Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών
Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Στουρνάρη 55
Αθήνα 104 32

τηλ. : 210 5248611
FAX : 210 5232597, 5225166


Η Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών ανακοινώσει τους ακόλουθους Διαγωνισμούς :

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΤΕΥΧΗ
ΔΥΠ 51717070
Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την βέλτιστη αξιοποίηση του νεοπροσληφθέντος προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 05/09/2017 13:00 Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32, Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208 A.Tσονοπούλου  Τηλ.210 5270927http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 51717069
Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών για τον Έλεγχο Γνησιότητας Δικαιολογητικών βάσει του Ν.4305/14 31/08/2017 13:00Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32, Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208Π. Καλημέρης Τηλ: 210 52 70 902http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 52517060
Προμήθεια επιτηρητών φλόγας για τον ΑΗΣ Ρόδου  07/09/2017 12:15 Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55 104 32 Αθήνα, στο γραφείο Aποσφραγίσεων 208 Ε.Κούτσιου  Τηλ.210 5270925http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1

ΔΥΠ 601710
Προμήθεια ελαστικών επίσωτρων χωματουργικών μηχανημάτων TEREX 3308, TR100 & EUCLID HITACHI29/09/2017 11:00Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55,  104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208 Ε.Ματιάτου Τηλ.210 5270905http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 611717
Προμήθεια οκτώ (8) ειδών γράσων31/08/2017 10:00Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55 - 104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208 Π.Καραχάλιος Τηλ.210 5225100http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 601708
Προμήθεια, καδοτροχού μονού θαλάμου εκσκαφέων TAKRAF SRs 2000 12/09/2017 10:15 Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55,  104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208 Ε.Ματιάτου  Τηλ.210 5270805http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 601707
Προμήθεια, αυλάκων περιφοράς άνω δομής εκσκαφέων KRUPP (γνήσιοι ή πλήρως εναλλάξιμοι)07/09/2017 10:15Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55,  104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208 Ε.Ματιάτου Τηλ.210 5270805http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 52117066

Συμπλήρωμα Νο 1
Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της εφαρμογής που αφορά στην επικαιροποίηση των στοιχείων του ηλεκτρονικού λογαριασμού (e-bill) των πελατών της ΔΕΗ04/09/2017 11:00
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32, Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208 Θ.Κεφαλίδης  Τηλ.210 5270925http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 52017061
Παροχή Υπηρεσιών με αντικείμενο την Ασφαλιστική κάλυψη των ημερήσιων εισπράξεων και της μεταφοράς χρημάτων των Καταστημάτων της ΔΕΗ Α.Ε./ΔΠΩΛ, για τον κίνδυνο ληστείας/κλοπής29/08/2017 11:00Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55  104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208 Γ.Τραιφόρου  Τηλ.210 5270835http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1

ΔΥΠ 51817052

Συμπλήρωμα Νο 1
Προμήθεια διάφορων τύπων γαντιών εργασίας21/09/2017 10:00
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208 Α.Τσιλιγιάννη  Τηλ.210 5270837http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 52317059

Συμπλήρωμα Νο 2
Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας και επιχειρηματικού σχεδίου για τη διείσδυση της ΔΕΗ Α.Ε. στην αγορά φυσικού αερίου στην Ελλάδα08/09/2017 11:00Για την υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (qualified digital signature). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά στην ως άνω αναφερθείσα ηλεκτρονική πλατφόρμα, με καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε. για κάθε θέμα σχετικό με το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55 104 32 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από τις κ. Ν. Μάρκου και Ε. Κοτσαλή με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις n.markou@dei.com.gr και e.kotsali@dei.com.gr τηλεφωνικά (+30 210 5270824/210 5270833) ή με τηλεομοιοτυπία (+30 210 5232597).http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 51817031

Συμπλήρωμα Νο 3
Προμήθεια Λευκού Ξηρογραφικού Χαρτιού Α418/09/2017 11:00
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55,  104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208Α.Μυρωνάκη   Τηλ.210 5270850http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 601704

Συμπλήρωμα Νο 1
Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών μηχανημάτων LIEBHERR15/09/2017 11:00
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55,  104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208 Ε.Ματιάτου Τηλ. 210 5270805http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 602701

Συμπλήρωμα Νο 1
Προμήθεια πλαστικών δακτυλίων ραούλων ταινιοδρόμων από ελαστομερή πολυουρεθάνη20/09/2017 11:30
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55,  104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208 Ε.Ματιάτου   Τηλ.210 5270804http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 601703

Συμπλήρωμα Νο 2
Προμήθεια ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΩΝ- ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΩΝ20/09/2017 12:30
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55,  104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208Ε.Ματιάτου   Τηλ.210 5270804http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 601702

Συμπλήρωμα Νο 2
Προμήθεια μηχανημάτων καθαρισμού ταινιοδρόμων (ερπυστριοφόρα και ελαστιχοφόρα)15/09/2017 11:30
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55,  104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208Ε.Ματιάτου Τηλ.210 5270804http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 600701

Συμπλήρωμα Νο 5
Προμήθεια φορτηγού οχήματος 8Χ6 γερανοφόρου με κιβωτάμαξα12/09/2017 12:15
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων (γρ.208)E.Mατιάτου  Τηλ.2105270805http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1Διεύθυνση Πληροφορικής
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

3ης Σεπτεμβρίου 107
Αθήνα 104 34

τηλ. : 210 8818811
FAX : 210 8818315


Η Διεύθυνση Πληροφορικής ανακοινώνει τους ακόλουθους Διαγωνισμούς :Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Καποδιστρίου 27
Αθήνα 104 32Η Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης ανακοινώνει τους ακόλουθους Διαγωνισμούς :Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Κάντζα
Παλλήνη 153 51

τηλ. : 210 6601711
FAX : 210 6040986


Το Κέντρο Δοκιμών, Ερευνών & Προτύπων ανακοινώνει τους ακόλουθους Διαγωνισμούς :ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.