Ενδιαφερόμενα Μέρη & Ουσιαστικά Θέματα Ευκαιρίες και Προκλήσεις

Η επικοινωνία και η συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη ΔΕΗ και αποτελεί μέρος της λειτουργίας της Εταιρείας, ώστε να αντιλαμβάνεται τις επιδράσεις της δραστηριότητάς της και να βελτιώνει την επίδοσή της λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και προσδοκίες όλων των μερών που επηρεάζει και την επηρεάζουν.

Στην ΔΕΗ, εστιάζουμε την προσοχή μας σε θέματα που συνδέονται με τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την Εταιρεία αλλά και ευρύτερα για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον όπου δραστηριοποιούμαστε. Με στόχο να προσδιορίσουμε τα ουσιαστικά θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης στα οποία θα επικεντρώσουμε τη στρατηγική μας τα επόμενα έτη και τα οποία αφορούν και επηρεάζουν τα ενδιαφερόμενα μέρη , πραγματοποιούμε αναλύσεις ουσιαστικότητας (Materilality Analysis) κάθε 2-3 χρόνια, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλες τις ομάδες των ενδιαφερομένων μερών και από όλες τις περιφέρειες της χώρας.
Η διαδικασία καθορισμού ουσιαστικών θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης πραγματοποιείται (σύμφωνα με τα Πρότυπα GRI) υπό το ανάλογο πρίσμα της διαδικασίας αναγνώρισης και αξιολόγησης επιχειρησιακών κινδύνων (risk identification and assessment) και ευκαιριών.

Η λεπτομερής παρουσίαση της διαδικασίας καθώς και των ουσιαστικών θεμάτων  που προκύπτουν παρουσιάζεται στην ετήσια Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης που δημοσιεύουμε, η οποία συμπεριλαμβάνει και περαιτέρω ανάλυση και αξιολόγηση της επίδοσης της ΔΕΗ πάνω σε αυτά τα ουσιαστικά θέματα, βάσει των Προτύπων Global Reporting Initiative. Η Έκθεση περιλαμβάνει αναφορά σε Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. στους οποίους συνεισφέρει η ΔΕΗ.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form