Βιώσιμη Ανάπτυξη

Δημοσιοποιήσεις

1. Κατάρτιση και δημοσιοποίηση ετήσιας ‘Εκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης βάσει του παγκόσμιου προτύπου GRI Global Reporting Initiative. Η έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης περιλαμβάνει τον ΔΕΔΔΗΕ και τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες κύριες θυγατρικές της ΔΕΗ Α.Ε, όπως και ενοποιημένα στοιχεία σε συγκεκριμένους δείκτες και για τις τρεις εταιρείες του Ομίλου.

2. Δημοσιοποίηση  των επιδόσεών μας σε δείκτες κριτήρια ESG/ σύμφωνα με τον Οδηγό Δημοσιοποίησης ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών (από το 2019 για την ΔΕΗ Α.Ε για το έτος 2020 και από το 2022 για ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΗΑΝ για το έτος 2021).

3. Μέτρηση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου σύμφωνα με το διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol), διευρύνοντας το εύρος των εκπομπών που μετράμε σε όλο και περισσότερες εταιρείες του Ομίλου χρόνο με το χρόνο.
Έτσι,για το έτος 2020 δημοσιοποιήσαμε το σύνολο των Scopes 1 και 2 για την ΔΕΗ, τις θυγατρικές Λιγνιτική Μεγαλόπολης, Λιγνιτική Μελίτης και ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και αρκετές κατηγορίες του Scope 3 για τη ΔΕΗ και τις θυγατρικές Λιγνιτική Μεγαλόπολης και Μελίτης. Για το 2021 καλύψαμε το σύνολο των Scope 1 και Scope 2, παράλληλα και το μεγαλύτερο μέρος των εκπομπών του Scope 3 για τη ΔΕΗ (περιλαμβανομένων των Λιγντιτικών της Μεγαλόπολης και Μελίτης), καθώς και το σύνολο των εκπομπών για ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΗ Ανανεώσιμες, δηλ. των δύο πιο σημαντικών μας θυγατρικών. Παράλληλα στις αρχές του 2023 θα δημοσιοποιήσουμε  για πρώτη φορά, ενοποιημένα στοιχεία εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για όλες τις παραπάνω εταιρείες του Ομίλου για το 2021.

4. Υποβολή στο σύστημα αναφοράς CDP, ερωτηματολογίου για την κλιματική αλλαγή - Αύγουστος '22.

5. Υπηρεσίες περιορισμένης διασφάλισης σε επιλεγμένες Γενικές Γνωστοποιήσεις (GRI 102) που προβλέπονται από τα Πρότυπα GRI Standards σε επίπεδο συμφωνίας “Core” και τουλάχιστον 25 Γνωστοποιήσεις που συνδέονται με τα ουσιαστικά ζητήματα για κάθε εταιρεία (ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ) μαζί με την Κανονιστική Συμμόρφωση (GRI 103), καθώς και επιλεγμένους ESG δείκτες του Οδηγού Δημοσιοποίησης Πληροφοριών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (2022). Το έργο ξεκίνησε στο τέλος Νοεμβρίου και είναι προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί στα μέσα Δεκεμβρίου.

 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form