Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

2002 Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

2002 Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις


Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ)

  • ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΗ - Οικονομική Κατάσταση όπως προσαρμόστηκαν μετά την αναπροσαρμογή των παγίων - 31 Δεκεμβρίου  2002 & 2001 (download pdf)
  • ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΗ - Οικονομική Κατάσταση - 31 Δεκεμβρίου  2002 & 2001 (download pdf)

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ