Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Γενική Διεύθυνση Εμπορίας

Γενική Διεύθυνση Εμπορίας
Διεύθυνση Πωλήσεων
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Ναυαρίνου 10
Αθήνα 104 32
τηλ. : 210 3611108
FAX : 210 3632258


Η Διεύθυνση Πωλήσεων ανακοινώνει τους ακόλουθους διαγωνισμούς :Διεύθυνση Πωλήσεων - Κλάδος Πωλήσεων Πελοποννήσου - Ηπείρου
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΗΠΕΙΡΟΥ

Αμμοχώστου 2 & Ηρώων Πολυτεχνείου
264 42 ΠΑΤΡΑ
Τηλ. Κέντρο: 2610 311111

Η Διεύθυνση Πωλήσεων - Κλάδος Πωλήσεων Πελοποννήσου - Ηπείρου ανακοινώνει τους ακόλουθους διαγωνισμούς:Διεύθυνση Πωλήσεων - Κλάδος Πωλήσεων Μακεδονίας - Θράκης
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Αδριανουπόλεως 24
Θεσσαλονίκη ΤΚ 55133


Η Διεύθυνση Πωλήσεων - Κλάδος Πωλήσεων Μακεδονίας - Θράκης ανακοινώνει τους ακόλουθους διαγωνισμούς:Διεύθυνση Σχεδιασμού & Ανθρώπινου Δυναμικού
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Πατησίων 27
Αθήνα 104 32 

τηλ. : 210-5292305
FAΧ : 210-5292384

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανθρώπινου Δυναμικού ανακοινώνει τους ακόλουθους Διαγωνισμούς :

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΤΕΥΧΗ
Διακήρυξη: ΔΣΑΔΕ – 4351608/2016
Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιοποίησης και Ανάπτυξης Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Αρχείου Πελατών Εμπορίας, καθώς και ενσωμάτωσης των ψηφιοποιημένων εγγράφων στο SAP-ISU (Content Server) στη μερίδα του Πελάτη.15/11/2016 11.00 π.μ.Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανθρώπινου Δυναμικού Εμπορίας (ΔΣΑΔΕ), οδός Πατησίων, αριθ. 27, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 2105292305.Β. Ζέρβας,  v.zervas@dei.com.gr, Τηλ. 2105292305 FAX 21052923841. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf
2. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.pdf
2.1 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf
3. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ.pdf
4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΧΕΔΙΟ).pdf
5. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.pdf
6. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.pdf
7. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ.pdf


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone

Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ