Κώδικες, Κανονισμοί και Πολιτικές

 

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ.

Η Εταιρεία, κατόπιν σχετικής έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της και σε συμμόρφωση με το άρθρο 17 του νόμου 4706/20, υιοθετεί και εφαρμόζει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ε.Κ.Ε.Δ., Ιούνιος 2021) του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ε.Σ.Ε.Δ.).

O Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ. είναι διαθέσιμος στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.esed.org.gr/code-listed

Ο Κανονισμός Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΕΠΥ / ΔΕΗ Α.Ε.) είναι διαθέσιμος στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://eprocurement.dei.gr/pages/information/

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form