Βιώσιμη Ανάπτυξη

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

H Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης συμβαδίζει απόλυτα με το επιχειρηματικό μοντέλο και τις ανάγκες μετασχηματισμού της εταιρείας, δημιουργώντας έναν «οδικό χάρτη» μετασχηματισμού σε ένα μοντέλο «Δημιουργίας Διαμοιραζόμενης Αξίας» (Creating Shared Value, CSV), το οποίο θέτει στο επίκεντρο των προσπαθειών της, την αναγνώριση των αναγκών των ενδιαφερόμενων μερών της, και της κοινωνίας ευρύτερα, δημιουργώντας διαμοιραζόμενη αξία μεταξύ Εταιρείας, Κοινωνίας και Περιβάλλοντος.

Η Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης, η οποία διέπεται από τη φιλοσοφία αυτή, της δημιουργίας διαμοιραζόμενης αξίας (Creating Shared Value ), μεταξύ άλλων στοχεύει στα παρακάτω:

• Να ενσωματώνει τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του Ο.Η.Ε. στο επιχειρηματικό μας σχέδιο και στο λειτουργικό μας μοντέλο ώστε να ενισχύουμε την επίτευξη των στόχων αυτών
• Να υποστηρίζει την πορεία του Ομίλου για τη μείωση των εκπομπών σύμφωνα με τους ενδιάμεσους στόχους και με τελικό στόχο τις καθαρές μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2040
• Να στοχεύει στο να μειώνει την αρνητική επίδραση που προκύπτει από τις δραστηριότητες του Ομίλου στη φύση και τη βιοποικιλότητα (Nature positive)
• Νa ωθεί στο μετασχηματισμό της αλυσίδας παραγωγής και της διαδικασίας των προμηθειών με βάση τα ESG κριτήρια
• Να θέτει στόχους λαμβάνοντας υπόψη ESG κριτήρια
• Να διαμορφώνει μία νέα εταιρική κουλτούρα που θα ενσωματώνεται σε όλες τις εταιρείες και δομές του Ομίλου
• Να έρθει πιο κοντά στον πελάτη και την κοινωνία ευρύτερα
• Να στηρίζει τους εργαζόμενους και συνεργάτες
• Να συμβάλει στη Δίκαιη Μετάβαση
• Να αυξάνει την πρόσβασή του Ομίλου σε πράσινα κεφάλαια Βιώσιμης Ανάπτυξης
• Να λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Ταξινομίας (EU Taxonomy)

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος υλοποιεί σχέδιο δράσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη βασιζόμενος στο μοντέλο CSV, με στόχο την ολοκληρωμένη ενσωμάτωσή του στην επιχειρηματική στρατηγική, το λειτουργικό μοντέλο, και την αλυσίδα αξίας της ΔΕΗ και του Ομίλου συνολικά.

Το σχέδιο αυτό λαμβάνει υπόψη:
• το εσωτερικό περιβάλλον και συγκεκριμένα τις πιθανές και υφιστάμενες αρνητικές και θετικές επιδράσεις του επιχειρηματικού μοντέλου του Ομίλου, στο φυσικό περιβάλλον, την οικονομία και τους ανθρώπους
• το εξωτερικό περιβάλλον και συγκεκριμένα τις εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, τη στρατηγική και τις αντίστοιχες δράσεις και πρακτικές ομοειδών εταιρειών, τις απαιτήσεις των διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων, αρχών και οίκων αξιολόγησης Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς και τις αναδυόμενες μεγα-τάσεις του κλάδου.

 

 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form