Βιώσιμη Ανάπτυξη

Διακυβέρνηση

Η ΔΕΗ δεσμεύεται να τηρεί τις αρχές της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως τη διαφάνεια και την ακεραιότητα, την ευελιξία, την προσαρμοστικότητα, την τήρηση του εκάστοτε ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου και τον σεβασμό των διεθνών κανόνων δέουσας επαγγελματικής λειτουργίας και ηθικής επαγγελματικής συμπεριφοράς.

Κατά συνέπεια, οι βέλτιστες πρακτικές Διακυβέρνησης αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ευρύτερης στρατηγικής και του επιχειρησιακού της μοντέλου, αποσκοπώντας στη δημιουργία αξίας για τους κοινωνικούς της εταίρους.

Ένδειξη της σημαντικότητας που η ΔΕΗ αποδίδει στην Εταιρική Διακυβέρνηση είναι η σύσταση «Γενικής Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων και Εταιρικής Διακυβέρνησης» (ΓΔΝΥΕΔ), η οποία είναι επιφορτισμένη με την εισαγωγή νέων και την επικαιροποίηση υφισταμένων κανονισμών που ενσωματώνουν το ρυθμιστικό πλαίσιο και εγκαθιδρύουν ένα σύστημα αρχών και βέλτιστων πρακτικών που εξασφαλίζουν τη διαφανή και αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας.

Στο πλαίσιο αυτό ενισχύσαμε την Εταιρική Διακυβέρνηση μέσω της πλήρους συμμόρφωσης με το νέο νόμο περι Εταιρικής Διακυβέρνησης Ν 4706/2020 αλλά και την υιοθέτησης πολιτικών και κανονισμών πέραν όσων απαιτεί η νομοθεσία, προσεγγίζοντας τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και την υιοθέτηση ESG κριτηρίων. Ειδικότερα υιοθετήσαμε και εφαρμόζουμε:

  • Νέο Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ε.Κ.Ε.Δ., Ιούνιος 2021) του Ε.Σ.Ε.Δ.
  • Αναμορφωμένο/Επικαιροποιημενο Κανονισμό Λειτουργίας.
  • Νέες πολιτικές και Κανονισμούς Συμμόρφωσης και Δεοντολογικής Συμπεριφοράς στο πλαίσιο του προγράμματος Ηθικής και Συμμόρφωσης (Ethics and Compliance) της Εταιρείας.

Σε ευρύτερο πλαίσιο, η ΔΕΗ μεριμνά για την πλήρη νομοθετική συμμόρφωση, τη βελτίωση της οικονομικής επίδοσης και ανάπτυξής της, για την επιχειρησιακή συνέχεια έναντι όλων των πιθανών κινδύνων και βρίσκεται σε μία ευρεία φάση μετασχηματισμού, ψηφιοποίησης και βελτίωσης των διαδικασιών με στόχο την προσαρμογή και προσαρμοστικότητά της στις προσταγές της βέλτιστης διακυβέρνησης του σήμερα και του αύριο.

Αναλυτικες πληροφορίες θα βρειτε στη σελίδα Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΔΕΗ.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form