Βιώσιμη Ανάπτυξη

Βασικοί Άξονες

Στην κατεύθυνση της κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής βιωσιμότητάς της, η ΔΕΗ επικεντρώνεται στους ακόλουθους τρεις άξονες (ESG):

Προστασία Περιβάλλοντος - E


Λειτουργούμε με υπευθυνότητα απέναντι στο περιβάλλον και τη χρήση των φυσικών πόρων. Δεσμευόμαστε να αναλαμβάνουμε δράσεις και να αναπτύσσουμε πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός μας. Στο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα (2015) και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (2019), η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων, η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του Ομίλου και ο προσδιορισμός των κινδύνων και των ευκαιριών που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή, αποτελούν βασικούς τομείς για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής πολιτικής μας.

Η ΔΕΗ υποστηρίζει και υιοθετεί μία προληπτική προσέγγιση στις περιβαλλοντικές προκλήσεις.
Αναλαμβάνει διαρκώς πρωτοβουλίες για την ευρύτερη προώθηση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και ενθαρρύνει την ανάπτυξη και τη διάδοση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών που στοχεύουν στην επίτευξη της ενεργειακής-πράσινης μετάβασης.
Υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά ότι η περιβαλλοντική στρατηγική της ΔΕΗ έχει εναρμονιστεί με τους φιλόδοξους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Χώρας για κλιματική ουδετερότητα το 2050.

Μέριμνα για την Κοινωνία και τον Άνθρωπο - S


Αναγνωρίζει το σημαντικό πολλαπλασιαστικό ρόλο του κοινωνικού κεφαλαίου (social capital builds trust and cooperation), επενδύει και προσφέρει κίνητρα για την ανάπτυξή και μεγιστοποίησή του.

Η ΔΕΗ αναγνωρίζει τη σημαντικότητα της σχέσης και την επιρροή που ασκεί, σε βάθος δεκαετιών, στις τοπικές κοινότητες και κατ’ επέκταση στο οικοσύστημα στο οποίο δραστηριοποιείται.
Λαμβάνει υπόψιν δε ότι σε πολλές των περιπτώσεων η πλειοψηφία των μελών των τοπικών κοινοτήτων συνδέεται και εργασιακά με τον Όμιλο με έμμεσο ή άμεσο τρόπο.
Ως εκ τούτου μεριμνά και σέβεται, συνεργάζεται, επικοινωνεί, διαβουλεύεται και συνδιαμορφώνει και συνδημιουργεί, κατά το δυνατόν, με τις τοπικές κοινότητες και την ευρύτερη Κοινωνία των Πολιτών δράσεις, επενδύσεις και αποφάσεις που μπορεί να έχουν επίδραση στα δικαιώματα, την ποιότητα ζωής και την οικονομική ανάπτυξη και πρόοδο των εν λόγω κοινοτήτων ή των κοινοτήτων που υποστηρίζουν με τη δράση τους.

Η Εταιρία σέβεται και υποστηρίζει τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα και εφαρμόζει πολιτικές δίκαιης ανταμοιβής, αξιοκρατίας και ίσων ευκαιριών για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της, χωρίς καμία διάκριση και με σεβασμό στη διαφορετικότητα.

Παράλληλα, προσφέρει ευκαιρίες για εξέλιξη μέσω συνεχούς εκπαίδευσης και συστηματικής αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού της, αξιοποίησης της τεχνογνωσίας που έχουν αναπτύξει σε νέες δραστηριότητες, ενώ επιδιώκει να συμβάλει στον εθνικό στόχο για συγκράτηση εξειδικευμένου προσωπικού στην χώρα μας, και στην επιστροφή έμπειρων στελεχών από το εξωτερικό που έφυγαν κατά τη διάρκεια της κρίσης (brain gain).
Υψηλής σπουδαιότητας αποτελεί για την Εταιρεία η φροντίδα για την παροχή ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος που θα κατατάσσει την Εταιρεία στις κορυφαίες εταιρείας στην Ελλάδα για επιλογή εργασίας.

Οικονομική Ανάπτυξη και Διακυβέρνηση - G


Η Εταιρία στοχεύει στην επίτευξη θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων, υιοθετεί και εφαρμόζει βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, μέσω των οποίων επιδιώκεται η συνεχής βελτίωση της αποδοτικής λειτουργίας της Εταιρείας χάριν των μετόχων της και των εχόντων έννομα συμφέροντα από τη λειτουργία της, της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της Εταιρείας και της προάσπισης του γενικότερου εταιρικού συμφέροντος.

Η Εταιρία έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει μια σειρά πολιτικών και κανονισμών που διασφαλίζουν την καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, την ορθή λειτουργία των Επιτροπών του, τη διαφάνεια και τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους επενδυτές και την ισχυροποίηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και του συνόλου των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών που περιλαμβάνει, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνων, του εσωτερικού ελέγχου και της κανονιστικής συμμόρφωσης, με στόχο να καλύπτει σε συνεχή βάση κάθε δραστηριότητά της Εταιρείας και να συντελεί στην ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της.

Επίσης η Εταιρεία μέσω του προγράμματος Δεοντολογικής Συμπεριφοράς (Ethics & Compliance) και του αναθεωρημένου Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς επιδιώκει τη δημιουργία μιας επιχειρησιακής κουλτούρας που θεμελιώνεται στις αξίες της επιχειρηματικής ηθικής.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form