜΙΟ ΙΜΕ».

- Αναπροσαρμογή των μηνιαίων ρυθμών διακίνησης και χρονική παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της ως άνω παροχής υπηρεσίας. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ως άνω αναπροσαρμογή των αρχικών συμβατικών μηνιαίων ρυθμών διακίνησης και τη χρονική παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας κατά 238 ημέρες της Σύμβασης 2017.008/ΛΚΔΜ και όρισε νέα ημερομηνία πέρατος την 25.5.2020. 

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. 2018.011/ΛΚΔΜ, για την παροχή υπηρεσίας: «Μεταφορά 2,82 x 106 τόνων λιγνίτη από διάφορες θέσεις των Ορυχείων ΟΠΚ, ΟΚΠ και ΟΝΠ προς τις αυλές του ΑΗΣ Καρδιάς» με την εταιρεία «ΕΘΝΙΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΟΡΑΙ Η ΚΟΖΑΝΗ Ι.Μ.Ε.». 

- Αναπροσαρμογή των μηνιαίων ρυθμών διακίνησης και χρονική παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της ως άνω παροχής υπηρεσίας. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την αναπροσαρμογή των αρχικών συμβατικών μηνιαίων ρυθμών διακίνησης της παροχής υπηρεσίας: «Μεταφορά 2,82 x 106 τόνων λιγνίτη από διάφορες θέσεις των Ορυχείων ΟΠΚ, ΟΚΠ και ΟΝΠ προς τις αυλές του ΑΗΣ Καρδιάς» της Σύμβασης 2018.011/ΛΚΔΜ και τη χρονική παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσής της κατά 262 ημέρες.

Η ανωτέρω παράταση δεν θα έχει οικονομική επίπτωση, πλην της νόμιμης αναθεώρησης. 
Νέα συμβατική ημερομηνία πέρατος της παροχής υπηρεσίας θα είναι πλέον η 25.9.2020.

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 2019.323/ΛΚΔΜ για την Παροχή Υπηρεσίας: «Εργασίες συγκόλλησης και επισκευής – συντήρησης ιμάντων στα Ορυχεία του ΛΚΔΜ».

-  Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας: «Εργασίες συγκόλλησης και επισκευής – συντήρησης ιμάντων στα Ορυχεία του ΛΚΔΜ» της Διακήρυξης 2019.323/ΛΚΔΜ  στην τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ATPAX – TEXNIKH – AΝΥΨΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», έναντι συνολικού τιμήματος 1.133.510,40 Ευρώ. 

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 2019.003/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 4,55 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή Πάρκο Βιομηχανικού Συγκροτήματος του Ορυχείου Μαυροπηγής».

- Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση του Έργου : «Διακίνηση 4,55 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή Πάρκο Βιομηχανικού Συγκροτήματος του Ορυχείου Μαυροπηγής» της Διακήρυξης 2019.003/ΛΚΔΜ  στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», έναντι εργολαβικού ανταλλάγματος 4.198.200 Ευρώ. 

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 2019.326/ΛΚΔΜ για την Παροχή Υπηρεσίας: «Επισκευή, Συντήρηση Σταθμών Κίνησης, Ταινιοδρομικού υλικού, Σταθμών Επιστροφής και Λεκανών Μεταφόρτωσης υλικού ταινιοδρόμων ΚΟΚΠ». 

- Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση της πιο πάνω παροχής υπηρεσίας στη μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία «ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης  2019.326/ΛΚΔΜ, με συνολικό τίμημα 851.088 Ευρώ.

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ 52618052/8.2.2019 για την Παροχή Υπηρεσιών ελεγχόμενης διαχείρισης υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων (συλλογή, συσκευασία, σήμανση, μεταφορά, μεταφόρτωση και τελική διάθεση) από τους Σταθμούς ΑΣΠ και ΤΣΠ της ΔΠΑΝ. 

-  Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού ΔΥΠ 52618052/8.2.2019 και την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών ελεγχόμενης διαχείρισης υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων (συλλογή, συσκευασία, σήμανση, μεταφορά, μεταφόρτωση και τελική διάθεση) από τους Σταθμούς ΑΣΠ και ΤΣΠ της ΔΠΑΝ, στην Ένωση Εταιρειών «HEC-POLYECO», έναντι συνολικού τιμήματος 851.240 Ευρώ. 

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ-600806/29.10.2018 για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων χωματουργικών μηχανημάτων TEREX 3308 και TEREX TR100, που λειτουργούν στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτ. Μακεδονίας (ΛΚΔΜ). 

- Επικύρωση του αποτελέσματος του πιο πάνω διαγωνισμού.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού ΔΥΠ-600806/29.10.2018, για την προμήθεια δύο ειδών ελαστικών επισώτρων διάστασης 24.00R35 (προέλευσης AEOLUS Κίνας) & 27.00R49 (πρόελευσης SAILUN JINYU Κίνας) των χωματουργικών μηχανημάτων TEREX 3308 και TEREX TR100, συνολικής αξίας 569.000 Ευρώ, στον οίκο «ΜΑΧΙΜ ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε.» του οποίου η προσφορά κρίθηκε τυπικά και τεχνικά αποδεκτή.

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ-602805/15.01.2019, για την προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών επενδύσεων με θερμό βουλκανισμό σε Τύμπανα Τ/Δ και Μηχανημάτων Ορυχείων.

-  Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού.  

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση της προμήθειας των ειδών του Διαγωνισμού  ΔΥΠ-602805/15.01.2019, στον μοναδικό τυπικά και τεχνικά αποδεκτό προσφέροντα Οίκο «ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Α.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος 930.000 Ευρώ, σύμφωνα με του όρους της Διακήρυξης και την προσφορά του. 

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ-602804/19.10.2018 για την προμήθεια ανταλλακτικών συστήματος κύλισης χωματουργικών μηχανημάτων (ερπυστριοφόρων) διαφόρων τύπων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ). 

- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη ματαίωση μέρους της προμήθειας των ειδών του Διαγωνισμού ΔΥΠ-602804/19.10.2018 συνολικής αξίας 35.200 Ευρώ και την ανάθεση των υπόλοιπων ειδών στον μοναδικό τυπικά και τεχνικά αποδεκτό προσφέροντα Οίκο «ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Α.Ε.» έναντι συνολικού τιμήματος 985.104,45 Ευρώ, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και την προσφορά του. 

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ-52619037/27.6.2019 για την εκποίηση άχρηστων υλικών.

- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού ΔΥΠ-52619037/27.6.2019 και την ανάθεση της εκποίησης 3.100.000 κιλών σιδήρου scrap (ρετάλια), στην εταιρεία «Φ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ Α.Ε.», έναντι συνολικής αναπροσαρμόσιμης  αξίας 635.500 Ευρώ.

---------------------------------------------------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner

EoI for HEDNO


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ