ΔΕΗ

Εσωτερικός Έλεγχος

Ο Εσωτερικός Έλεγχος αποτελεί μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, διασφαλιστική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες της Εταιρείας.

Βοηθά την εταιρεία να επιτύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς της, μέσω της υιοθέτησης μιας συστηματικής και επαγγελματικής προσέγγισης στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης, ώστε:

  • οι κίνδυνοι να αναγνωρίζονται και να τυγχάνουν κατάλληλης διαχείρισης,
  • το προσωπικό να ενεργεί σύμφωνα με τις πολιτικές και τις διαδικασίες της ΔΕΗ, τους Κανονισμούς και την κείμενη Νομοθεσία,
  • οι πόροι της ΔΕΗ να αποκτώνται και να χρησιμοποιούνται αποδοτικά και οικονομικά,
  • τα περιουσιακά στοιχεία της ΔΕΗ να προστατεύονται επαρκώς,
  • η χρηματοοικονομική πληροφόρηση να είναι αξιόπιστη.


O Εσωτερικός Έλεγχος της Εταιρείας διενεργείται από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία συστήνεται με απόφαση ΔΣ. Ο Διευθυντής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου υπάγεται διοικητικά (administratively) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και λειτουργικά (functionally) στην Επιτροπή Ελέγχου.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form