Η Διοίκηση

Τα όργανα Διοίκησης της εταιρείας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος και η Εκτελεστική Επιτροπή.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη και να ασκεί κάθε εξουσία που αφορά στη διοίκησή της, τη διαχείριση της περιουσίας της και, γενικά, στην επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς κανένα περιορισμό, με εξαίρεση τα θέματα που από το νόμο ή το Καταστατικό υπάγονται ρητά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία, διαμορφώνει κατά κύριο λόγο τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της Εταιρείας, ορίζει και επιβλέπει την υλοποίηση του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 1 έως 24 του ν. 4706/2020, όπως εκάστοτε ισχύει, μεριμνά για την επαρκή και αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, διασφαλίζοντας ότι οι λειτουργίες που το συγκροτούν είναι ανεξάρτητες από τους επιχειρηματικούς τομείς που ελέγχουν, αποφασίζει σχετικά με τη βασική οργάνωση της Εταιρείας σε Γενικές Διευθύνσεις και την αποστολή και το πεδίο ευθύνης τους, τον αριθμό των θέσεων και τις αρμοδιότητες των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων και Γενικών Διευθυντών και, γενικά, ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο Άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και στο άρθρο 4 του ν. 4706/2020, ως ισχύει.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Η σύνθεση και η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) καθορίζονται στο Άρθρο 9 του Καταστατικού της Εταιρείας  και ειδικότερα:

  • Το ΔΣ αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, των οποίων η θητεία είναι τριετής. Στις συνεδριάσεις του ΔΣ μπορεί να παρίσταται, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά το Δ.Σ., ο Νομικός Σύμβουλος της Εταιρείας χωρίς δικαίωμα ψήφου.
  • Εννέα (9) μέλη του ΔΣ, μεταξύ των οποίων και ο Διευθύνων Σύμβουλος, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, και δύο (2) μέλη εκπροσωπούν τους εργαζόμενους.
  • Τα μέλη του ΔΣ διακρίνονται σε Εκτελεστικά και Mη Εκτελεστικά, όπως αποφασίζει εκάστοτε το ΔΣ. Εκ των έντεκα (11) μελών του ΔΣ τουλάχιστον πέντε (5) πρέπει να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.
  • Τα μέλη του ΔΣ είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ειδικά για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκπροσωπούν τους εργαζόμενους, για την ανάκληση απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα αποτελεί και αντίστοιχη εισήγηση προς τη Γενική Συνέλευση.
  • Η συμμετοχή των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να μην υπερβαίνει τις τρεις συνεχόμενες θητείες, δηλαδή, συνολικά τα εννέα (9) έτη.


Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της  Πολιτικής Καταλληλόλητας  των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας. Για την τυχόν ύπαρξη σχέσεων εξάρτησης μελών του Δ.Σ. εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στην Πολιτική Γνωστοποίησης τυχόν σχέσεων εξάρτησης των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της με τριετή (3ετη) θητεία και είναι είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος προΐσταται όλων των υπηρεσιών της, διευθύνει το έργο τους, αποφασίζει για την, στα πλαίσια του παρόντος Καταστατικού και των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ., περαιτέρω οργάνωση της εταιρείας, παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις, που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών, του Στρατηγικού Σχεδίου (Σ.Σ.), του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) και των όρων της Σύμβασης Διαχείρισης, που έχει καταρτίσει με την Εταιρεία σύμφωνα με το Καταστατικό. Ο Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί την Εταιρεία μέσα στα όρια των αρμοδιοτήτων του βάσει του Καταστατικού  ή  των αποφάσεων του Δ.Σ. και μπορεί να εξουσιοδοτεί ή να παρέχει πληρεξουσιότητα σε άλλα πρόσωπα μέλη του Δ.Σ., σε ανώτερα ή ανώτατα στελέχη της Εταιρείας και σε κάθε είδους υπηρεσιακά όργανα της ΔΕΗ  για εκπροσώπησή του.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει τις παρακάτω καταστατικές αρμοδιότητες, καθώς και όσες άλλες του αναθέτει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις προτάσεις και εισηγήσεις, που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας, όπως αυτοί εξειδικεύονται στο Στρατηγικό Σχέδιο και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
β) Αποφασίζει την ανάθεση συμβάσεων, μέχρι του ποσού που ορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εκτελεστική Επιτροπή

Στην Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 18α του Καταστατικού λειτουργεί Εκτελεστική Επιτροπή (ΕΚΕΠ) που  συγκροτείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος είναι και Πρόεδρός της, τους τυχόν Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους και τους Γενικούς Διευθυντές. Στις συνεδριάσεις της συμμετέχει, κατά την κρίση του Διευθύνοντος Συμβούλου, και ο Νομικός Σύμβουλος της Εταιρείας.

Αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής (άρθρο 18α παρ.3 του Καταστατικού)

Η Εκτελεστική Επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, του Καταστατικού και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, διασφαλίζοντας την απαραίτητη συλλογικότητα στην αντιμετώπιση των διοικητικών και λειτουργικών υποθέσεων της Εταιρείας, καθώς και τη συνοχή στη λειτουργία της. Στο πλαίσιο αυτό, επιλαμβάνεται των σημαντικών θεμάτων που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην παραγωγικότητα, στην απόδοση των μονάδων, στην οργάνωση και λειτουργία των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, στον προϋπολογισμό και στο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχεδιασμό. H Εκτελεστική Επιτροπή αποφασίζει για την ανάθεση συμβάσεων προμηθειών, έργων, παροχής υπηρεσιών και, γενικά, κάθε είδους σύμβασης οικονομικού αντικειμένου μέχρι ποσού, που καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο.
Επίσης η Εκτελεστική Επιτροπή έχει και κάθε άλλη αρμοδιότητα που της ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form