Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών
Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Στουρνάρη 55
Αθήνα 104 32

τηλ. : 210 5248611
FAX : 210 5232597, 5225166


Η Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών ανακοινώσει τους ακόλουθους Διαγωνισμούς :

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΤΕΥΧΗ
ΔΥΠ 611717
Προμήθεια οκτώ (8) ειδών γράσων31/08/2017 10:00Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55 - 104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208 Π.Καραχάλιος Τηλ.210 5225100http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 601708
Προμήθεια, καδοτροχού μονού θαλάμου εκσκαφέων TAKRAF SRs 2000 12/09/2017 10:15 Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55,  104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208 Ε.Ματιάτου  Τηλ.210 5270805http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 601707
Προμήθεια, αυλάκων περιφοράς άνω δομής εκσκαφέων KRUPP (γνήσιοι ή πλήρως εναλλάξιμοι)07/09/2017 10:15Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55,  104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208 Ε.Ματιάτου Τηλ.210 5270805http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 52017061
Παροχή Υπηρεσιών με αντικείμενο την Ασφαλιστική κάλυψη των ημερήσιων εισπράξεων και της μεταφοράς χρημάτων των Καταστημάτων της ΔΕΗ Α.Ε./ΔΠΩΛ, για τον κίνδυνο ληστείας/κλοπής29/08/2017 11:00Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55  104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208 Γ.Τραιφόρου  Τηλ.210 5270835http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1

ΔΥΠ 52317059

Συμπλήρωμα Νο 1
Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας και επιχειρηματικού σχεδίου για τη διείσδυση της ΔΕΗ Α.Ε. στην αγορά φυσικού αερίου στην Ελλάδα08/09/2017 11:00
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Για την υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (qualified digital signature). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά στην ως άνω αναφερθείσα ηλεκτρονική πλατφόρμα, με καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε. για κάθε θέμα σχετικό με το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55 104 32 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από τις κ. Ν. Μάρκου και Ε. Κοτσαλή με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις n.markou@dei.com.gr και e.kotsali@dei.com.gr τηλεφωνικά (+30 210 5270824/210 5270833) ή με τηλεομοιοτυπία (+30 210 5232597).http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 615707
Φύλαξη των εγκαταστάσεων των ΑΣΠ της ΔΠΑΝ ως κάτωθι: Περιοχή Δωδεκανήσου: AΣΠ, Κω, Καρπάθου και Καλύμνου Περιοχή Κυκλάδων: ΑΣΠ, Σύρου, Μήλου, Θήρας , Πάρου και Μυκόνου Περιοχή Β. Αιγαίου: ΑΣΠ, Χίου και Σάμου01/08/2017 12:00Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55  10432 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208Ι.Βενιζέλος Τηλ.210 6270826http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 601704

Συμπλήρωμα Νο 1
Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών μηχανημάτων LIEBHERR15/09/2017 11:00
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55,  104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208 Ε.Ματιάτου Τηλ. 210 5270805http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 602701

Συμπλήρωμα Νο 1
Προμήθεια πλαστικών δακτυλίων ραούλων ταινιοδρόμων από ελαστομερή πολυουρεθάνη20/09/2017 11:30
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55,  104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208 Ε.Ματιάτου   Τηλ.210 5270804http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 601703

Συμπλήρωμα Νο 2
Προμήθεια ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΩΝ- ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΩΝ20/09/2017 12:30
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55,  104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208Ε.Ματιάτου   Τηλ.210 5270804http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 601702

Συμπλήρωμα Νο 2
Προμήθεια μηχανημάτων καθαρισμού ταινιοδρόμων (ερπυστριοφόρα και ελαστιχοφόρα)15/09/2017 11:30
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55,  104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208Ε.Ματιάτου Τηλ.210 5270804http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 600701

Συμπλήρωμα Νο 5
Προμήθεια φορτηγού οχήματος 8Χ6 γερανοφόρου με κιβωτάμαξα12/09/2017 12:15
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων (γρ.208)E.Mατιάτου  Τηλ.2105270805http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1Διεύθυνση Πληροφορικής
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

3ης Σεπτεμβρίου 107
Αθήνα 104 34

τηλ. : 210 8818811
FAX : 210 8818315


Η Διεύθυνση Πληροφορικής ανακοινώνει τους ακόλουθους Διαγωνισμούς :

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΤΕΥΧΗ
ΔΠΛΡ-5752170006

Συμπλήρωμα Νο 1
Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Εξοπλισμού – Λογισμικού καθώς και Εφαρμογών της υπάρχουσας υποδομής του Ταμειακού Συστήματος04/08/2017 11:30
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Διεύθυνση Πληροφορικής (ΔΠΛΡ), οδός 3ης Σεπτεμβρίου, αριθ. 107, Τ.Κ. 104 34 Αθήνα, 4ος Όροφος, Γραφείο 403Πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Θρ. Μανιάτη και τον κ. Ν. Κιούση με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις t.maniatis@dei.com.gr και N.Kiousis@dei.com.gr, τηλεφωνικά (+30 210 8206528/210 8206530) ή με τηλεομοιοτυπία (+30 210 8812489).Τα Τεύχη της Διακήρυξης διατίθενται δωρεάν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΔΕΗ Α.Ε. http://www.dei.gr

Διακήρυξη 5752170006 Συμπλ.1 (αρχείο pdf).pdf


Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Καποδιστρίου 27
Αθήνα 104 32Η Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης ανακοινώνει τους ακόλουθους Διαγωνισμούς :Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Κάντζα
Παλλήνη 153 51

τηλ. : 210 6601711
FAX : 210 6040986


Το Κέντρο Δοκιμών, Ερευνών & Προτύπων ανακοινώνει τους ακόλουθους Διαγωνισμούς :ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.