Σημαντικά γεγονότα τελευταίας τετραετίας

Ενημερωθείτε για τα σημαντικότερα γεγονότα της 4ετίας

2021

 • Έγκριση συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. και RWE Renewables GmbH (Φεβρουάριος 2021)
 • Eπιτυχής τιμολόγηση Ομολογιών Βιωσιμότητας (SLB “sustainability-linked bonds”) με λήξη το 2026 (Μάρτιος 2021)
 • Επιτυχής τιμολόγηση Ομολογιών Βιωσιμότητας (SLB “sustainability-linked bonds”) με αξία €125 εκατομμύρια, επιτόκιο 3,875%, λήξη το 2026, τιμή έκδοσης 100.75% και απόδοση 3,672% (Μάρτιος 2021)
 • Υπογραφή Σύμβασης Ομολογιακού Δανείου εκδόσεως της εταιρίας ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΑ Α.Ε. 100% θυγατρικής της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ (Απρίλιος 2021)
 • Υπογραφή συμβάσεων για το πρόγραμμα τιτλοποίησης απαιτήσεων άνω των 90 ημερών (Απρίλιος 2021)
 • Υπογραφή δανειακής σύμβασης με την ΕΤΕπ (Ιούνιος 2021)
 • Ολοκλήρωση συναλλαγής τιτλοποίησης ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων (Ιούνιος 2021)
 • Υπογραφή Σύμβασης Ομολογιακού Δανείου εκδόσεως της εταιρίας ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΟ Α.Ε. 100% θυγατρικής της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (Ιούλιος 2021)
 • Τιμολόγηση Ομολογιών με Ρήτρα Αειφορίας ύψους €500 εκατομμυρίων και λήξη το 2028 (Ιούλιος 2021)
 • Υπογραφή δανειακής σύμβασης (Αύγουστος 2021)
 • Συμφωνία μεταξύ Ελληνικής Δημοκρατίας και Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υπόθεση που αφορά τα Δικαιώματα εκμετάλλευσης του λιγνίτη (Σεπτέμβριος 2021)
 • Ανάδειξη προτιμητέου επενδυτή για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Σεπτέμβριος 2021)
 • Συμφωνία για το σχηματισμό κοινοπραξίας μεταξύ της ΔΕΗ Ανανεώσιμες και της RWE Renewables (Οκτώβριος 2021)
 • Συμφωνία με Cornerstone Επενδυτή σχετικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (Οκτώβριος 2021)
 • Συμφωνία με την Macquarie Asset Management για την πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ (Οκτώβριος 2021)
 • Επικαιροποιημένο Στρατηγικό Σχέδιο (Νοέμβριος 2021)
 • Έκβαση της προσφοράς Νέων Μετοχών για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΔΕΗ Α.Ε. (Νοέμβριος 2021)
 • Ανακοίνωση για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών που εκδοθήκαν λόγω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και για την χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων (Νοέμβριος 2021)
 • Έναρξη διαδικασιών απορρόφησης των θυγατρικών εταιρειών «Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε.» και «Λιγνιτική Μελίτης Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (Δεκέμβριος 2021)
 • Υπογραφή δανειακής σύμβασης (Δεκέμβριος 2021)
 • Σύσταση κοινής εταιρείας μεταξύ της ΔΕΗ Ανανεώσιμες και της RWE Renewables (Δεκέμβριος 2021)
 • Έναρξη Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών (Δεκέμβριος 2021)

 

2020

 • Υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. και της EDP Renewables. Σύμφωνα με το MoU, τα δύο μέρη θα εξετάσουν τις δυνατότητες της μεταξύ τους συνεργασίας με στόχο την κατασκευή και ανάπτυξη έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα. – Φεβρουάριος 2020
 • Υπογραφή της δεύτερης, εικοσαετούς διάρκειας, δανειακής σύμβασης ύψους €100 εκατ., από συνολική εγκεκριμένη γραμμή χρηματοδότησης ύψους €255 εκατ. ευρώ, για επενδύσεις της περιόδου 2017-2020 για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδος. – Φεβρουάριος 2020
 • Υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης και Συνεργασίας (MoU) μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της RWE. Σύμφωνα με το MoU, τα δύο μέρη θα διερευνήσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας απολιγνιτοποίησης αλλά και ανάπτυξη και υλοποίηση έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα. – Μάρτιος 2020
 • Έγκριση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή (Market Maker) στη ΔΕΗ Α.Ε. – Μάρτιος 2020
 • Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) με τις εταιρείες: ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΕΑΤ και Fraport Greece για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. - Ιούνιος 2020
 • Υπογραφή δανειακής σύμβασης με την EBRD, για   χρηματοδότηση ύψους €160 εκατ., διάρκειας 2 ετών, χωρίς εξασφαλίσεις για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19. – Αύγουστος 2020
 • Ολοκλήρωση συναλλαγής τιτλοποίησης απαιτήσεων με αρχική άντληση €150 εκατ. από την σύμβαση τιτλοποίησης απαιτήσεων ύψους €200 εκατ. με επενδυτή την JP Morgan Chase Bank και εκδότη την PPC Energy Finance DAC. – Νοέμβριος 2020
 • Υπογραφή δανειακής σύμβασης με την ΕΤΕπ ύψους €100 εκατ., από συνολική εγκεκριμένη γραμμή χρηματοδότησης ύψους €330 εκατ., για επενδύσεις της περιόδου 2021-2023 για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του Δικτύου Διανομής της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδος. – Δεκέμβριος 2020
 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πώληση μειοψηφικού ποσοστού της συμμετοχής της ΔΕΗ στον ΔΕΔΔΗΕ. – Δεκέμβριος 2020

2019

 • Υπογραφή νέας εικοσαετούς διάρκειας δανειακή σύμβαση ύψους 155 εκατ. ευρώ, από συνολική εγκεκριμένη γραμμή χρηματοδότησης ύψους 255 εκατ. ευρώ, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του Δικτύου Διανομής της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδος - Ιανουάριος 2019
 • Έγκριση νέας γραμμής χρηματοδότησης από την Τράπεζα Εμπορίου και Αναπτύξεως Ευξείνου Πόντου ύψους 160 εκατ. ευρώ, πενταετούς διάρκειας με μία εφάπαξ αποπληρωμή στη λήξη του δανείου και ανταγωνιστικό επιτόκιο, για την χρηματοδότηση επενδύσεων για την αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του Δικτύου Διανομής του ομίλου ΔΕΗ. - Απρίλιος 2019
 • Υπογραφή δανειακής σύμβασης με κοινοπραξία ελληνικών τραπεζών ύψους € 200 εκατ. για την αποπληρωμή του διεθνούς ομολόγου λήξεως 1.5.2019 - Απρίλιος 2019
 • Εξαγορά του 45% των μετοχών δυο αιολικών πάρκων  69,7 MW από την Voltera - Απρίλιος 2019
 • Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την AKUO ENERGY SAS , με σκοπό την  διερεύνηση της δυνατότητας συνεργασίας στην ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές που τα μέρη θα συμφωνήσουν. – Μάϊος 2019
 • Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. και της MASDAR TAALERI GENERATION D.O.O. Σύμφωνα με το MoU, τα δύο μέρη θα εξετάσουν τις δυνατότητες της μεταξύ τους συνεργασίας με στόχο την κατασκευή και ανάπτυξη έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα, επικεντρώνοντας σε αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα. – Δεκέμβριος 2019

2018

 • Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και General Electric – Ιανουάριος 2018
 • Μερική εξαγορά ποσού €150.000.000 συνολικού ποσού εκδόσεως €500.000.000 5.5% Ομολογιών λήξεως 2019 – Φεβρουάριος 2018
 • Αυτοδίκαιη και χωρίς αντάλλαγμα μεταβίβαση από το Ελληνικό Δημόσιο 79.165.114 μετοχών ΔΕΗ (ποσοστό 34,123%) στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) Α.Ε. Μάρτιος 2018
 • Η ΔΕΗ Α.Ε. εισέρχεται στην αγορά Φυσικού Αερίου- Απρίλιος 2018
 • Υπογραφή συμφωνίας για την εξαγορά του ομίλου EDS – Απρίλιος 2018
 • Λήψη διαρθρωτικών μέτρων για την πρόσβαση στο λιγνίτη – Απόσχιση κλάδων λιγνιτικού ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ – Μάιος 2018
 • Υπογραφή δανειακής σύμβασης με την ΕΤΕπ  ύψους € 45 εκατ., για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του Δικτύου Διανομής της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδος και την καλύτερη παροχή ανανεώσιμης ενέργειας από το εθνικό δίκτυο – Ιούνιος 2018
 • Ανακοίνωση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού πλάνου της ΔΕΗ για την περίοδο 2018-2022 – Ιούλιος 2018
 • Υπογραφή Σύμβασης Κάλυψης Εξασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου της ΔΕΗΑΝ με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και την NBG Malta Ltd – Σεπτέμβριος 2018
 • Υπογραφή συμβάσεων αναχρηματοδότησης κοινοπρακτικών δανείων συνολικού ύψους € 1,3 δισ. με κοινοπραξία ελληνικών τραπεζών – Οκτώβριος  2018
 • Έγκριση νέας γραμμής χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους € 255 εκατ. για επενδύσεις της περιόδου 2017-2020 που έχουν ως στόχο τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση του Δικτύου Διανομής στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα – Οκτώβριος 2018
 • Έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης, με απορρόφηση από τη ΔΕΗ Α.Ε. της 100% θυγατρικής της εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. – Νοέμβριος 2018
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form