Αρχές & Αξίες

Η ΔΕΗ δεσμεύεται να τηρεί τις αρχές της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης:

Ακολουθούν οι βασικές αρχές της Πολιτικής μας: 

1. Να μειώνουμε την επίδρασή μας στο περιβάλλον και στη βιοποικιλότητα.

2. Να πρωταγωνιστούμε στην εξοικονόμηση ενέργειας.

3. Να είμαστε ο καταλύτης μετάβασης στην επίτευξη των εθνικών και διεθνών στόχων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω της μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος στην παραγωγή αλλά και στην αλυσίδα παραγωγής αξίας.

4. Να επεξεργαζόμαστε σενάρια σχετιζόμενα με την κλιματική αλλαγή, ώστε να θωρακίζουμε την επιχείρηση στο μέλλον.

5. Να είμαστε η κινητήριος δύναμη μετάβασης στην υιοθέτηση αρχών κυκλικής οικονομίας.

6. Να σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα.

7. Να είμαστε ανταγωνιστικοί και να παράγουμε και να προμηθεύουμε ενέργεια και ενεργειακά προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που θα καλύπτουν τις ανάγκες και θα είναι προσιτά στους καταναλωτές.  

8. Να τοποθετούμε ψηλά τον πήχη σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης για τον ‘Ομιλό μας, να συνάπτουμε συνεργασίες με τρίτους προς αυτόν τον σκοπό.

9. Να σεβόμαστε και να αξιοποιούμε  την διαφορετικότητα, να ενσωματώνουμε στην κουλτούρα μας τις αρχές της συμπερίληψης,  να δίνουμε ίσες ευκαιρίες πρόσληψης αλλά και εξέλιξης, προσφέροντας δυνατότητες εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης στους εργαζομένους και να αποτελούμε προτεραιότητα για όσους επιθυμούν εργασία.

10. Να επιλέγουμε τους συνεργάτες μας και τους προμηθευτές μας λαμβάνοντας υπόψη την απόδοσή τους και σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και βάσει κριτηρίων ESG.

11. Να συμβάλλουμε αποφασιστικά και σε συνεργασία με την Πολιτεία και άλλους θεσμούς στην Δίκαιη Μετάβαση στο πλαίσιο του ενεργειακού μετασχηματισμού της χώρας.

12. Να προωθούμε την καινοτομία και την έρευνα, και να συνδημιουργούμε λύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

13. Να ανταποκρινόμαστε στα σύννομα  συμφέροντα και στις επιδιώξεις όλων των ενδιαφερόμενων μερών και να διατηρούμε ανοιχτούς διαύλους με την Κοινωνία.

14. Να επιδεικνύουμε κοινωνική ευθύνη και υπευθυνότητα με έμφαση στις τοπικές κοινωνίες, με βάση τις αρχές της αλληλεγγύης  και του αλληλοσεβασμού.

15. Να μεριμνούμε για  την υγεία την ασφάλεια και την ευζωία των εργαζομένων μας αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα.

16. Να συναρτώνται οι αποδοχές των στελεχών μας και με κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης και ESG.

17. Να αξιολογούμε παράλληλα με την περιβαλλοντική, και την κοινωνική επίδραση – θετική ή αρνητική- σε σημαντικές δραστηριότητες της επιχείρησης, είτε αυτές έχουν να κάνουν με απόσυρση μονάδων, είτε με νέα προϊόντα, υπηρεσίες και επενδύσεις.

18. Να εμπνέουμε εμπιστοσύνη στους επενδυτές μας, ώστε να προκύπτει αμοιβαίο ανταγωνιστικό όφελος, και να προσελκύουμε διεθνή κεφάλαια μακροπρόθεσμης επένδυσης που θα επιτρέπουν την ανάπτυξη του επενδυτικού μας σχεδίου.

19. Να εισηγούμαστε και να υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες, πολιτικές , ρυθμιστικά και νομοθετικά πλαίσια που θα ενισχύουν τον δρόμο σε μια δίκαιη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας, αλλά και της Ευρώπης γενικότερα.

20. Να αποτελούμε παράδειγμα χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης.

21, Να τηρούμε τους διεθνείς κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και καταπολέμησης της διαφθοράς, με όρους διαφάνειας και ακεραιότητας και με έμφαση στην Επιχειρηματική Ηθική.

22. Να τηρούμε το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, εθνικό και διεθνές.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form