ΔΕΗ

Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε. απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη, τα οποία έχουν οριστεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ως εξής:

Τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη, δυνάμει του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει, ανεξάρτητα από την Εταιρεία κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 4706/2020 και από δύο (2) μέλη, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 9 του ν. 4643/2019, που επιλέγονται από κατάλογο προσώπων με αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα των συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, και τα οποία είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 4706/2020.

Σε συνέχεια της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 5 Μαΐου 2022, η υφιστάμενη Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα, στις 11 Μαΐου 2022, ως εξής:

Μαρία Ψυλλάκη

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

Δέσποινα Δοξάκη

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Στέφανος Καρδαμάκης

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Ευάγγελος Αγγελετόπουλος

Ανεξάρτητο μη Μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Κωνσταντίνος Χολέβας

Ανεξάρτητο μη Μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου


O ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου, οι αρμοδιότητές της, καθώς και ο τρόπος λειτουργίας της αποτυπώνεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος καταρτίστηκε σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form