Ερευνητικά έργα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος

Η ΔΕΗ, στο πλαίσιο της πολιτικής της για τη βιώσιμη ανάπτυξη, συμμετέχει σε μια σειρά από εθελοντικές πρωτοβουλίες και ερευνητικά προγράμματα για την προστασία του Περιβάλλοντος.

Ενδεικτικά αναφέρεται η παρακάτω λίστα ερευνητικών έργων,  τα οποία έργα χρηματοδοτούνται είτε από Ευρωπαϊκούς Πόρους μέσω προγραμμάτων όπως το HORIZON 2020 και το Ταμείο για τον Άνθρακα και το Χάλυβα ή  συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», (ΕΠΑνΕΚ) και της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ».  

Λίστα τρεχόντων ερευνητικών έργων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος 

α/α Τίτλος Πρόγραμμα Ένταξης - Χρηματοδότησης Συντονιστής - Εταίροι
1 Κλιμάκωση μεγέθους της Ηλεκτροχημικά ενισχυόμενης καταλυτικής υδρογόνωσης του CO2 προς παραγωγή καυσίμων - CO2 TO FUELS (Τ1ΕΔΚ-01631) ΕΣΠΑ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Α’ κύκλος

1) Πανεπιστήμιο Πατρών (Συντονιστής)
2) ΚΑΠΑ Δυναμική
3)ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ
4) ΔΕΗ ΔΣΤΡ-ΔΜΚΘ - ΚΔΕΠ

2 Συνεισφορά των Δενδροφυτεμένων Εκτάσεων του ΛΔΚΜ στην προστασία του Περιβάλλοντος και στο μετριασμό της Κλιματικής Αλλαγής-Coformit (Τ1ΕΔΚ-02521) ΕΣΠΑ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Α’ κύκλος

1) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Συντονιστής)
2) LANDRES
3) ΔΕΗ ΛΚΔΜ- ΔΠΕΡ

3 Αξιολόγηση εκπομπών λιγνιτικών μονάδων σε διεργασίες βιομετατροπής προς καύσιμα και ειδικά χημικά- ΒΙΟΜΕΚ (Τ1ΕΔΚ-00279) ΕΣΠΑ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Α’ κύκλος

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ(Συντονιστής)
ΔΕΗ – ΚΔΕΠ  

4 Βιομετατροπή του CO2 σε Βιοπροιόντα Υψηλής Αξίας μέσω Αειφόρων Καλλιεργειών Μικροφυκών CO2-Bioproducts (Τ1ΕΔΚ-02681) ΕΣΠΑ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Α’ κύκλος

1)ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ (Συντονιστής)
2)Πολυτεχνείο Κρήτης/Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος
3)ΕΙΕ/ΙΒΦΧΒ
4)ΕΚΠΑ/Τμήμα Βιολογίας
5)Δημόκριτος/Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας
6) Αλγη ΑΕΓΕ7) ΑΠΘ (ΒΙΟ)
8) ΔΕΗ -ΔΠΕΡ

5 Ανάπτυξη Καινοτόμων Ηλεκτροχημικών Διεργασιών Επεξεργασίας Νερού με τη Συνδυαστική Χρήση Ηλεκτροδίων από Νανοάνθρακες και Αγώγιμα Πολυμερή- ΝΑΝΟΠΟΛ (Τ1ΕΔΚ-02663)   ΕΣΠΑ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Α’ κύκλος

1)ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ (Συντονιστής)
2)R-NANO
3)ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
4)Amen Technologies
5)ΔΕΛΤΑ
6)ΔΕΗ –ΔΕΘΥΠ

6 Σχεδιασμός και εγκατάσταση υβριδικής βιομηχανικής διάταξης δέσμευσης αέριων ρύπων από καύση λιγνίτη, μέσω ανάκτησης και ενεργοποίησης των στερεών υποπροϊόντων και των μη αντιδρώντων υλικών της ξηρής αποθείωσης – REDESOX  ΕΣΠΑ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Β’ κύκλος

ΔΕΗ – ΔΕΛΜ
ΘΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

7 Ευφυείς τεχνολογίες επεξεργασίας νερού για εξοικονόμηση νερού σε συνδυασμό με ταυτόχρονη παραγωγή ενέργειας και ανάκτηση υλικών σε βιομηχανίες έντασης ενέργειας – ΙΝΤΕLWATT   HORIZON 2020, H2020-LOW-CARBON-CIRCULAR-INDUSTRIES-2020 / H2020

1)EKΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΟΣ (Συντονιστής)
2)ΔΕΗ
3)ΝΟΚΙΑ ΕΛΛΑΣ
4) FUELICS
+ 15 ακόμα ευρωπαϊκοί οργανισμοί

8 Αειφόρος χρήση απορρίψεων αποβλήτων εξόρυξης – SUMAD   Research Fund for Coal and Steel (RFCS)- 2018 

1) UON (Συντονιστής - Ηνωμένο Βασίλειο)
2)POLTEGOR (Πολωνία)
3) VUHU MOST (Συντονιστής-Τσεχία)
4) CERTH (Ελλάδα)
5) INERIS (Γαλλία)
6) KOMAG (Πολωνία)
7) EMAG (Πολωνία)
8) GIG (Πολωνία)
9) LWB (Πολωνία)
10) ΔΕΗ – ΔΥΛΠ

9 Ενσωμάτωση της αλυσίδας εφοδιασμού άνθρακα προς υγρά καύσιμα ενόψει λειτουργικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών εκτιμήσεων κινδύνου υπό δυσμενείς γεωλογικές συνθήκες - ODYSSEUS  Research Fund for Coal and Steel (RFCS)- 2018

1) GFZ (Συντονιστής- Γερμανία)
2)TU BAF (Γερμανία)
3) GIG (Πολωνία)
4)UNEW (Ηνωμένο Βασίλειο)
5) Calamites Ltd. (Ουγγαρία)
6) DMT (Γερμανία)
7)UP (Ουγγαρία)
8)CERTH (Ελλάδα)
9) ΔΕΗ – ΔΥΛΠ

 

COFORMIT (COntribution FOrests MITigation) 

To έργο COFORMIT για τη   Συνεισφορά των Δενδροφυτεμένων Εκτάσεων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας στην προστασία του Περιβάλλοντος και το μετριασμό της Κλιματικής Αλλαγής, πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και την εταιρεία ΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. 

Θα τεκμηριώσει επιστημονικά την συνεισφορά των δενδροφυτεμένων εκτάσεων των ορυχείων Πτολεμαΐδας και Αμυνταίου στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προστασία του περιβάλλοντος, αναδεικνύοντας επιπλέον τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες που οι εκτάσεις αυτές προσφέρουν στην περιοχή για την προστασία της βιοποικιλότητας 

Περιλαμβάνει τη δημιουργία πρότυπου πάρκου αναψυχής και περιβαλλοντικής ενημέρωσης που θα συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση και ανάδειξη της βιοποικιλότητας στην περιοχή  

Αναμένεται  να προσφέρει τα παρακάτω στην Επιχείρηση και στην τοπική κοινωνία:  

  • Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Επιχείρησης, καθώς θα μπορεί να συμπεριληφθεί, ανάμεσα στις δράσεις οι οποίες συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών CO2 και οι δενδροφυτεμένες εκτάσεις του ΛΚΔΜ.  
  • Οφέλη οικονομικά και κοινωνικά, στην τοπική κοινωνία λαμβάνοντας υπόψη τη δημιουργία θέσεων εργασίας πριν και μετά την λήξη του έργου και την παροχή πολλαπλών αγαθών και υπηρεσιών στην περιοχή από τη δημιουργία του πάρκου αναψυχής και περιβαλλοντικής ενημέρωσης. 
Αποκατεστημένα εδάφη
Φωτογραφία Περιοχής ερευνητικού έργου COFORMIT σε δενδροφυτεμένη έκταση αποκατεστημένων εδαφών του Ορυχείου Αμυνταίου.

CO2 – BIOPRODUCTS   

Στο CO2-BIOPRODUCTS η ΔΕΗ συμπράττει με το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ), ως συντονιστής του έργου, με άλλους τέσσερις ερευνητικούς φορείς και πανεπιστήμια και με μια εταιρία ανάπτυξης  διατροφικών προϊόντων. Σκοπός του έργου είναι η αξιοποίηση του CO2 των καυσαερίων των σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας μέσω καλλιεργειών ειδικών στελεχών μικροφυκών για την ταυτόχρονη δέσμευση του CO2 και την παραγωγή προϊόντων εμπορικής αξίας όπως λίπη, έλαια και βιομάζα.  

Σκοπός του έργου είναι η έρευνα μεθόδων για την αξιοποίηση του CO2 των καυσαερίων των σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας μέσω καλλιεργειών ειδικών στελεχών μικροφυκών για την ταυτόχρονη δέσμευση του CO2 και την παραγωγή προϊόντων εμπορικής αξίας όπως λίπη, έλαια και βιομάζα. 

Τα οφέλη της Επιχείρησης και των δραστηριοτήτων της από τη συμμετοχή της στο έργο αποτιμώνται σε:  

  • Πρόσβαση στην ερευνητική τεχνογνωσία υλοποίησης τελικών προϊόντων τα οποία αποτελούν σταθερές μορφές δέσμευσης του CO2 ή αξιοποιήσιμων πηγών καυσίμων που προκύπτουν από δέσμευση CO2 όπως βιομάζα. 
  • Πρόσβαση στα αποτελέσματα ανάλυσης αειφορίας της αναπτυχθείσας στο έργο διεργασίας υπό κλίμακα ανάπτυξης μικροφυκών για τη δέσμευση του CO2, σε μια μεγαλύτερη κλίμακα όπως αυτή της αξιοποίησης ποσοτήτων CO2 των σταθμών παραγωγής  
  • Πρόσβαση στα αποτελέσματα μελέτης τεχνικής σκοπιμότητας και μελέτης προώθησης και ανάπτυξης επιχειρηματικού σχεδίου για τη συνολική τεχνική και οικονομική αξιολόγηση της διεργασίας και σύγκρισής της με άλλες τεχνικές δέσμευσης CO2. 

INTELWATT, Intelligent Water Treatment Technologies  

Στο INTELWATT, “Intelligent Water Treatment Technologies for water preservation combined with simultaneous energy production and material recovery in energy intensive industries”, η ΔΕΗ συμμετέχει με το Εργαστήριο Υλικών και Μεμβρανών για Περιβαλλοντικούς Διαχωρισμούς του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του Εθνικού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) Δημόκριτος, ως συντονιστή και επιστημονικό υπεύθυνο του έργου και άλλους δεκαοχτώ (18) οργανισμούς από όλη την Ευρώπη στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών διαχείρισης νερού, υδατικών ροών και υδατικών αποβλήτων σε Παραγωγικές Μονάδες.  

To αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη τεχνολογιών κατεργασίας νερού και η εφαρμογή τους σε βιομηχανικό περιβάλλον, με σκοπό την αύξηση των ποσοτήτων ανακύκλωσης και εξοικονόμησης. Οι προτεινόμενες διεργασίες θα βασίζονται σε τεχνολογίες μεμβρανών και ιοντοεναλλακτικών ρητινών οι οποίες θα έχουν την δυνατότητα αυτορρύθμισης της λειτουργίας τους μέσω έξυπνων συστημάτων αισθητήρων που θα αναπτυχθούν για τον σκοπό αυτό. 

H ΔΕΗ Α.Ε αποτελεί τον πάροχο (provider) ενός από τα τρία use cases του έργου και έναν από τους βιομηχανικούς τελικούς χρήστες των τεχνολογιών που θα αναπτυχθούν καθιστώντας σημαντική τη συμβολή της στο έργο. Το «ελληνικό» use case του έργου θα πραγματοποιηθεί ως πιλοτικό έργο στη Μονάδα V της Μεγαλόπολης, όπου θα αναπτυχθούν  οικονομικά αποδοτικές, έξυπνες λύσεις ορθολογικής διαχείρισης νερού για την εξοικονόμηση ποσοτήτων προερχόμενων από υδρογεωτρήσεις, την αύξηση ποσοτήτων  ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης νερού από απορρίψεις του πύργου ψύξης και τη μείωση των υδατικών αποβλήτων. 

Τα οφέλη από τη συμμετοχή στο έργο αποτιμώνται σε:  

  • Πρόσβαση στην ερευνητική τεχνογνωσία υλοποίησης τεχνολογικών λύσεων στη διαχείριση νερού και υδατικών αποβλήτων.   
  • Πρόσβαση στα αποτελέσματα από την ανάπτυξη και βελτιστοποίηση των προτεινόμενων τεχνολογιών κατεργασίας και επαναχρησιμοποίησης νερού σε συνθήκες και με χαρακτηριστικά βιομηχανικών εγκαταστάσεων μεγάλης κλίμακας.
  • Πρόσβαση στα αποτελέσματα μελέτης βιωσιμότητας με μεθοδολογία ανάλυσης κύκλου ζωής και πλάνου αξιοποίησης για τη συνολική τεχνική και οικονομική αξιολόγηση των τεχνολογιών που θα εφαρμοστούν και στα τρία use cases του έργου.


Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος “
HORIZON 2020” της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Πληροφορίες για όλα τα ερευνητικά προγράμματα της ΔΕΗ , όπως ενδεικτικά αναφέρονται παραπάνω, παρουσιάζονται στους ετήσιους απολογισμούς Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form