Βιώσιμη Ανάπτυξη

Περιβάλλον

Η περιβαλλοντική μέριμνα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Επιχειρηματικού Μοντέλου και Σχεδίου της ΔΕΗ, τα οποία είναι βασισμένα πάνω στις πτυχές της βιώσιμης ανάπτυξης, υποστηρίζοντας το τρίπτυχο People – Planet – Profit (κοινωνική ευημερία – περιβαλλοντική μέριμνα – οικονομική ανάπτυξη).

Η περιβαλλοντική στρατηγική της ∆ΕΗ συνεχώς εναρμονίζεται µε τους φιλόδοξους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Χώρας για κλιματική ουδετερότητα το 2050.

Επίσης, βασικές αρχές αποτελούν η προστασία του περιβάλλοντος, και της βιοποικιλότητας, η αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και η Ενσωμάτωση των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας.

Η ∆ΕΗ, η οποία στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της διαχειρίζεται πολλές διαφορετικές πηγές ενέργειας και τεχνολογίες µε διαφορετικά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και προκλήσεις και έχοντας υιοθετήσει στο μετασχηματισμό της τη μετάβαση σε ένα παραγωγικό μοντέλο με όλο και μειούμενες εκπομπές άνθρακα, ακολουθώντας πλήρως και τις διατάξεις του αναθεωρημένου Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), επιταχύνει τη διαδικασία της Απολιγνιτοποίησης, με την σταδιακή παύση λειτουργίας των Λιγνιτικών Μονάδων Ηλεκτροπαραγωγικών, τη διακοπή της Εξορυκτικής Διαδικασίας στα επιμέρους λιγνιτωρυχεία της και την αποκατάσταση αυτών.

Η Επιχείρηση, στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής της Στρατηγικής, συμμορφώνεται με τις περιβαλλοντικές νομοθετικές απαιτήσεις, προωθεί την κυκλική οικονομία, προάγει την εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων, υιοθέτει μέτρα πρόληψης της ρύπανσης και ασφαλούς διάθεσης των παραγομένων αποβλήτων, μεταφέρει το πνεύμα της βιώσιμης ανάπτυξης προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (εργαζόμενους, συνεργάτες, προμηθευτές, εργολάβους, κ.λπ.) και προσβλέπει στη δημιουργία και διατήρηση μιας εποικοδομητικής σχέσης εμπιστοσύνης με τις τοπικές κοινωνίες και το ευρύ κοινό. Με στόχο τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων, η ∆ΕΗ εφαρμόζει στις παραγωγικές της εγκαταστάσεις Συστήματα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, τα οποία και πιστοποιεί σταδιακά.

Η Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτελεί μια οριζόντια λειτουργική μονάδα στη ΔΕΗ Α.Ε. και ευρύτερα στον Όμιλο και στοχεύει στην εναρμόνιση όλων των διαδικασιών και λειτουργιών με τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Για αυτό το λόγο, λειτουργεί σε απόλυτη συνάρτηση και συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, η οποία έχει ως σκοπό μεταξύ των άλλων, τον συντονισμό του χειρισμού των περιβαλλοντικών θεμάτων των επιμέρους οργανωτικών μονάδων της Επιχείρησης και την καλύτερη αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων της Απολιγνιτοποίησης.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form