Κλιματική αλλαγή

Λαμβάνουμε ουσιαστική δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεων της.

Οι δράσεις μας για την κλιματική αλλαγή.

Η περιβαλλοντική πολιτική μας περιλαμβάνει δράσεις για τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα και το νέο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΔΕΗ, συμβαδίζοντας πλήρως με τον φιλόδοξο στόχο της ΕΕ να αναδείξει την Ευρώπη ως την πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο έως το 2050, προβλέπουν την πλήρη απολιγνιτοποίηση της ηλεκτροπαραγωγής μέχρι το 2028.

Επιπλέον, έχουμε ενσωματώσει πλήρως στην περιβαλλοντική πολιτική μας παρεμβάσεις που στοχεύουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την αποτελεσματικότερη διαχείριση υδάτινων πόρων, την ορθολογική διαχείριση αποβλήτων, την προσαρμογή των προδιαγραφών κτιρίων και υποδομών σε πιθανές μελλοντικές κλιματικές συνθήκες κ.ά. 

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα παγκόσμιο περιβαλλοντικό πρόβλημα με επιπτώσεις οι οποίες επηρεάζουν όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής: περιβάλλον, υγεία, τροφική αλυσίδα, υποδομές, οικονομία, πολιτική.  

Ο τομέας της ηλεκτροπαραγωγής παίζει σημαντικό ρόλο για την επίτευξη του στόχου της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα, που προβλέπει τη συγκράτηση της ανόδου της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας αρκετά χαμηλότερα από τους 2°C. 

Η προσπάθεια για τον περιορισμό ανόδου της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας, ακόμα χαμηλότερα, στον 1,5°C σε σύγκριση με τα επίπεδα της προβιομηχανικής εποχής προϋποθέτει τη λήψη μέτρων περιορισμού των εκπομπών αερίων φαινομένου θερμοκηπίου, ΑΦΘ. 

Η ΔΕΗ λαμβάνει ουσιαστική δράση στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεων της. Η περιβαλλοντική πολιτική της περιλαμβάνει δράσεις  για τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2κατά τη διαδικασία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής που είναι ένας από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (στόχος 13 της ατζέντας βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για το 2030). 

Για τον περιορισμό των εκπομπών CO2 των θερμικών Σταθμών, και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής υλοποιήθηκαν δράσεις και προγράμματα που περιλαμβάνουν:  

  • Επενδύσεις για την αντικατάσταση παλαιών Θερμικών Μονάδων Παραγωγής, με νέες σύγχρονης τεχνολογίας και υψηλού βαθμού απόδοσης, καθώς και για την βελτίωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς  των υφισταμένων Μονάδων
  • Περαιτέρω ανάπτυξη Υδροηλεκτρικών έργων και έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  
  • Περαιτέρω ένταξη του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μίγμα  
  • Προώθηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ορθολογική χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας. 
  • Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα για την εφαρμογή αποδοτικών τεχνολογιών λιγνίτη  

Όλα τα παραπάνω  συνεισέφεραν σημαντικά στην μείωση των εκπομπών CO2 και τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Επιχείρησης.  

Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ, ΦΕΚ 4893/B/2019) και το νέο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΔΕΗ, συμβαδίζοντας πλήρως με τον  φιλόδοξο στόχο της ΕΕ να αναδείξει  την Ευρώπη ως την πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο έως το 2050, προβλέπουν την πλήρη απολιγνιτοποίηση της ηλεκτροπαραγωγής μέχρι το 2028. 

 

Ο δεύτερος πυλώνας της διεθνούς κλιματικής πολιτικής, σύμφωνα με τη Σύμβαση πλαίσιο για την κλιματική αλλαγή των Ηνωμένων Εθνών (UNFCCC), μετά την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (mitigation), είναι η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (adaptation).  

Τα απαιτούμενα μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων παρεμβάσεις που στοχεύουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την πιο αποτελεσματική διαχείριση υδάτινων πόρων, την ορθολογική διαχείριση αποβλήτων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, την προσαρμογή των προδιαγραφών κτιρίων και υποδομών σε πιθανές μελλοντικές κλιματικές συνθήκες κ.λπ. και έχουν ενσωματωθεί πλήρως στην περιβαλλοντική πολιτική της ΔΕΗ. 

Η ΔΕΗ σε όλα τα νέα έργα της λαμβάνει υπόψη της τις αλλαγές που μπορεί να προέλθουν από την κλιματική αλλαγή (αύξηση θερμοκρασίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, κ.λπ.) και τα ενσωματώνει στη μελέτη και το σχεδιασμό τους. 

Για τα υφιστάμενα έργα η τρωτότητα στην κλιματική αλλαγή και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν εξετάζονται για κάθε περίπτωση ξεχωριστά στο πλαίσιο της ανανέωσης/ τροποποίησης των περιβαλλοντικών αδειών τους. 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form