Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Αποτελέσματα Ανακοίνωσης ΔΥΣ/1591/20.3.2015 για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με έναν (1) Διπλωματούχο Τοπογράφο Μηχανικό

Αποτελέσματα Ανακοίνωσης ΔΥΣ/1591/20.3.2015 για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με έναν (1) Διπλωματούχο Τοπογράφο Μηχανικό


Α.  Πίνακας Επιτυχόντων

Β.  Πίνακας πληρούντων τα κριτήρια

Γ.  Πίνακας μη πληρούντων τα κριτήρια
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone

Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ