ΔΕΗ

Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε. απαρτίζεται από έξι (6) μέλη, τα οποία έχουν οριστεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ως εξής:

Τρία (3) μέλη προερχόμενα από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τρία (3) μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητα κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 4706/2020. Σε συνέχεια της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 14 Δεκεμβρίου 2022, η υφιστάμενη Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα, στις 21 Δεκεμβρίου 2022, ως εξής:

Μαρία Ψυλλάκη

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

Δέσποινα Δοξάκη

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Στέφανος Καρδαμάκης

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Χρήστος-Στέργιος Γκλαβάνης

Ανεξάρτητο μη Μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Ευάγγελος Αγγελετόπουλος

Ανεξάρτητο μη Μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Κωνσταντίνος Χολέβας

Ανεξάρτητο μη Μέλος Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου


O ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου, οι αρμοδιότητές της, καθώς και ο τρόπος λειτουργίας της αποτυπώνεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος καταρτίστηκε σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form