Βιώσιμη Ανάπτυξη

Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η ΔΕΗ προχώρησε τον Σεπτέμβριο του 2021, με απόφαση του ΔΝΣ της ΔΕΗ Α.Ε., στη σύσταση και συγκρότηση της Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΔΒΑ), απευθείας υπαγόμενη στο ΔΝΣ θέλοντας να αναδείξει τη σημασία που δίνει η Διοίκηση της εταιρείας σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.

Η αποστολή της Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι:

  • Η συμβολή στη διαμόρφωση στρατηγικής, πολιτικής, πρακτικών, προτύπων, λειτουργιών και προϊόντων/ υπηρεσιών βασισμένων πάνω στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της δημιουργίας και μέτρησης της διαμοιραζόμενης ωφέλειας και αξίας (Creating Shared Value) που προκύπτει προς όφελος όλων των ενδιαφερόμενων μερών, του περιβάλλοντος, της κοινωνίας, πελατών και εργαζομένων του Ομίλου. H συμβολή στη δημιουργία κουλτούρας που έχει ανάγκη ο μετασχηματισμός του Ομίλου με σκοπό να γίνει πιο ανθεκτικός και να ανταποκρίνεται καλύτερα στη διαχείριση κινδύνων και ευκαιριών (κλιματική κρίση, ενεργειακός μετασχηματισμός).
  • Η εφαρμογή των βέλτιστων διεθνών πρακτικών, προτύπων και συστημάτων βασισμένες πάνω στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης , συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων πλαισίων μη χρηματοοικονομικής αναφοράς και δημοσιοποιήσεων ESG – Δεικτών σε συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες της Επιχείρησης και όλες τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις που θέτουν στόχους και δίνουν στοιχεία σε απολογιστική βάση (record – report – reduce) με σκοπό τη δημοσιοποίηση δεικτών οι οποίοι βοηθούν την επιχείρηση να αντλήσει κεφάλαια από τις αγορές. Επίσης, η εναρμόνιση των ανάλογων πρακτικών σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου και κυρίως στις μεγαλύτερες θυγατρικές.
  • Η διαμόρφωση του πλαισίου εκείνου που θα εξασφαλίζει τη μακρόχρονη βιωσιμότητα του Ομίλου και θα συμβάλει στην πρόοδο της ελληνικής κοινωνίας, μέσα από την ενίσχυση των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης που έχει θέσει ο ΟΗΕ.
  • Τη θέσπιση και την παρακολούθηση ετήσιων στόχων γύρω από τη βιώσιμη ανάπτυξη/ CSV για όλες τις Διευθύνσεις και τα λειτουργικά τμήματα του Ομίλου, σε συνεργασία με αυτά.
  • Την ανάπτυξη κριτηρίων αξιολόγησης, δράσεων και πρωτοβουλιών ανάδειξης της Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου έναντι όλων των ενδιαφερόμενων μερών και η μέρτηση της ωφέλειας που δημιουργείται από αυτές.


Παράλληλα, η ΔΒΑ βρίσκεται, σε συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες της Επιχείρησης και όλες τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις, στη διαδικασία θέσπισης και εφαρμογής σχεδίου δράσης βιώσιμης ανάπτυξης βάσει της Δημιουργίας Διαμοιραζόμενης Αξίας (Creating Shared Value – CSV) με στόχο την ολοκληρωμένη ενσωμάτωση της στην επιχειρησιακή στρατηγική, το λειτουργικό μοντέλο, την αλυσίδα αξίας της ΔΕΗ και του ευρύτερου Ομίλου.

Μέρος αυτού του έργου αποτελεί και η υλοποίηση, πάντα , του Σχεδίου Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Δράσης (ESAP), το οποίο θεσπίστηκε στα πλαίσια συνεργασίας της ΔΕΗ με την European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) και το οποίο περιλαμβάνει σειρά μέτρων, πολιτικών και πρακτικών που αφορούν την περιβαλλοντική, κοινωνική/ εργασιακή και εταιρική διακυβέρνηση της εταιρείας.
Επίσης, το ESAP συμπεριλαμβάνει πλήρη ενσωμάτωση και συμμόρφωση με τις συστάσεις για τη δημοσιοποίηση χρηματοοικονομικών πληροφοριών σχετικών με το κλίμα TCFD της ειδικής ομάδας του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (the Financial Stability Board Task Force on Climate Related Financial Disclosures), καθώς και μετασχηματισμό σε όλους του πυλώνες του πλαισίου συστάσεων (Διακυβέρνηση, Στρατηγική, Διαχείριση Κινδύνων, Μέτρηση και Στόχοι) με στόχο την βελτιστοποίηση διαχείρισης των κινδύνων που σχετίζονται με την Κλιματική Αλλαγή.

 

 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form