ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Αλλαγή Προμηθευτή

Αλλαγή Προμηθευτή


Εάν θέλετε να αλλάξετε Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και να επιστρέψετε στη ΔΕΗ, μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε Κατάστημα ΔΕΗ, ή να καλέσετε στο Τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών, στο 11770, ώστε να υπογράψετε νέα Σύμβαση Προμήθειας με τη ΔΕΗ στο όνομα της εταιρίας σας.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξόφληση ή ρύθμιση όλων των τυχόν προηγούμενων οφειλών σας προς τη ΔΕΗ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε:

• εξοφλημένο ή ρυθμισμένο τον τελευταίο λογαριασμό ρεύματος του τωρινού Προμηθευτή σας

• την ένδειξη/τις ενδείξεις του μετρητή σας 

• τη σφραγίδα της εταιρίας 

• αποδεικτικό ΑΦΜ (αντίγραφο οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου, π.χ. βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ, δήλωση πληροφοριακών στοιχείων ακινήτου από TAXIS

• αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του νόμιμου εκπροσώπου 

• αντίγραφο έναρξης εργασιών σε ΔΟΥ

• αποδεικτικό σχέσης με το ακίνητο, π.χ. αντίγραφο του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου με την αποδοχή του αντισυμβαλλόμενου μέρους (έγγραφο Taxisnet),  αντίγραφο του συμβολαίου ιδιοκτησίας ή απόσπασμα του Ε9.

Υπογράφοντας νέα Σύμβαση Προμήθειας πρέπει να πληρώσετε και ένα ποσό ως εγγύησηΓια να πληροφορηθείτε σχετικά με το ποσό της εγγύησης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών, καλώντας στο 11770 αναφέροντας τον Αριθμό Παροχής του ακινήτου ή τον Λογαριασμό Συμβολαίου.

Στις περιπτώσεις υπογραφής από εξουσιοδοτημένο άτομο χρειάζεται πρωτότυπη ή σε αντίγραφο εξουσιοδότηση θεωρημένη από Αστυνομική αρχή ή ΚΕΠ και αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του εξουσιοδοτούμενου.

Επιπλέον δικαιολογητικά που χρειάζονται ανάλογα με τη μορφή της εταιρίας είναι:

• αν πρόκειται για ΟΕ ή ΕΕ
- αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας καταχωρημένου στο ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) ή βεβαίωση από το αρμόδιο τμήμα εταιριών Πρωτοδικείου όπου ορίζονται ο/οι εκπρόσωπος/οι

• αν πρόκειται για ΕΠΕ
- αντίγραφο τελευταίου ισχύοντος Καταστατικού από την Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ), όπου αναγράφεται το ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο). Εάν δεν αναγράφεται το ΓΕΜΗ χρειάζεται να προσκομίσετε & σχετική βεβαίωση από την αρμόδια γενική γραμματεία Εμπορίου ή Περιφέρεια
- απόσπασμα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό του εκπροσώπου/ διαχειριστή της εταιρίας

 αν πρόκειται για ΑΕ
- αντίγραφο τελευταίου ισχύοντος Καταστατικού από την Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ), όπου αναγράφεται το ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο). Εάν δεν αναγράφεται το ΓΕΜΗ χρειάζεται να προσκομίσετε και σχετική βεβαίωση από την αρμόδια γενική γραμματεία Εμπορίου ή Περιφέρεια
- απόσπασμα Πρακτικών Τελευταίας Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου
- απόσπασμα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό του εκπροσώπου/ διαχειριστή της εταιρίας

• αν πρόκειται για ΙΚΕ
- αντίγραφο Καταστατικού καταχωρημένου στο ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο)
- απόφαση της ΙΚΕ με την οποία θα ορίζεται ο Διαχειριστής της εταιρίας

• αν πρόκειται για ΙΔΡΥΜΑ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
αντίγραφο Καταστατικού του Ιδρύματος ή του Οργανισμού

• αν πρόκειται για Ναυτιλιακή εταιρεία
- αντίγραφο τελευταίου ισχύοντος Καταστατικού της εταιρείας από την Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ)
- αντίγραφο του πιο πρόσφατου πιστοποιητικού από το Υπουργείο Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού, το οποίο να πιστοποιεί την εγκατάσταση καθώς και το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εφόσον το νέο συμβόλαιο παραμείνει στο ίδιο όνομα φυσικού προσώπου ή εταιρείας με αυτό που υπάρχει καταχωρημένο στο σύστημα του Διαχειριστή Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ), όπως αυτό έχει δηλωθεί από τον τωρινό σας Προμηθευτή τότε δεν απαιτείται ο έλεγχος Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ). Στην περίπτωση που η νέα Σύμβαση θα συναφθεί σε διαφορετικό όνομα/επωνυμίας, τότε θα απαιτηθεί η προσκόμιση ΥΔΕ στον Διαχειριστή Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ), εφόσον έχει λήξει η ισχύς της προηγούμενης. Για να πληροφορηθείτε για την ημερομηνία λήξης της ΥΔΕ μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ, www.deddie.gr.
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


X

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.