Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

2002 Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

2002 Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις


Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ)

  • ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΗ - Οικονομική Κατάσταση όπως προσαρμόστηκαν μετά την αναπροσαρμογή των παγίων - 31 Δεκεμβρίου  2002 & 2001 (download pdf)
  • ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΗ - Οικονομική Κατάσταση - 31 Δεκεμβρίου  2002 & 2001 (download pdf)

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


EoI for HEDNO

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ