Ενημέρωση Μετόχων - 04.06.2003

Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.

Σήμερα, Τετάρτη 4 Ιουνίου 2003, και ώρα 10:00 πραγματοποιήθηκε η ΠΡΩΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.».

Παρέστησαν ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Ν. Χριστοδουλάκης, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό, οι Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης κ.κ. Ι. Κουσουλάκος και Γ. Αγραφιώτης, τα Μέλη του Δ.Σ., οι Γενικοί Διευθυντές και Διευθυντές της ΔΕΗ καθώς και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου και των τραπεζικών και χρηματιστηριακών φορέων.

O Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. στο χαιρετισμό του προς τους μετόχους έκανε αναφορά στα σημεία - σταθμό στην πορεία της Επιχείρησης από τον εξηλεκτρισμό της χώρας μέχρι τη σημερινή της θέση στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον, καθώς και στην επίτευξη όλων των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΔΕΗ, τους οποίους είχε υποσχεθεί στους μετόχους, στους κοινωνικούς εταίρους και στους εργαζόμενους.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Στ. Νέζης παρουσίασε την εικόνα της ΔΕΗ σήμερα, τους στόχους του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης της Επιχείρησης, που ξεκίνησε από το Σεπτέμβριο του 2000 και τα αποτελέσματα της συνεχιζόμενης αναδιάρθρωσης κατά την πρώτη εταιρική χρήση (2001 - 2002), όπως μείωση κόστους, μείωση λειτουργικών δαπανών, μείωση αριθμού εργαζομένων, βελτίωση της παραγωγικότητας και σημαντικές επενδύσεις.

Ιδιαίτερα ανέλυσε τα οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα της διετίας όπου παρουσιάζεται αύξηση των πωλήσεων κατά 7,8% από το 2000 στο 2001 και 10,7% από το 2001 στο 2002, πολύ σημαντική αύξηση των κερδών προ αποσβέσεων, τόκων και φόρων (EBITDA) κατά 25,3% από το 2000 στο 2001 και 18,3% από το 2001 στο 2002 καθώς και των κερδών προ φόρων που αυξήθηκαν κατά 504,5% από το 2000 στο 2001 και κατά 48,6% από το 2001 στο 2002 μη συμπεριλαμβανομένων των έξτρα αποσβέσεων από την επανεκτίμηση των παγίων. Επίσης επισήμανε τη θεαματική βελτίωση των ταμειακών ροών, που έφτασαν στα +858 εκατ. Ευρώ το τέλος του 2002, από -157 εκατ. Ευρώ το 2000, καθώς και τη βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης με μείωση του χρέους κατά 1 δις. Ευρώ περίπου από το Σεπτέμβριο του 2000 μέχρι το τέλος του 2002. Ακόμη παρουσίασε τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2003 που δείχνουν ότι για τρίτη συνεχή χρονιά η ΔΕΗ παρουσιάζει βελτιωμένα αποτελέσματα, και έχει σταθερές οικονομικές επιδόσεις που δημιουργούν αξία στους μετόχους.

Τέλος αναφέρθηκε στις στρατηγικές προτεραιότητες της ΔΕΗ και στα δυνατά της σημεία και παρουσίασε τους βασικούς άξονες του νέου επιχειρησιακού σχεδίου 2003 - 2007.

Η Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε ομόφωνα τα παρακάτω θέματα:

  1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της υπερδωδεκάμηνης εταιρικής χρήσης από 1.1.2001 έως 31.12.2002, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. περί των πεπραγμένων της ως άνω εταιρικής χρήσης και των ορκωτών ελεγκτών. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2001 έως 31.12.2002, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. περί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και των ορκωτών ελεγκτών.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για τις οικονομικές καταστάσεις, τη διαχείριση της Εταιρείας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση από 1.1.2001 έως 31.12.2002.
  3. Διανομή μερίσματος της εταιρείας 204.160.000 Ευρώ για την εταιρική χρήση από 1.1.2001 έως 31.12.2002 και διανομή με επιταγές του εναπομείναντος ποσού των 116.000.000 Ευρώ , δηλαδή 0,50 Ευρώ ανά μετοχή, λαμβάνοντας υπόψη την πληρωμή μέσα στο 2002 του προμερίσματος των 0,38 Ευρώ ανά μετοχή, συνολικού ποσού 88.160.000 Ευρώ. Την Πέμπτη 5 Ιουνίου 2003 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια χωρίς το δικαίωμα καταβολής μερίσματος. Το μέρισμα θα καταβληθεί εντός του Ιουλίου 2003.
  4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών της εταιρείας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της επόμενης εταιρικής χρήσης από 1.1.2003 - 31.12.2003, καθώς και έγκριση της αμοιβής τους.
  5. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την εταιρική χρήση 1.1.2001 έως 31.12.2002.
  6. Ανανέωση της θητείας του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε.. Παράταση της συμβάσεως εργασίας του και συναφή θέματα.
  7. Έγκριση πρόσθετης αμοιβής προς τους εργαζόμενους της ΔΕΗ Α.Ε.

ΑΘΗΝΑ, 4 Ιουνίου 2003
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form