Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου 

Η παρακολούθηση, αναφορά και επαλήθευση των εκπομπών CO2 από τις θερμικές Μονάδες παραγωγής (που αποτελούν την κύρια πηγή εκπομπών της ΔΕΗ) γίνεται στη βάση των κατευθυντήριων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εγκαταστάσεις που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ).  

Από την έναρξη του ΣΕΔΕ (2005) οι επαληθευμένες εκπομπές CO2 των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ, ως αποτέλεσμα των δράσεων της Επιχείρησης για τον περιορισμό τους, μειώνονται συνεχώς: Αποτέλεσμα των ανωτέρω μειώσεων είναι η διαχρονική μείωση του μέσου συντελεστή εκπομπών CO2  του συνολικού συστήματος ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ.

Συγκεκριμένα, το 2019, οι εκπομπές CO2 από τη λειτουργία των μονάδων παραγωγής της ΔΕΗ ανήλθαν σε 17,6 Mt. Οι εκπομπές από της εγκαταστάσεις της ΔΕΗ και των θυγατρικών (Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε. και Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε.) μειώθηκαν κατά 22% σε σχέση με το 2018 (από 29,6Mt το 2018 σε 23,2Mt το 2019). Ο μέσος συντελεστής εκπομπής CO2 των θερμικών μονάδων ΔΕΗ και θυγατρικών (1,06t CO2/MWh) μειώθηκε κατά 7% σε σχέση με τα επίπεδα του 2018 (1,14t CO2/MWh), ενώ ο μέσος συντελεστής εκπομπής του συνόλου των μονάδων (θερμικές και υδροηλεκτρικά) μειώθηκε κατά 5% (από 0,96t CO2/MWh το 2018 σε 0,92t CO2/MWh το 2019). Οι αντίστοιχες τιμές μόνο για της Μονάδες παραγωγής της ΔΕΗ είναι 0,95t CO2/MWh (θερμικές Μονάδες) και 0,81 t CO2/MWh (σύνολο μονάδων).

Οι τιμές του μέσου συντελεστή εκπομπής των θερμικών μονάδων εξαρτώνται από την ποιότητα του εξορυσσόμενου λιγνίτη αλλά και τη συμμετοχή λιγνίτη και φυσικού αερίου στην παραγωγή ηλεκτρισμού, στο πλαίσιο της λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρισμού.

Διαχρονική μείωση του συντελεστή εκπομπών CO2 του συνολικού συστήματος ηλεκτροπαραγωγής 

Η τιμή του συνολικού μέσου συντελεστή επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τη συμμετοχή της υδροηλεκτρικής παραγωγής στη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το 2019 η παραγωγή ηλεκτρισμού από της υδροηλεκτρικές μονάδες μειώθηκε κατά 33% σε σχέση με το 2018 (3.363GWh), λόγω χαμηλής υδραυλικότητας του έτους (μειωμένες εισροές) και αναγκαστική μείωση της υδροηλεκτρικής παραγωγής για διατήρηση των αποθεμάτων ασφαλείας.

Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών 

Το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών ΑΦΘ. Η λειτουργία του ΣΕΔΕ ξεκίνησε το 2005 και από το 2013 εξελίσσεται η τρίτη φάση της λειτουργίας του (2013-2020). 

Το 2018 ήταν το πρώτο έτος επαλήθευσης εκπομπών CO2 του νέου ΘΗΣ Νότιας Ρόδου. Το 2018 δημιουργήθηκαν δύο νέες θυγατρικές εταιρείες (Λιγνιτική Μεγαλόπολης και Λιγντική Μελίτης) στις οποίες περιήλθαν 3 λιγνιτικές Μονάδες της ΔΕΗ Α.Ε., η Μονάδα III του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’, η Μονάδα IV του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β’ και η Μονάδα του ΑΗΣ Μελίτης, που εξακολουθούν να συμμετέχουν στο ΣΕΔΕ. Στο τέλος του 2018 οι υπόχρεες εγκαταστάσεις της ΔΕΗ για της οποίες επαληθεύθηκαν εκπομπές CO2 ήταν 27.

Τα δωρεάν δικαιώματα εκπομπών CO2 που είχαν εκχωρηθεί στη ΔΕΗ για το 2018 ήταν 53,04 χιλιάδες (για τη λειτουργία των τηλεθερμάνσεων των ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, Αμυνταίου, Μεγαλόπολης Α’ και Καρδιάς). Η ΔΕΗ παρέδωσε συνολικά 25,7 εκατ. Δικαιώματα, ως εξής: 23,77 εκατ. Δικαιώματα για τη συμμόρφωση των εγκαταστάσεών της, 1,14 εκατ. Δικαιώματα στη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε. για της εκπομπές του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’ για το 1ο εξάμηνο 2018, καθώς και 0,78 εκατ. Δικαιώματα στη Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε. για της εκπομπές του ΑΗΣ Μελίτης για το 1ο εξάμηνο 2018.

Η δαπάνη για δικαιώματα εκπομπών CO2 αυξήθηκε σε € 279,5 εκατ. Το 2018 από € 141,6 εκατ. Το 2017, λόγω της αύξησης της μέσης τιμής δικαιωμάτων εκπομπών CO2 από € 5,71/τόνο σε € 11,93/τόνο, παρά τις μειωμένες εκπομπές (23,4 εκατ. Τόνοι έναντι 24,8 εκατ. Τόνων). Σημειώνεται ότι για το 2018, λόγω προαγορών, η μέση τιμή δικαιωμάτων εκπομπών CO2 συγκρατήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την μέση τιμή spot (€ 15,89 /τόνο).

Στο τέλος του 2019, οι υπόχρεες εγκαταστάσεις της ΔΕΗ (συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων των θυγατρικών Λιγνιτική Μεγαλόπολης ΑΕ και Λιγνιτική Μελίτης ΑΕ) για της οποίες επαληθεύθηκαν οι εκπομπές CO2 ήταν 30 (27 της ΔΕΗ, 2 της Λιγνιτική Μεγαλόπολης ΑΕ και 1 της Λιγνιτική Μελίτης ΑΕ). Τα δωρεάν δικαιώματα εκπομπών CO2 που είχαν εκχωρηθεί στη ΔΕΗ (για τη λειτουργία των τηλεθερμάνσεων) για το 2019, ήταν 42,93 χιλιάδες.

Σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία, κατά την 3η φάση εφαρμογής του EU-ETS (περίοδος 2013-2020), η Εταιρεία δεν δικαιούται δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων για τις εκπομπές CO2 των υπόχρεων σταθμών παραγωγής της, με εξαίρεση μέρους των εκπομπών που αντιστοιχούν σε παροχή θερμικής ενέργειας για τηλεθέρμανση. Την 31.03.2020 ολοκληρώθηκαν οι επαληθεύσεις των εκθέσεων εκπομπών CO2 του έτους 2019 από διαπιστευμένους φορείς ελέγχου, οι οποίες κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στην Αρμόδια Αρχή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι συνολικές επαληθευμένες εκπομπές CO2 του έτους 2019 ανήλθαν σε 17,52 εκατ. Τόνους (ETS). 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form