Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Δεσμευόμαστε για τη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής αξίας που δημιουργούμε, για τους έχοντες έννομα συμφέροντα από τη λειτουργία μας, αλλά και την κοινωνία στο σύνολό της.

Δημιουργώντας αμοιβαίο όφελος.

Η στρατηγική φιλοσοφία της ΔΕΗ είναι το «Creating Shared Value» δηλαδή η δημιουργία και μέτρηση (total value) της διαμοιραζόμενης ωφέλειας μεταξύ επιχείρησης, κοινωνίας και περιβάλλοντος, που θα προκύψει μέσα από το μετασχηματισμό της αλυσίδας παραγωγής αξίας και λειτουργίας της επιχείρησης, και τη διαμόρφωση μίας νέας εταιρικής κουλτούρας, με οδηγό τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τις αρχές της κυκλικής οικονομίας όπου αυτές μπορούν να εφαρμοστούν. 

Προσεγγίζουμε τη Βιώσιμη Ανάπτυξη σε απόλυτη συνάρτηση με το επιχειρηματικό μας μοντέλο και τις ανάγκες μετασχηματισμού του, επενδύοντας  σε ολοκληρωμένες, καινοτόμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και προϊόντα, διαμορφώνοντας ένα καλύτερο  εργασιακό περιβάλλον και σχέσεις αμοιβαίου οφέλους, με άξονες την οικονομική ανάπτυξη (Profit)  την περιβαλλοντική μέριμνα (Planet) και την κοινωνική ευημερία (People).

Η ΔΕΗ, η Εταιρεία που πρωταγωνίστησε στην ανάπτυξη της χώρας μας τα τελευταία 70 χρόνια βρίσκεται σε συνεχή εναρμόνιση με τις βέλτιστες  διεθνείς πρακτικές και τάσεις.

Παρακολουθεί στενά τις παγκόσμιες εξελίξεις, τις προκλήσεις και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας, και  φιλοδοξεί να καταστεί πρωτοπόρος στον κλάδο της στη νοτιοανατολική Ευρώπης με σκοπό να καταστεί παράδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή.

Αναπτύσσει, ενσωματώνει και εφαρμόζει σταδιακά μία Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης, που συμβάλει:

  1. στην ενδυνάμωση της Επιχείρησης
  2. στον εθνικό ενεργειακό μετασχηματισμό της χώρας μέσα και από μία δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση στο πλαίσιο εφαρμογής του Green Deal, και
  3. στην ανάπτυξη του Ομίλου στη Νοτιανατολική Ευρώπη.  

Στόχος της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι να αποτελεί η ΔΕΗ, σημείο αναφοράς για τους εργαζόμενους, που είτε δουλεύουν σε αυτή, είτε επιθυμούν να εργαστούν σε μία επιχείρηση που θα λειτουργεί με βάση τις αρχές της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία. Παράλληλα η  προσέλκυση περισσότερων επενδυτικών κεφαλαίων και επενδυτών που θα δώσουν ώθηση στο σχέδιο για τον μετασχηματισμό της επιχείρησης αποτελούν άλλον ένα στόχο.

Στο πλαίσιο αυτό η ΔΕΗ  δεσμεύεται να παρακολουθεί και να αξιολογείται με  βάσει τα διεθνή ESG κριτήρια και πρότυπα (Environment – Social – Governance), με απώτερο στόχο τη διαφάνεια και την ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών  (συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών οργανισμών) σχετικά με την επίδοσή της  πάνω σε θέματα κλιματικής αλλαγής και βιώσιμης ανάπτυξης.

Η ΔΕΗ θέτει τα θεμέλια για την ενσωμάτωση της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης και σε επίπεδο Ομίλου, με σταδιακή εναρμόνιση και υιοθέτηση των Αρχών της Πολιτικής αυτής από τις θυγατρικές της Εταιρείες.


Τέλος, η ΔΕΗ βάσει βέλτιστων πρακτικών ως προς τη διαφάνεια και την αυτοδέσμευση των οργανισμών στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας καταρτίζει και σε ετήσια βάση Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, βάσει διεθνών προτύπων, η οποία περιλαμβάνει:
(α) τη στρατηγική του Ομίλου στον τομέα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, η οποία βασίζεται στην ανάλυση των ουσιαστικών και λοιπών αναγνωρισμένων θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης, ευκαιριών και κινδύνων που συνδέονται με το επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου και σε συνάρτηση με το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί
(β) τα προγράμματα που εφαρμόζει,
(γ) τα αποτελέσματα αυτών,
(δ) τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει,
(ε) τους  στόχους που θέτει, καθώς και
(στ) τα στοιχεία/ δείκτες που έχει υποχρέωση να παρακολουθεί και να δημοσιοποιεί, προκειμένου να ενημερώνονται  όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, με πλήρη διαφάνεια, αξιοπιστία, συνέπεια και συνέχεια για τα επόμενα έτη.  

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form