Η ΕΤΑΙΡΙΑ

2002 Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

2002 Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις


Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ)

  • ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΗ - Οικονομική Κατάσταση όπως προσαρμόστηκαν μετά την αναπροσαρμογή των παγίων - 31 Δεκεμβρίου  2002 & 2001 (download pdf)
  • ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΗ - Οικονομική Κατάσταση - 31 Δεκεμβρίου  2002 & 2001 (download pdf)

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Ερωτηματολόγιο για Ουσιώδη Θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ