Κοινωνία

Η ΔΕΗ έχει δεσμεύεται να τηρεί τις αρχές της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης, με βασική αρχές την κοινωνική ευθύνη, τη διαφάνεια και ακεραιότητα, την ανταπόκριση στα συμφέροντα και στις επιδιώξεις όλων των ενδιαφερομένων μερών (εσωτερικών και εξωτερικών) καθώς και στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Μέσα από τις πολιτικές και τις πρακτικές μας, οι οποίες συνεχώς ανανεώνονται και βελτιώνονται, στοχεύουμε στην κοινωνική ευημερία και τη δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης και αμοιβαίου οφέλους με το κοινωνικό σύνολο το οποίο «αγγίζουν» τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι λειτουργίες μας σε όλη την αλυσίδα αξίας μας.

Στη ΔΕΗ, εστιάζουμε την προσοχή μας σε θέματα που συνδέονται με τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την Εταιρεία αλλά και ευρύτερα για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον όπου δραστηριοποιούμαστε. Με στόχο να προσδιορίσουμε τα ουσιαστικά θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης στα οποία θα επικεντρώσουμε τη στρατηγική μας τα επόμενα έτη και τα οποία αφορούν και επηρεάζουν τα ενδιαφερόμενα μέρη , πραγματοποιούμε αναλύσεις ουσιαστικότητας (Materilality Analysis) κάθε 2-3 χρόνια, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλες τις ομάδες των ενδιαφερομένων μερών και από όλες τις περιφέρειες της χώρας αλλά και του εξωτερικού. Η διαδικασία καθορισμού ουσιαστικών θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης πραγματοποιείται (σύμφωνα με τα Πρότυπα GRI) υπό το ανάλογο πρίσμα της διαδικασίας αναγνώρισης και αξιολόγησης επιχειρησιακών κινδύνων (risk identification and assessment) και ευκαιριών

Η λεπτομερής παρουσίαση της διαδικασίας καθώς και των ουσιαστικών θεμάτων  που προκύπτουν παρουσιάζεται στην ετήσια Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης που δημοσιεύουμε, η οποία συμπεριλαμβάνει και περαιτέρω ανάλυση και αξιολόγηση της επίδοσης της ΔΕΗ πάνω σε αυτά τα ουσιαστικά θέματα, βάσει των Προτύπων Global Reporting Initiative. Η Έκθεση περιλαμβάνει αναφορά σε Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. στους οποίους συνεισφέρει η ΔΕΗ.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη για τις εταιρείες του Ομίλου συμπεριλαμβάνουν τις εξής ομάδες:

 • εργαζόμενοι,
 • πελάτες (χαμηλής, μέσης και υψηλής τάσης),
 • Οργανισμοί,
 • Ρυθμιστικές Αρχές,
 • Φορείς Βιώσιμης Ανάπτυξης,
 • Επενδυτική Κοινότητα,
 • Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα,
 • Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Τοπικές Κοινωνίες,
 • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης,
 • Πολιτεία,
 • Δημόσιοι Φορείς,
 • Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
 • Επιχειρηματική Κοινότητα (Ελληνική και Διεθνής),
 • Συνεργάτες και Προμηθευτές,
 • Οµοειδείς Εταιρείες,
 • Ακαδημαϊκή Κοινότητα και Ερευνητικά Κέντρα,
 • Πάροχοι Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form