Θερμοηλεκτρικά

Οι «συμβατικές μέθοδοι» παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στηρίζονται στα ορυκτά στερεά καύσιμα, όπως οι γαιάνθρακες (λιθάνθρακας, λιγνίτης), στα υγρά καύσιμα, όπως το πετρέλαιο ή στα αέρια καύσιμα, όπως το φυσικό αέριο.

Παραγωγική διαδικασία - Συμβατικές Μέθοδοι  

Οι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί αποτελούνται από τα εξής κύρια τμήματα, τα οποία αποτελούν το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης τους: 

 • Υπαίθρια αυλή αποθήκευσης λιγνίτη (για τους λιγνιτικούς σταθμούς) 
 • Μονάδα πρόθραυσης λιγνίτη (για τους λιγνιτικούς σταθμούς) 
 • Λέβητες ατμοποίησης με τον ατμοστρόβιλο και την αντίστοιχη γεννήτρια 
 • Συμπυκνωτή στον οποίο εισέρχεται ο ατμός που εξέρχεται από τον ατμοστρόβιλο  
 • Πύργο ψύξεως
 • Όλο τον αναγκαίο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, καθώς και τα κυκλώματα νερού-ατμού, αέρα καύσης και καυσαερίων 
 • Συστήματα λίπανσης
 • Μετασχηματιστές ανύψωσης της τάσης 
 • Εγκαταστάσεις σύνδεσης των μετασχηματιστών με τον υποσταθμό από όπου ξεκινούν οι γραμμές μεταφοράς
 • Συστήματα ελέγχου και λειτουργίας της Μονάδας
 • Καπνοδόχους
 • Συστήματα συλλογής και αποκομιδής ιπτάμενης και υγρής τέφρας (για τους λιγνιτικούς σταθμούς)
 • Συστήματα μεταφοράς της τέφρας (ταινιόδρομοι) προς το χώρο απόθεσης (για τους λιγνιτικούς σταθμούς)
 • Μονάδες παραγωγής αφαλατωμένου και αποσκληρυμένου νερού, καθώς και σύστημα εξευγενισμού συμπυκνώματος
 • Δεξαμενές αποθήκευσης νερού (αφαλατωμένου, αποσκληρυμένου, πόσιμου)
 • Δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου, καθώς και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη μεταφορά του στους λέβητες των Μονάδων
 • Συγκρότημα Κατεργασίας Αστικών Λυμάτων, δίκτυο συλλογής και εγκαταστάσεις κατεργασίας.
 • Συγκρότημα Κατεργασίας Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων (Σ.Κ.Υ.Β.Α.), στο οποίο οδηγείται το σύνολο των υγρών αποβλήτων του Σταθμού (δίκτυα, εγκαταστάσεις κατεργασίας)
 • Διάφορες Βοηθητικές εγκαταστάσεις όπως: Μηχανουργείο, Ηλεκτρολογείο και εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης προσωπικού, κ.λπ. 
 • Σύστημα ενεργητικής πυροπροστασίας. 

 

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης των θερμο-ηλεκτρικών σταθμών εφαρμόζει διαδικασίες για: 

 • Τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, των επικίνδυνων υλικών και αποβλήτων, του χρησιμοποιούμενου νερού και των υγρών αποβλήτων
 • Τον έλεγχο των ατμοσφαιρικών εκπομπών και την παρακολούθηση των αερίων του θερμοκηπίου
 • Τον προγραμματισμό και την εκτέλεση της συντήρησης, την αντιμετώπιση βλαβών και τις αναβαθμίσεις / εκσυγχρονισμό των Μονάδων και του Αντιρρυπαντικού Εξοπλισμού.
 • Τον περιοδικό έλεγχο άλλου εξοπλισμού με σκοπό την αποφυγή ατυχημάτων και επικίνδυνων καταστάσεων για το περιβάλλον
 • Τον έλεγχο του θορύβου
 • Την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών.
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form