Οι δεσμεύσεις μας


ESAP – Environmental and Social Action Plan

Η ΔΕΗ στα πλαίσια συνεργασίας με την European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), έχει αναλάβει την υποχρέωση υλοποίησης Σχεδίου Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Δράσης (ESAP), που περιλαμβάνει σειρά μέτρων, πολιτικών και πρακτικών που αφορούν την περιβαλλοντική, κοινωνική/ εργασιακή και εταιρική διακυβέρνηση της εταιρείας.

Ομολογίες Βιωσιμότητας (Sustainability-Linked Bonds)

Τον Μάρτιο του 2021 η ΔΕΗ προχώρησε στην πρώτη έκδοση ομολογιών υψηλής απόδοσης στην Ευρώπη με ρήτρα αειφορίας με δέσμευση για μείωση των άμεσων εκπομπών CO2 κατά 40% μέχρι το Δεκέμβριο του 2022 (με έτος αναφοράς το 2019) και λήξη των ομολογιών το 2026. Η δέσμευση αυτή ήταν μία φυσική επιλογή για τη ΔΕΗ καθώς συνδέεται άμεσα με τη συνολική της στρατηγική σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία αποτελεί βασικό μοχλό για το μετασχηματισμό της σε μια οικονομικά & περιβαλλοντικά βιώσιμη, σύγχρονη ψηφιακή εταιρεία ενέργειας. Η έκδοση συνοδεύτηκε από το Πλαίσιο Ομολογιών Βιωσιμότητας (Sustainability-Linked Bond Framework), το οποίο συντάχθηκε βάσει των Αρχών Ομολογιών Βιωσιμότητας 2020 (Sustainability-Linked Bond Principles) του International Capital Market Association και το οποίο διατυπώνει τις εξής βασικές αρχές του πλαισίου:

  • Επιλογή βασικών δεικτών επίδοσης (Selection of key performance indicators – KPIs)
  • Βαθμονόμηση στόχων επίδοσης βιώσιμης ανάπτυξης (Calibration of sustainability performance targets – SPTs)
  • Ειδικά χαρακτηριστικά ομολογιών
  • Δράσεις αναφοράς και δημοσιοποίησης των παραπάνω
  • Ανεξάρτητη επαλήθευση των στοιχείων που αναφέρονται παραπάν


Το Πλαίσιο Ομολογιών Βιωσιμότητας ελέγχθηκε από την Sustainalytics για ευθυγράμμιση με τις Αρχές Ομολογιών Βιωσιμότητας 2020 (Sustainability-Linked Bond Principles) του International Capital Market Association, με την έκδοση του Second-Party Opinion που συνόδευσε την έκδοση.

Στη συνέχεια, η ΔΕΗ προχώρησε σε δεύτερη έκδοση ομολογιών βιωσιμότητας τον Ιούλιο 2021, με δέσμευση για μείωση των άμεσων εκπομπών CO2 κατά 57% μέχρι το Δεκέμβριο του 2023 (με έτος αναφοράς το 2019) και λήξη των ομολογιών το 2028.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form