Υδροηλεκτρικά

Οι υδροηλεκτρικές μονάδες εκμεταλλεύονται τη φυσική διαδικασία του κύκλου του νερού.

Το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης των ΥΗΣ καλύπτει τις εξής δραστηριότητες της παραγωγικής δραστηριότητας τους – βασικά μέρη: 

 • Φράγμα (είναι μια κατασκευή που εμποδίζει, ανακατευθύνει ή επιβραδύνει την φυσική ροή υδάτων. Συνήθως με την κατασκευή ενός φράγματος δημιουργούνται συλλέκτες υδάτων, δεξαμενές ή ακόμα και τεχνητές λίμνες
 • Ταμιευτήρας (τεχνητή λίμνη η οποία, με τον όγκο νερού που αποταμιεύει, τροφοδοτεί τους υδροστρόβιλου)
 • Υπερχειλιστής. Ο υπερχειλιστής είναι ένα έργο απαραίτητο για την ασφάλεια του φράγματος και εξασφαλίζει την εκφόρτιση του πλημμυρικού νερού
 • Υδροληψία – Θύρα υδροληψίας. Με τον όρο υδροληψία εννοείται η είσοδος του νερού στη σήραγγα προσαγωγής
 • Σήραγγα προσαγωγής –Πύργος εκτόνωσης. Η σήραγγα προσαγωγής προσάγει το νερό υπό πίεση, από την υδροληψία μέχρι τον πύργο εκτόνωσης
 • Σταθμός Παραγωγής. Εδώ γίνεται η μετατροπή της ενέργειας του νερού σε ηλεκτρική (υδροστρόβιλοι, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, μετασχηματιστές)


Η διεργασία για τον προσδιορισμό των περιβαλλοντικών πλευρών (περιβαλλοντικών κινδύνων), που συνδέονται με τις δραστηριότητες των ΥΗΣ εξετάζει τα παρακάτω:
 

 • Απορρίψεις στο νερό
 • Απορρίψεις στο έδαφος
 • Θόρυβο
 • Χρήση βοηθητικών υλών και φυσικών πόρων
 • Χρήση ενέργειας
 • Παραγόμενα Απόβλητα και Παραπροϊόντα
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form