Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Εφαρμόζουμε στις παραγωγικές μας εγκαταστάσεις Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, τα οποία πιστοποιούμε με τα πλέον σύγχρονα διεθνή πρότυπα. 

Πιστοποίηση κατά το πρότυπο ISO 14001

Η πιστοποίηση ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, κατά το πρότυπο ISO 14001, βοηθά τις Επιχειρήσεις να αποδείξουν τη συνεχή δέσμευση για βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων.  

Με στόχο τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων, η ΔΕΗ Α.Ε. εφαρμόζει στις παραγωγικές της εγκαταστάσεις Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, τα οποία πιστοποιεί με τα πλέον σύγχρονα διεθνή πρότυπα.

Η πιστοποίηση ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, κατά το πρότυπο ISO 14001, βοηθά τις Επιχειρήσεις να αποδείξουν τη συνεχή δέσμευση για βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων.

Το ISO 14001:2015 δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη των περιβαλλοντικών κινδύνων και ενσωματώνει την περιβαλλοντική διαχείριση στα στρατηγικά σχέδια της Επιχείρησης. Το ISO 14001 συμβάλει στη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης σε βασικούς τομείς, όπως:

 • Συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία
 • Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
 • Μείωση της χρήσης πρώτων υλών
 • Βελτιωμένη απόδοση – Αύξηση αποτελεσματικότητας - Μείωση του κόστους
 • Ελαχιστοποίηση και την ασφαλή διάθεση των παραγομένων αποβλήτων
 • Αύξηση της ανακύκλωσης
 • Ενισχύει την αξιοπιστία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
 • Διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων
 • Συνεχής βελτίωση προς την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων
 • Συμμετοχή των εργαζομένων
 • Δημιουργία και διατήρηση μιας ανοιχτής και δημιουργικής σχέσης εμπιστοσύνης με την τοπική κοινωνία


Οι κύριες απαιτήσεις του ISO 14001:2015 περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

 • Τη υπογραφή από την ανώτερη Διοίκηση μίας Περιβαλλοντικής Πολιτικής η οποία δεσμεύει την εταιρεία στην πρόληψη της ρύπανσης, στη συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς νόμους και κανονισμούς και στη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της απόδοσης,
 • Τον εντοπισμό όλων των περιβαλλοντικών πλευρών που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της Επιχείρησης,
 • Τον καθορισμό περιβαλλοντικών στόχων που συνδέονται με την Περιβαλλοντική Πολιτική και τις εντοπισθείσες περιβαλλοντικές πλευρές (περιβαλλοντικούς κινδύνους).


Πιστοποίηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, κατά ISO 14001:2015, έχουν λάβει το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, όλοι οι θερμικοί σταθμοί του Διασυνδεδεμένου Συστήματος, οι θερμικοί σταθμοί της Κρήτης, ένας θερμικός σταθμός στη Ρόδο, πέντε (5) αυτόνομοι σταθμού παραγωγής, ένας (1) τοπικός σταθμός παραγωγής και σχεδόν όλοι οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί του Διασυνδεδεμένου Συστήματος.

Σταδιακά λαμβάνουν πιστοποίηση περιβαλλοντικής διαχείρισης και άλλοι αυτόνομοι σταθμοί παραγωγής στο μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα (νησιά).

Το 2020 πιστοποιήθηκαν τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) κατά ISO 14001:2015, στους αυτόνομους σταθμούς παραγωγής, ΑΣΠ Χίου, Κω, Καρπάθου, Σάμου και Λήμνου.

Στόχος για το 2021-22 είναι η προετοιμασία ανάπτυξης και εφαρμογής και πιστοποίησης Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στο ΘΗΣ Νοτίας Ρόδου (ΑΗΣ Κατταβιάς) και στον ΥΗΣ Ν. Πλαστήρα.

Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με πιστοποίηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Στοιχεία έτους 2020)

Λιγνιτικές Μονάδες

Μονάδες Φυσικού Αερίου Πετρελαϊκές Μονάδες Συγκροτήματα Υδροηλεκτρικών
Αγίου Δημητρίου Κερατέας - Λαυρίου Αθερινόλακκου Αλιάκμονα
Αμυνταίου - Φιλώτα Κομοτηνής Χανίων Αράχθου
Καρδιάς Αλιβερίου Λινοπεραμάτων Αχελώου
  Μεγαλόπολης V Σορωνής - Ρόδου Νέστου
    Σκύρου, Σάμου, Λήμνου, Καρπάθου, Κω, Χίου Λάδωνα

 

 

 

Σημείωση: Οι σταθμοί που λειτουργούν οι θυγατρικές εταιρείες της ΔΕΗ Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε. και Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε. διαθέτουν επίσης πιστοποιημένα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015

Η Διοίκηση της ΔΕΗ Α.Ε., αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία που έχει η προστασία και διατήρηση του Περιβάλλοντος, έχει υιοθετήσει τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, που διασφαλίζουν την περιβαλλοντικά φιλική λειτουργία των Σταθμών Παραγωγής και βρίσκονται σε απόλυτη αρμονία με την ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Πολιτική της ΔΕΗ Α.Ε. Εφαρμόζουμε Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 14001:2015, με στόχο τη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των Σταθμών Παραγωγής. Συγκεκριμένα, η Διοίκηση δεσμεύεται:

 • να συμμορφώνεται προς την ισχύουσα Περιβαλλοντική νομοθεσία και τις λοιπές σχετικές απαιτήσεις
 • να ενημερώνει, εκπαιδεύει και ενθαρρύνει όλο το προσωπικό για την εμπλοκή του σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας του τομέα αρμοδιότητας του
 • να προβαίνει στη συστηματική αναγνώριση, αξιολόγηση και έλεγχο όλων των περιβαλλοντικών πλευρών και επιπτώσεων, στην αξιολόγηση των Απειλών και την αξιοποίηση των Ευκαιριών βελτίωσης του Περιβάλλοντος
 • να στοχεύει στην ελαχιστοποίηση και στην ασφαλή διάθεση των παραγομένων αποβλήτων από τους χώρους των Σταθμών, εφαρμόζοντας Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές, τεχνικές ανάκτησης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, όπου είναι δυνατό
 • να εξασφαλίζει την ορθή Περιβαλλοντική Διαχείριση στην μεταφορά πρώτων υλών και αγαθών
 • να καθιερώνει, τεκμηριώνει και ανασκοπεί τους Περιβαλλοντικούς Στόχους και το περιβαλλοντικό πρόγραμμα και να αποτιμά την Περιβαλλοντική Επίδοση των Σταθμών
 • να ενημερώνει τους προμηθευτές και τους εργολάβους που συνεργάζονται με τους Σταθμούς Παραγωγής για την Περιβαλλοντική Πολιτική της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής και να εξασφαλίζει την από μέρους τους τήρηση αντίστοιχων αρχών περιβαλλοντικής πολιτικής και ορθών πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • να αποβλέπει στη δημιουργία και διατήρηση μιας ανοιχτής και δημιουργικής σχέσης εμπιστοσύνης με την τοπική κοινωνία και το ευρύ κοινό
 • να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης προκειμένου να βελτιώνει την Περιβαλλοντική Επίδοση των Σταθμών
 • να προστατεύει το Περιβάλλον με κάθε τρόπο, να προλαμβάνει τη ρύπανση, αλλά ταυτόχρονα να διαθέτει σχέδια αντιμετώπισης της ρύπανσης σε περίπτωση που αυτή συμβεί
 • να χρησιμοποιεί τους φυσικούς πόρους αποτελεσματικά, με στόχο την ικανοποίηση των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης.

 

 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form