Εταιρική Διακυβέρνηση 

Γνωρίστε τις αρχές και πρακτικές που ακολουθούμε για τη λειτουργία της εταιρείας μας. 

Εταιρική Διακυβέρνηση

Η εταιρική διακυβέρνηση είναι το σύστημα διοίκησης και ελέγχου των ανωνύμων εταιρειών. Πρόκειται για ένα πλέγμα δομών, αρχών, κανόνων, διαδικασιών και πρακτικών, μέσω των οποίων επιδιώκεται η συνεχής βελτίωση της αποδοτικής λειτουργίας της εταιρείας χάριν των μετόχων της και των εχόντων έννομα συμφέροντα από τη λειτουργία της, της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της εταιρείας και της προάσπισης του γενικότερου εταιρικού συμφέροντος.

Η εφαρμογή και τήρηση των αρχών και βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης αποτελεί βασική δέσμευση και προτεραιότητα μας. Σε αυτό το πλαίσιο υιοθετούμε τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις εισηγμένες εταιρείες, όπως αυτός ισχύει μετά από την αναθεώρησή του από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) το 2021.

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form