Περιβάλλον

Η προστασία του Περιβάλλοντος αποτελεί για εμάς δέσμευση, αφού αποτελεί βασικό πυλώνα για την επίτευξη ενός μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης.

Στρατηγική & Δράσεις για το Περιβάλλον

Η περιβαλλοντική διάσταση είναι ενσωματωμένη σε κάθε πλευρά της στρατηγικής μας. Η ΔΕΗ, πέραν της εφαρμογής της κοινοτικής και εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, λαμβάνει επιπλέον πρωτοβουλίες στοχεύοντας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στο σύνολο των δραστηριοτήτων της, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές στις οποίες λειτουργούν τα ορυχεία λιγνίτη και τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ΔΕΗ στο EcoFest 2021

Για την ΔΕΗ η προστασία του Περιβάλλοντος αποτελεί βασική προτεραιότητα και δέσμευση της Διοίκησης αφού αποτελεί έναν από τους τρεις πυλώνες για την επίτευξη ενός μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης, μαζί με την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια του εφοδιασμού.

Στο πλαίσιο αυτό η περιβαλλοντική διάσταση είναι ενσωματωμένη σε κάθε πλευρά της στρατηγικής της. Η Επιχείρηση πέραν της εφαρμογής της κοινοτικής και εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, λαμβάνει και σειρά άλλων πρωτοβουλιών και μέτρων στοχεύοντας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στο σύνολο των δραστηριοτήτων της, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές στις οποίες λειτουργούν τα ορυχεία λιγνίτη και τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Περιβαλλοντική στρατηγική της ΔΕΗ είναι εναρμονισμένη με τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της παγκόσμιας κοινότητας, για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού.

Άξονες της Περιβαλλοντικής Στρατηγικής της ΔΕΗ είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η προστασία της ατμόσφαιρας, των νερών και των εδαφών, της βιοποικιλότητας, η εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας, ο περιορισμός παραγωγής αποβλήτων και η διαχείριση τους στο πνεύμα της κυκλικής οικονομίας, η έρευνα και η καινοτομία.

Η Επιχείρηση επενδύει στην ανάπτυξη των τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών και στην αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (μέσω της ΔΕΗ Ανανεώσιμες και σε συνεργασία με άλλους ιδιώτες επενδυτές). Το νέο Επιχειρησιακό σχέδιο της  προωθεί, μεταξύ άλλων, την άμεση εφαρμογή της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής της Ε.Ε. της Πράσινης Συμφωνίας του “Green deal” στην ηλεκτροπαραγωγή η οποία έχει ως βασικό στόχο την ανάδειξη της Ευρώπης στην πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο με: 

  • επιτάχυνση της απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, του κλεισίματος και της αποκατάστασης των αντίστοιχων ορυχείων  
  • ανάδειξη των ΑΠΕ ως τη νέα κυρίαρχη τεχνολογία παραγωγής ενέργειας 
  • ανάληψη πρωταγωνιστικού ρόλου για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα 

Πέραν των απαιτήσεων της νομοθεσίας η ΔΕΗ συμμετέχει σε μια σειρά από εθελοντικές πρωτοβουλίες και ερευνητικά προγράμματα και υλοποιεί σχετικές δράσεις, οι οποίες συνεισφέρουν θετικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Οι έως σήμερα δράσεις της ΔΕΗ έχουν συνδράμει καθοριστικά στην υπερκάλυψη των τρεχόντων κλιματικών στόχων της Χώρας, και στην εντυπωσιακή επιτευχθείσα διαχρονική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και ατμοσφαιρικών ρύπων.

Ενσωματωμένη στο σχεδιασμό της Επιχείρησης είναι και η προστασία της Βιοποικιλότητας στις περιοχές που αναπτύσσει τις δραστηριότητές της, συμβάλλοντας στις προσπάθειες της Ε.Ε. για την ανάσχεση της απώλειας της Βιοποικιλότητας και την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form