Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Επισημάνσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Δ. Μανιατάκη επί θεμάτων που ετέθησαν από τον παραιτηθέντα πρόεδρο της ΔΕΗ Α.Ε κ. Ι. Παλαιοκρασσά.

Επισημάνσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Δ. Μανιατάκη επί θεμάτων που ετέθησαν από τον παραιτηθέντα πρόεδρο της ΔΕΗ Α.Ε κ. Ι. Παλαιοκρασσά.


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
                                                                         ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επί των θεμάτων που αναφέρονται στην επιστολή παραίτησης του κ. Ιω. Παλαιοκρασσά σχετικά με τους όρους λειτουργίας της Επιχείρησης, και κατόπιν και της σημερινής συνέντευξής του, o Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Δ. Μανιατάκης επισημαίνει τα εξής:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ, αλλά και τα επί μέρους πρόσωπα που το συγκροτούν, πληροφορήθηκαν περί των 7 υποθέσεων που ο τέως Πρόεδρος της Επιχείρησης θεώρησε ότι συνιστούν ποινικά αδικήματα, από τις Εφημερίδες. Για την παραπομπή αυτή καλώς έπραξε. Επισημαίνεται όμως ότι, τόσο δυνάμει των αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης όσο και βάσει των Εσωτερικών Κανονισμών της Επιχείρησης, η ορθόδοξη διαδικασία θα ήταν, πριν κατατεθούν στον Εισαγγελέα, να κινηθούν οι εταιρικές διαδικασίες, να αχθούν οι υποθέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο για περαιτέρω διερεύνηση και την πιθανή απόδοση πειθαρχικών τουλάχιστον ευθυνών. Οι υποθέσεις αυτές είναι:
(α) Η σύμβαση συντήρησης που ήταν μέρος του ανατεθέντος ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού έργου της Μονάδας V του ΑΗΣ Λαυρίου (Οι σχετικές αποφάσεις ελήφθησαν κατά τις συνεδριάσεις του ΔΣ της 25.11.2003 και της 22/6/2004 ομοφώνως και επιβεβαιώθηκαν κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ της 12/10/2004).
(β) Η σύμβαση κατασκευής ηλεκτροστατικών φίλτρων στον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου (Η σχετική απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ της 10/8/2004 ομοφώνως). Σημειώνεται εν προκειμένω ότι η μείωση του αρχικά προσφερθέντος τιμήματος αποτελούσε και εισήγηση των αρμοδίων Υπηρεσιών.
(γ) Οι αγοραπωλησίες ηλεκτρικής ενέργειας με την εταιρεία ATEL (Η σχετική απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ της 5/10/2004 ομοφώνως. Οι σχετικές αιτιάσεις του κ. Παλαιοκρασσά ανακλήθηκαν από τον ίδιο ως αβάσιμες, όπως ο ίδιος δήλωσε ενώπιον του ΔΣ, κατόπιν νεοτέρων διευκρινήσεων που του δόθηκαν από την αρμόδια Υπηρεσία).
(δ) Η προμήθεια κυλινδρελαίου για τον ΑΗΣ Αθερινόλακκου (Οι σχετικές αποφάσεις ελήφθησαν κατά τις συνεδριάσεις του ΣΔ της 29/6/2004 και 25/1/2005 ομοφώνως). Επί αυτής της προμήθειας ζητήθηκε σχετική τεχνική πραγματογνωμοσύνη από δύο Καθηγητές του ΕΜΠ, που επιβεβαιώνει τις σχετικές εισηγήσεις των Υπηρεσιών της ΔΕΗ .
(ε) Το πρόγραμμα διαφήμισης της Επιχείρησης για το έτος 2005 (Η σχετική εισήγηση εισήχθη προς έγκριση στις συνεδριάσεις της 1/3/2005 και 5/4/2005 χωρίς να ληφθεί απόφαση έγκρισης).
(στ) Η προμήθεια βελτιωτικού καυσίμων Carbamin (Η σχετική απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ της 26/6/2004 ομοφώνως).
(ζ) Τα αποθήκευτρα εξοπλισμού του ΑΗΣ Χανίων (Η σχετική απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ της 1/2/2005 ομοφώνως, αλλά η υλοποίησή της είναι σε εκκρεμότητα).
2. Κατά την πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ της Επιχείρησης μετά την υποβολή των γνωστών επτά φακέλων στην Εισαγγελία (1/3/2005), το ΔΣ ζήτησε από τον κ. Παλαιοκρασσά ενημέρωση, για το περιεχόμενο των καταγγελιών του. Η ενημέρωση αυτή, καθώς και η παροχή όλων των σχετικών εξηγήσεων από τα εμπλεκόμενα υπηρεσιακά στελέχη άρχισε στη συνεδρίαση του ΔΣ της 17/5/2005 και κατέληξε σε αυτή της 4/8/2005, όταν και το ΔΣ έλαβε την απόφαση που επισυνάπτεται αυτούσια. Στέκομαι όμως στο σημείο της απόφασης που αναφέρει ότι το ΔΣ "περιβάλλει με την εμπιστοσύνη του το Προσωπικό και τα Στελέχη της Επιχείρησης", απόφαση που ελήφθη ομοφώνως.

3. Τα ζητήματα που άμεσα ή έμμεσα αφορούν τη ΔΕΗ και αποτελούν αντικείμενο έρευνας Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι τα ακόλουθα :
· Η από νομική σκοπιά φύση και το περιεχόμενο της παραχώρησης από το Ελληνικό Δημόσιο προς τη ΔΕΗ δικαιωμάτων εκμετάλλευσης λιγνιτικών κοιτασμάτων.
· Η σύμβαση μελέτης κατασκευής και θέσης σε λειτουργία της Μονάδας V του ΑΗΣ Λαυρίου. Για την υπόθεση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ζητώντας αφενός την καταδίκη του Ελληνικού Δημοσίου στη δικαστική δαπάνη και αφετέρου να αναγνωρισθεί από το Δικαστήριο ότι η σχετική ανάθεση έγινε κατά παράβαση της σχετικής Κοινοτικής Οδηγίας (93/38) και των αρχών που τη διέπουν.
· Η ανάθεση (που έγινε στις 1/2/2005) της κατασκευής της Μονάδας ΙΙ του ΑΗΣ Αθερινόλακκου, για την οποία έχει ξεκινήσει διαδικασία παραπομπής στο ΔΕΚ.. Η διαφωνία μεταξύ ΔΕΗ και Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι κατά βάση επί αμιγώς νομικού ζητήματος και συγκεκριμένα επί της ισχύος των ρυθμίσεων των Γενικών Οδηγιών έναντι των αντίστοιχων ρυθμίσεων της Οδηγίας 93/38.

Επί δύο άλλων υποθέσεων που αφορούν τη ΔΕΗ, έχουν εκδοθεί καταδικαστικές αποφάσεις:
· Για την μη εφαρμογή της βέλτιστης δυνατής τεχνολογίας στον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, σύμφωνα με τη σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία, χωρίς τη μέχρι τη στιγμή αυτή επιβολή οποιασδήποτε χρηματικής ποινής. Η Επιχείρηση ήδη μελετά τους τρόπους συμμόρφωσης προς την απόφαση του ΔΕΚ στα πλαίσια των σχετικών Οδηγιών.
· Για την κατασκευή ταινιόδρομων στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης (ανάθεση στις 29/8/2000) λόγω ανάθεσης στην ανάδοχο κοινοπραξία χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της Οδηγίας 93/38. Το Ελληνικό Δημόσιο καταδικάστηκε στη δικαστική δαπάνη. Πρέπει να σημειωθεί ότι η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης αυτής από τις ελληνικές διωκτικές αρχές έγινε αυτεπαγγέλτως.
Τέλος επί τριών ακόμη υποθέσεων που αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας Υπηρεσιών της Ε.Ε., (λογιστικός διαχωρισμός λιγνίτη, αναβάθμιση ατμοστροβίλων Μονάδων ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου και προμήθεια ρουλεμάν) αναμένονται οι επίσημες αποφάσεις των Υπηρεσιών της Ε.Ε.

4. Η παραίτηση του κ. Παλαιοκρασσά, ως μέλους της 3μελούς Επιτροπής επιλογής Γενικών Διευθυντών έγινε κατόπιν σχετικής εισήγησης της Νομικής Υπηρεσίας, προκειμένου να αρθούν οι όποιες τυχόν ενστάσεις περί της αμεροληψίας της Επιτροπής, λόγω συμμετοχής του ιδίου και τούτο διότι η Επιτροπή αυτή θα έπρεπε ίσως να κρίνει και να αξιολογήσει πρόσωπα-υποψήφιους για τις θέσεις Γενικών Διευθυντών που, είτε είχαν καταγγελθεί από τον κ. Παλαιοκρασσά ως ενεχόμενους σε σκάνδαλα, είτε είχαν προταθεί από τον ίδιο ως μάρτυρες κατηγορίας. Την άποψη αυτή ασπάσθηκε και ο ίδιος στο ΔΣ και εισηγήθηκε την αντικατάστασή του.

5. Τα ποσά που αναφέρθηκαν από τον κ. Παλαιοκρασσά ως αμοιβές δικηγόρων -εξωτερικών συνεργατών, που χειρίζονταν υποθέσεις ερευνώμενες από την Ε.Ε. είναι ανακριβή. Κατ' αρχάς αναφέρθηκε σε αριθμό δικηγόρων με πάγια αντιμισθία της ΔΕΗ (100) που είναι ανακριβής γιατί ο ακριβής αριθμός είναι 54. Έπειτα, το ποσό που ανέφερε ο κ. Παλαιοκρασσάς (1.200.000 Ευρώ) ως συνολική δαπάνη της ΔΕΗ για εξωτερικούς συνεργάτες συμπεριλαμβάνει και αμοιβές συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών, πραγματογνωμόνων σε διάφορες υποθέσεις, ιδίως πυρκαϊών. Πάντως, κατά το έτος 2004 οι αμοιβές των 87 δικηγόρων-ανά την Ελλάδα εξωτερικών συνεργατών της ΔΕΗ ανήλθαν σε 858.000 Ευρώ και αφορούν χειρισμό πλήθους υποθέσεων κάθε φύσεως και αιτίας όπως απαιτήσεις κατά της ΔΕΗ από πυρκαϊές, εργατικές διαφορές, φορολογικές υποθέσεις κλπ. Απ' αυτό το ποσό οι αμοιβές των δικηγόρων (κατά το 2004) που χειρίσθηκαν υποθέσεις της ΔΕΗ ενώπιον Υπηρεσιών της ΕΕ ή στο ΔΕΚ δεν υπερέβησαν τις 300.000 Ευρώ.

6. Τέλος, αξίζει να διευκρινισθεί ότι την απόφαση του ΔΣ περί της αμοιβής των δικηγόρων-νομικών παραστατών των κατηγορουμένων στην υπόθεση του Λαυρίου, υπερψήφισε και ο κ. Παλαιοκρασσάς, χωρίς μάλιστα καμία επιφύλαξη.

Ακολουθεί απόσπασμα πρακτικών 21ης / 4.08.2005 Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Η. Α.Ε.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 21/4.8.2005 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αριθμός απόφασης: (ε. ) 188

Θέμα : Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
α. τις προφορικές εισηγήσεις του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου,
β. τη συζήτηση που έγινε κατά τη διάρκεια της παρούσας συνεδρίασης,
γ. τις αποφάσεις και ενέργειες των αρμοδίων Οργάνων της Επιχείρησης (Διοικητικό Συμβούλιο και Συμβούλιο Διεύθυνσης), για τις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης, κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων 5 μηνών καθώς και
δ. τα νεότερα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη του από τις Υπηρεσίες σχετικά με τις εν λόγω υποθέσεις ήτοι :
1. Προμήθεια ηλεκτροστατικών φίλτρων ΑΗΣ ΑΓ. Δημητρίου
2. Προμήθεια κυλινδρελαίου για τον ΑΗΣ Αθερινόλακκου
3. Σύμβαση συντήρησης ΑΗΣ Λαυρίου
4. Διαφημιστικό Πρόγραμμα Επιχείρησης του 2005
5. Προμήθεια βελτιωτικών καυσίμων Carbamin
6. Καταβολή φυλάκτρων για αεριοστρόβιλους ΑΗΣ Χανίων
7. ATEL
και αφού εξέτασε με τη δέουσα επιμέλεια όλες τις πτυχές των εν λόγω υποθέσεων,
A π ο φ ά σ ι σ ε τα ακόλουθα

1. Ότι δεν επισυνέβη εν κατακλείδι βεβαία και οριστική ζημία σε βάρος της περιουσίας της Επιχείρησης προκύπτουσα από τις παραπάνω υποθέσεις, ομοφώνως. Ειδικότερα καθ'όσον αφορά την σύμβαση συντήρησης του ΑΗΣ Λαυρίου, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι διατηρεί τις ήδη εκφρασθείσες απόψεις του.

2. Ότι δεν διαπιστώθηκε απόπειρα εσκεμμένης πρόκλησης ζημίας σε βάρος της Επιχείρησης από οποιοδήποτε Υπηρεσιακό Στέλεχος της, σε οποιαδήποτε κλίμακα της ιεραρχίας, μειοψηφούντος του Προέδρου.
Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ δηλώνει προς κάθε κατεύθυνση ότι πάντοτε λειτούργησε και θα συνεχίσει, όπως είναι αυτονόητο, να λειτουργεί με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον της Επιχείρησης, καθώς και ότι περιβάλλει με την εμπιστοσύνη του το Προσωπικό και τα Στελέχη της Επιχείρησης.

3. Εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του Κανονισμού του, το κείμενο της παρούσας απόφασης.
 

Ακριβές Αντίγραφο
Μανιατάκης Δημήτριος-Αντώνιος
Διευθύνων Σύμβουλος

 

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2005                                                                                                                                                   Από το Γραφείο Τύπου

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.