Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Αποτελέσματα Ανακοίνωσης ΔΥΣ/1128/3.3.2016 για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με έναν (1) Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό

Αποτελέσματα Ανακοίνωσης ΔΥΣ/1128/3.3.2016 για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με έναν (1) Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό


Η διαδικασία κηρύχθηκε άγονη και ως εκ τούτου δεν αναρτώνται  πίνακες επιτυχόντων και πληρούντων τα κριτήρια της Ανακοίνωσης.

Πίνακας μη πληρούντων τα κριτήρια της Προκήρυξης


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone

Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ