Μετοχική Σύνθεση ΔΕΗ

Μετοχικό Κεφάλαιο

Μετά από την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου στις 16.11.2021, το Μετοχικό Κεφάλαιο της ΔΕΗ Α.Ε. ανέρχεται σε € 947.360.000, διαιρούμενο σε 382.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 2,48 η κάθε μία.  

Οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στην κατηγορία της Κύριας Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην Ελλάδα.

Η ∆ΕΗ συµµετέχει σε πλήθος δεικτών όπως: Γενικός ∆είκτης ΧΑ (ΓΔ), ∆ΟΜ, FTSE, ΣΑΓ∆, FTSEA, ∆ΚΩ,  HELMSI, ATHEX ESG και MSCI Global Standard Index. 

Μετοχική Σύνθεση (31.10.2022)

 

 

(1) Σχετική ανακοίνωση σημαντικής αλλαγής που αφορά στα δικαιώματα ψήφου κατά τον Ν. 3556/2007 στις 8.3.2022 (διαθέσιμη εδώ).
(2) Σχετική ανακοίνωση σημαντικής αλλαγής που αφορά στα δικαιώματα ψήφου κατά τον Ν. 3556/2007 στις 20.11.2021 (διαθέσιμη εδώ).
(3) Στους θεσμικούς επενδυτές περιλαμβάνονται οι :

α) Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV - Σχετική ανακοίνωση σημαντικής αλλαγής που αφορά στα δικαιώματα ψήφου κατά τον Ν. 3556/2007 στις 30.9.2021  (διαθέσιμη εδώ) και

β) COVALIS CAPITAL LLP - Σχετική ανακοίνωση σημαντικής αλλαγής που αφορά στα δικαιώματα ψήφου κατά τον Ν. 3556/2007 στις 24.10.2022  (διαθέσιμη εδώ)

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form