ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Αλλαγή Προμηθευτή

Αλλαγή Προμηθευτή


Εάν θέλετε να αλλάξετε Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας, μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε Κατάστημα ΔΕΗ, ή να καλέσετε στο Τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών, στο 11770, ώστε να υπογράψετε νέα Σύμβαση Προμήθειας με τη ΔΕΗ στο όνομα της εταιρίας σας, προσκομίζοντας τα παρακάτω: 

  • τον τελευταίο λογαριασμό ρεύματος με τον τωρινό σας Προμηθευτή (εξοφλημένο ή ρυθμισμένο)
  • την ένδειξη του μετρητή σας 
  • τη σφραγίδα της εταιρείας 
  • αποδεικτικό του ΑΦΜ της εταιρίας (επίδειξη οποιουδήποτε δημόσιου εγγράφου, εκκαθαριστικό εφορίας, βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ, δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακινήτου από ΤΑΧΙS, έναρξη εργασιών σε ΔΟΥ) 
  • αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο του εκπροσώπου της εταιρίας 
  • επιπλέον, για δική σας διασφάλιση είναι πιθανό να χρειαστείτε και αποδεικτικό υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακινήτου ή αντίγραφο του συμβολαίου ιδιοκτησίας. 
Υπογράφοντας νέα Σύμβαση Προμήθειας πρέπει να πληρώσετε και ένα ποσό ως εγγύηση. Για να πληροφορηθείτε σχετικά με το ποσό της εγγύησης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών, καλώντας στο 11770 αναφέροντας τον Αριθμό Παροχής του ακινήτου ή τον Λογαριασμό Συμβολαίου.

Στις περιπτώσεις υπογραφής από εξουσιοδοτημένο άτομο χρειάζεται επικυρωμένη πρωτότυπη εξουσιοδότηση θεωρημένη από Αστυνομική αρχή ή ΚΕΠ και η αστυνομική ταυτότητα του εξουσιοδοτούμενου.

Επιπλέον δικαιολογητικά που χρειάζονται ανάλογα με τη μορφή της εταιρίας είναι:

αν πρόκειται για ΟΕ ή ΕΕ
- αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας καταχωρημένου στο ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) ή βεβαίωση από το αρμόδιο τμήμα εταιριών Πρωτοδικείου όπου ορίζονται ο/οι εκπρόσωπος/οι

αν πρόκειται για ΕΠΕ
- αντίγραφο τελευταίου ισχύοντος Καταστατικού από την Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ), όπου αναγράφεται το ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο). Εάν δεν αναγράφεται το ΓΕΜΗ χρειάζεται να προσκομίσετε & σχετική βεβαίωση από την αρμόδια γενική γραμματεία Εμπορίου ή Περιφέρεια
- απόσπασμα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό του εκπροσώπου/ διαχειριστή της εταιρίας

αν πρόκειται για ΑΕ
- αντίγραφο τελευταίου ισχύοντος Καταστατικού από την Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ), όπου αναγράφεται το ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο). Εάν δεν αναγράφεται το ΓΕΜΗ χρειάζεται να προσκομίσετε και σχετική βεβαίωση από την αρμόδια γενική γραμματεία Εμπορίου ή Περιφέρεια
- απόσπασμα Πρακτικών Τελευταίας Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου
- απόσπασμα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό του εκπροσώπου/ διαχειριστή της εταιρίας

αν πρόκειται για ΙΚΕ
- αντίγραφο Καταστατικού καταχωρημένου στο ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο)
- απόφαση της ΙΚΕ με την οποία θα ορίζεται ο Διαχειριστής της εταιρίας

αν πρόκειται για ΙΔΡΥΜΑ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
αντίγραφο Καταστατικού του Ιδρύματος ή του Οργανισμού

Αν πρόκειται για Ναυτιλιακή εταιρεία
- αντίγραφο τελευταίου ισχύοντος Καταστατικού της εταιρείας από την Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ)
- αντίγραφο του πιο πρόσφατου πιστοποιητικού από το Υπουργείο Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού, το οποίο να πιστοποιεί την εγκατάσταση καθώς και το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εφόσον το νέο συμβόλαιο παραμείνει στο ίδιο όνομα φυσικού προσώπου ή εταιρείας με αυτό που υπάρχει καταχωρημένο στο σύστημα του Διαχειριστή Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ), όπως αυτό έχει δηλωθεί από τον τωρινό σας Προμηθευτή τότε δεν απαιτείται ο έλεγχος Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ). Στην περίπτωση που η νέα Σύμβαση θα συναφθεί σε διαφορετικό όνομα/επωνυμίας, τότε θα απαιτηθεί η προσκόμιση ΥΔΕ στον Διαχειριστή Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ), εφόσον έχει λήξει η ισχύς της προηγούμενης.


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


X

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.