Εγγυήσεις Προέλευσης ΑΠΕ ΔΕΗ

Εγγυήσεις Προέλευσης από ΑΠΕ


Οι Εγγυήσεις Προέλευσης αντιπροσωπεύουν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και αναπτυξιακών χαρακτηριστικών της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Αποτελούν ένα παράλληλο προϊόν ως προς τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και εμπορεύονται μαζί ή χωριστά από την ηλεκτρική ενέργεια στην οποία αναφέρονται.

Η δημιουργία των Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές είναι πολύ σημαντική, διότι αντιπροσωπεύουν τα οφέλη για το περιβάλλον και την κοινωνία της βιώσιμης και ανανεώσιμης παραγωγής ενέργειας.

Οι εγγυήσεις προέλευσης από ΑΠΕ εξασφαλίζουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να τις προμηθευτούν και να στηρίξουν κατ’ αυτό τον τρόπο την παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.