Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Αποτελέσματα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων - πλην των μετόχων της μειοψηφίας.

Αποτελέσματα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων - πλην των μετόχων της μειοψηφίας.


                                                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει ότι, στις 29.6.2010 μετά την περάτωση της 8ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας πραγματοποιήθηκε Έκτακτη (Αυτόκλητη - Καθολική) Γενική Συνέλευση Μετόχων - πλην των μετόχων της μειοψηφίας - της Επιχείρησης.
Ο μέτοχος πλειοψηφίας εκπροσωπώντας 118.605.114 μετοχές (με το σύνολο των μετοχών του, κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 26, παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και τoυ άρθρoυ 10, παρ. 2α του καταστατικού της εταιρίας), (επαν)εξέλεξε τα πέντε (5) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, λόγω αλλαγής της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία είναι τα εξής:
1. Μπαράτσης Απόστολος - Μη ανεξάρτητο Μέλος
2. Νέλλας Γεώργιος - Ανεξάρτητο Μέλος
3. Πανέτας Κων/νος - Ανεξάρτητο Μέλος
4. Πετρόπουλος Ευάγγελος - Μη ανεξάρτητο Μέλος
5. Τσαρούχας Ιωάννης - Μη ανεξάρτητο Μέλος
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει στις 28.6.2013.


Αθήνα 30.6.2010

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ