Ορυχεία

Το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ) τροφοδοτεί με λιγνίτη τους Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς της περιοχής Κοζάνης - Φλώρινας, όπου παράγεται ηλεκτρική ενέργεια για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας. Τα λιγνιτωρυχεία της Δυτικής Μακεδονίας και οι αντίστοιχοι λιγνιτικοί ΑΗΣ αποτελούν το μεγαλύτερο Ενεργειακό Κέντρο της ΔΕΗ και της χώρας.

Το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας έχει λάβει Πιστοποίηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, κατά ISO 14001:2015, ήδη από το 2007. Το Πεδίο Εφαρμογής του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του ΛΚΔΜ περιλαμβάνει τις δραστηριότητες όλων των επιμέρους Λειτουργικών Μονάδων (Παραγωγής και Υποστήριξης) και όλων των Τομέων τους, που χειρίζονται ή εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στις περιβαλλοντικές πτυχές και επιπτώσεις της δραστηριότητας.  

Η Περιβαλλοντική Πολιτική του ΛΚΔΜ καλύπτει όλες τις δραστηριότητες του, ήτοι:  

 • Τα Ορυχεία: Ορυχείο Κυρίου Πεδίου, Ορυχείο Πεδίου Καρδιάς, Ορυχείο Νοτίου Πεδίου, Ορυχείο Πεδίου Αμυνταίου, Ορυχείο Φλώρινας
 • Τα συνεργεία του Κλάδου Κεντρικής Συντήρησης του πάγιου και βοηθητικού εξοπλισμού
 • Τον Κλάδο Περιβάλλοντος και Χρήσεων Γης
 • Τις αποθήκες υλικών και ανταλλακτικών
 • Τις κτιριακές εγκαταστάσεις των Διευθύνσεων του ΛΚΔΜ και των επί μέρους Κλάδων

Η Περιβαλλοντική Πολιτική στηρίζεται στους παρακάτω άξονες:  

 1. Πιστή τήρηση της Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας για το περιβάλλον. 
 2. Τήρηση των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων λειτουργίας των Ορυχείων. 
 3. Εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Πρακτικών διεθνώς σε παρόμοιες δραστηριότητες εξόρυξης για την πρόληψη, το έλεγχο και τον περιορισμό της ρύπανσης. 
 4. Ανάπτυξη επικοινωνίας και έγκαιρης ενημέρωσης των αρχών, των ενδιαφερομένων φορέων και των πολιτών και συνεργασία με αυτούς σε θέματα περιβάλλοντος. 
 5. Ορθολογική εκμετάλλευση και αξιοποίηση τωνλιγνιτικώνκοιτασμάτων και ορθή διαχείριση των λοιπών φυσικών πόρων (νερά, ενέργεια κλπ).  
 6. Ελαχιστοποίηση των επιβλαβών αέρων ρύπων, υγρών, και στερεών αποβλήτων, παράλληλα με τη μεγιστοποίηση της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των υλικών. 
 7. Ανάπτυξη και υλοποίηση ρεαλιστικών προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού του ΛΚΔΜ για τα περιβαλλοντικά θέματα με στόχο την πρόληψη και τη συνεχή βελτίωση του περιβάλλοντος.

Συνεπώς, το ΛΚΔΜ, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση για προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, υλοποιεί την ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Πολιτική που ως στόχο έχει, παράλληλα με τη εκμετάλλευση λιγνίτη, οι τελικές επιφάνειες των εδαφών των ορυχείων να αποκαθίστανται με δασοκάλυψη ή καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ορθή διαχείριση των υδάτων και πλήρης αποκατάσταση της χλωρίδας, της πανίδας και της γονιμότητας των εδαφών. 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form