Βιώσιμη Ανάπτυξη

Εισαγωγή

Η ΔΕΗ στοχεύει στην ολοκληρωμένη ενσωμάτωση των θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης/ CSV στη στρατηγική, τη διακυβέρνηση και το λειτουργικό μοντέλο του Ομίλου (και των επί μέρους εταιριών), καθώς και τη βελτίωση των δημοσιοποιήσεων ESG, λαμβάνοντας υπόψιν τις βασικές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις του Ομίλου ΔΕΗ, μέσα όχι μόνο από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει και θα παρέχει στο μέλλον (sustainability of product) αλλά και το σύνολο των διαδικασιών για τη δημιουργία αυτών (sustainability of process) σε όλη της την αλυσίδα αξίας (value chain), καθώς και λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των ενδιαφερόμενων μερών (bottom up re-engineering for stakeholder vs shareholder economy).

Η ΔΕΗ λειτουργεί πάντοτε και σε όλο το εύρος της επιχειρηματικής της δραστηριότητας με υπευθυνότητα και απόλυτη διαφάνεια. Η δράση της και ο τρόπος διεξαγωγής των επιχειρηματικών της πρακτικών περιλαμβάνει ευθύνη για το περιβάλλον, εφαρμογή καλύτερων εργασιακών πρακτικών και φροντίδα για τον τρόπο αλληλεπίδρασης με το σύνολο των ενδιαφερόμενων μερών (πελατών, εργαζομένων, μετόχων, προμηθευτών, τοπικών κοινωνιών, κεντρικής και τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωνίας των πολιτών, περιβάλλοντος κ.λπ.). Λειτουργεί με τρόπο εξισορροπητικό, προς όφελος της κοινωνίας και της Επιχείρησης.

Η Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΔΕΗ αποτελεί το βασικό πλαίσιο δεσμεύσεων του Ομίλου, στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης, με σκοπό τη συνεχή προσπάθεια δημιουργίας και μέτρησης διαμοιραζόμενης ωφέλειας (CSV) για την Κοινωνία, την Επιχείρηση και τα Ενδιαφερόμενα Μέρη,  με τη λιγότερη δυνατή επίδραση στο Περιβάλλον, ώστε η ανάπτυξη αυτή να είναι εφικτή και για τις επόμενες γενεές. 

H Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι σε απόλυτη συνάρτηση με το στρατηγικό σχέδιο και την ανάγκη μετασχηματισμού του επιχειρηματικού μοντέλου του Ομίλου, που προκύπτει από αυτό, ενώ η προσέγγιση στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης γίνεται και υπό το πρίσμα της χρηματοοικονομικής επίδρασης που αυτά έχουν στον 'Ομιλο.

Στο πλαίσιο αυτό, αναζητούμε συνεχώς μηχανισμούς ενσωμάτωσης αρχών βιώσιμης ανάπτυξης  (sustainability enablers) σε όλη την αλυσίδα παραγωγής αξίας και υιοθέτησης αρχών της Κυκλικής Οικονομίας κατά την παραγωγή και ανάπτυξη νέων και υφιστάμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Η ΔΕΗ, μέσα από το σύνολο των λειτουργειών και ενεργειών της, στοχεύει στη συμβολή στην επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, δίνοντας έμφαση στους στόχους που συνδέονται με την προτεραιοποίηση που προκύπτει από το materiality και τα Ενδιαφερόμενα Μέρη, αλλά και από τις επιδόσεις και επιδράσεις που έχει η δραστηριότητα της Εταιρείας σε αυτούς τους Στόχους αλλά και αντίστροφα σε σχέση με τη σημασία που αυτοί έχουν για την βιωσιμότητα και το επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρείας.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form