Βιώσιμη Ανάπτυξη

Επιτροπή Αειφορίας

Βάσει απόφασης του ΔΣ, το 2021 συστάθηκε Επιτροπή Αειφορίας (Sustainability Committee) με εκπροσώπηση από την ανώτατη διοίκηση η οποία θα έχει την εποπτεία της Βιώσιμης Ανάπτυξης καθώς και την ευθύνη για την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης / Αειφορίας.

Η σύσταση της εν λόγω Επιτροπής πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο και του action plan του TCFD (Taskforce for Climate-related Financial Disclosure), σύμφωνα με το οποίο θα εξετάζονται οι κίνδυνοι που πρόκειται να αντιμετωπίσει η Εταιρεία στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της λόγω της κλιματικής αλλαγής, καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισής τους.
Πιο συγκεκριμένα η σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Αειφορίας (Sustainability Committee) έγινε με σκοπό:

  • την εποπτεία, συντονισμό και προώθηση, πολιτικών και δράσεων που σχετίζονται με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη/ Αειφορία και το Κλίμα,
  • την εποπτεία της αναγνώρισης, παρακολούθησης και διαχείρισης κινδύνων και ευκαιριών που σχετίζονται με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη/ Αειφορία και το Κλίμα,
  • την εποπτεία της θέσπισης, υλοποίησης και παρακολούθησης της στρατηγικής και της πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης,
  • την εποπτεία και έγκριση της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης και της ευρύτερης εφαρμογής των κατάλληλων πλαισίων μη χρηματοοικονομικής αναφοράς και δημοσιοποιήσεων ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση),
  • την εποπτεία και παρακολούθηση των ετήσιων στόχων γύρω από τη Βιώσιμη Ανάπτυξη/ Αειφορία, CSV (Creating Shared Value) και το Κλίμα για όλες τις Διευθύνσεις και τα λειτουργικά τμήματα του Ομίλου, ενώ όσον αφορά τον ΔΕΔΔΗΕ την παρακολούθηση του επιχειρηματικού του σχεδίου σε σχέση με θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης εκ μέρους του μετόχου, και
  • την υποβολή αναφορών στο Διοικητικό Συμβούλιο για τα θέματα αυτά σε τακτά χρονικά διαστήματα, με απώτερο στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ενημέρωσης του ΔΣ πάνω σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης/ Αειφορίας καθώς και την επίβλεψή τους (Board oversight and awareness).
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form