Έλεγχος και Διαφάνεια

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) που εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου.

Έλεγχος και Διαφάνεια

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) που εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου και στο οποίο περιλαμβάνονται οι Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων και Συμμόρφωσης, καθώς και ένα πλέγμα επιμέρους δομών, αρχών, πολιτικών, κανόνων, διαδικασιών και πρακτικών, μέσω των οποίων επιδιώκεται ο διαρκής έλεγχος και η συμμόρφωση της Εταιρείας στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της, με απώτερο στόχο την προάσπιση του γενικότερου εταιρικού συμφέροντος και την ενίσχυση της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της Εταιρείας, χάριν των μετόχων της και των εχόντων έννομα συμφέροντα από τη λειτουργία της.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form