Νερά

Η ΔΕΗ αναγνωρίζει τη σημασία των υδατικών πόρων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και για το λόγο αυτό υλοποιεί μια σειρά μέτρων και δράσεων προληπτικού χαρακτήρα με σκοπό την προστασία και την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων, με υπευθυνότητα και με γνώμονα τη μεγιστοποίηση του συνολικού κοινωνικού και περιβαλλοντικού οφέλους.

Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συστηματική παρακολούθηση του υδρολογικού δυναμικού της χώρας διατηρώντας ένα πρότυπο δίκτυο παρακολούθησης, το οποίο περιλαμβάνει ένα βροχομετεωρολογικό δίκτυο υψηλής αξιοπιστίας, με 170 σταθμούς μέτρησης συγκεντρωμένους κατά κύριο λόγο στην ορεινή χώρα, και ένα υδρομετρικό δίκτυο, με 39σταθμούς μέτρησης της παροχής ποταμών.  

Τα στοιχεία του υδρομετεωρολογικού δικτύου, πέραν της αξιοποίησής τους για τις ανάγκες της Εταιρείας και για τον ασφαλή σχεδιασμό δημόσιων και ιδιωτικών έργων, παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες στις Αρχές της χώρας και σε ενδιαφερόμενους φορείς για την υποστήριξη δράσεων διαχείρισης και προστασίας του υδατικού περιβάλλοντος.  

Οι πηγές νερού που επηρεάζονται από την άντληση που πραγματοποιείται από τις Μονάδες παραγωγής (θερμικές και υδροηλεκτρικές) παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα, σε συνδυασμό με το καθεστώς προστασίας κάθε περιοχής (λόγω της υψηλής αξίας της βιοποικιλότητας που διαθέτει). Πληροφορίες σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο NATURA 2000 υπάρχουν στη σχετική ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ.  

Επισημαίνεται ότι, τα έργα της ΔΕΗ υφίσταντο πολύ πριν τη θεσμοθέτηση των περιοχών Natura 2000. Το πανευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000, προστασίας των ειδών και των ενδιαιτημάτων τους, ιδρύθηκε το 1992 με την έκδοση της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Ο εθνικός κατάλογος περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 αναθεωρήθηκε με την την ΚΥΑ 50743/2017(ΦΕΚ 4432/Β/15-12-2017). Συνεπώς, αυτό που προστατεύεται σήμερα είναι τα οικοσυστήματα που διαμορφώθηκαν από την κατασκευή των υδροηλεκτρικών έργων (φράγματα, τεχνητές λίμνες κα) της ΔΕΗ σε συνδυασμό με την λειτουργία των υδροηλεκτρικών σταθμών όλα αυτά τα χρόνια.  

Πηγές νερού Μονάδων Παραγωγής

Ονομασία πηγής νερού Είδος Καθεστώς προστασίας 
Αλμυρός Χανίων*  Λίμνη (εκβολή)  NATURA 2000  
Αχελώος (Κρεμαστά, Καστράκι, Στράτος)  Τεχνητές λίμνες  Κανένα
Αλιάκμων (Ιλαρίωνας, Πολύφυτο, Σφηκιά)  Τεχνητές λίμνες  Κανένα
Αλιάκμων (Ασώματα)  Τεχνητή λίμνη  NATURA 2000  
Άγρας  Τεχνητή λίμνη  NATURA 2000  
Νέστος (Θησαυρός, Πλατανόβρυση)  Τεχνητές λίμνες  NATURA 2000  
Άραχθος (Πουρνάρι Ι και ΙΙ)  Τεχνητές λίμνες  Κανένα
Αώος  Τεχνητή λίμνη  NATURA 2000  
Λάδωνας (ΥΗΣ Λάδωνα)  Τεχνητή λίμνη  Κανένα
Ταυρωπός (ΥΗΣ Ν. Πλαστήρα)  Τεχνητή λίμνη  NATURA 2000  

 * Η πηγή Αλμυρός Χανίων ανήκει στην ευθύνη της ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Σύμφωνα με σύμβαση μεταξύ ΔΕΗ και ΔΕΗ Ανανεώσιμες την ευθύνη της λειτουργίας του ΜΥΗΣ και την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού της συγκεκριμένης λίμνης, σε εφαρμογή των ΚΥΑ ΕΠΟ του ΜΥΗΣ, έχει αναλάβει ο ΑΗΣ Χανίων.

Διαχείριση νερού σε υδροηλεκτρικούς σταθμούς 

Μέσω των υδροηλεκτρικών έργων επιτυγχάνεται αντιπλημμυρική προστασία και εξυπηρετούνται ανάγκες ύδρευσης και άρδευσης παρακείμενων περιοχών. Επιπλέον, τα φράγματα εξασφαλίζουν μια ελάχιστη συνεχή παροχή στην κοίτη του ποταμού (οικολογική παροχή), ακόμα και σε περιόδους μεγάλης ξηρασίας, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο σημαντικά στην προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας.  

Σε όλες τις περιπτώσεις εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων τα φράγματα, οι ταμιευτήρες και τα λοιπά αντιπλημμυρικά έργα της ΔΕΗ λειτουργούν αποτελεσματικά και προστατεύουν τους πληθυσμούς, τα παρόχθια οικοσυστήματα και τις περιουσίες των παραποτάμιων περιοχών.  

Ο προγραμματισμός της λειτουργίας των σταθμών γίνεται με τρόπο ώστε να εκπληρώνονται οι όροι της οικολογικής παροχής, οι ανάγκες σε ύδρευση και άρδευση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Περιφέρειες (ετήσιος / ημερήσιος προγραμματισμός) καθώς και οι ανάγκες του συστήματος σε ενέργεια. 

Διάθεση υδάτων ανά κατηγορία χρήσης (εκατ. m3) 

 

Διαχείριση νερού στις θερμικές Μονάδες παραγωγής 

Στην κατεύθυνση της ορθολογικής διαχείρισης νερού, η ΔΕΗ ανακυκλώνει και επαναχρησιμοποιεί σημαντικές ποσότητες, με αποτέλεσμα τη μείωση του συνολικού όγκου που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών της. Οι σχετικές ποσότητες νερού που ανακυκλώνονται και επαναχρησιμοποιούνται στις παραγωγικές της Μονάδες, είναι 11,85% για τις λιγνιτικές μονάδες και 54,73% για τις πετρελαϊκές μονάδες.  Σημειώνεται ότι για την εκτίμηση των παραπάνω ποσοστών ανακύκλωσης δεν λαμβάνεται υπόψη η ποσότητα του θαλασσινού νερού ψύξης. 

Ποσότητα νερού που αντλήθηκε ανά πηγή απόληψης (εκατ. m3) 

 

Ποσότητα νερού που αντλήθηκε ανά κατηγορία θερμικών σταθμών (εκατ. m3) 

 

Διαχείριση νερού στα ορυχεία  λιγνίτη 

Στις περιοχές εξορυκτικής δραστηριότητας τα αντλούμενα νερά (υπόγεια ύδατα για την προστασία των εκσκαφών από την είσοδο νερών, αλλά και επιφανειακά νερά από τα αντλιοστάσια αποστράγγισης που βρίσκονται στα δάπεδα των ορυχείων) χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών των ορυχείων. Επιπλέον, ανάλογα με τις ανάγκες και στο πλαίσιο της υπάρχουσας πάγιας πολιτικής για καλή συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, διατίθενται στους όμορους δήμους για άρδευση των τοπικών καλλιεργειών και άλλες χρήσεις, ενώ οι πλεονάζουσες ποσότητες επαναδιατίθενται στους φυσικούς αποδέκτες της περιοχής, ενισχύοντας το υδατικό τους ισοζύγιο και βελτιώνοντας την ποιότητά τους.  

Επισημαίνεται η θετική συνεισφορά της Εταιρείας στη διατήρηση της παροχής της τεχνητής τάφρου Σουλού στην περιοχή της Πτολεμαΐδας, που την καθιστά βιώσιμη και εξασφαλίζει την ισορροπία του οικοσυστήματος. 

Χρήσεις νερού στα ορυχεία λιγνίτη έτους 2017-2019 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ1  ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΕΡΟΥ 
(εκατ. m3) 20171
ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΕΡΟΥ
(εκατ. m3) 20181
ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΕΡΟΥ (εκατ. m3) 20191
Διαβροχή (δρόμων, τέφρας κλπ.) 1,5 2,4 2,2

Ύδρευση Ορυχείων 
(ανάγκες προσωπικού και λειτουργίας κτηρίων) 

0,5 0,2 0,2
Άρδευση  2,0 2,0 2,0
Φυσικοί αποδέκτες2  30,9 29,3 30,6
Ανάγκες ΑΗ 0,9 0.2 0,30
Σύνολο 34,5  34,1  35,3

(1) Δεν  περιλαμβάνονται οι ποσότητες που αφορούν στη χρήση των ορυχείων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε.
(2) Περιλαμβάνονται τα επιφανειακά νερά.
 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form