Ενημέρωση Μετόχων - 08.05.2003

Πρόσκληση της Πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.»
ΑΡ. ΜΑΕ 47829/06/Β/00/2


Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από την 102/8.5.2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση στις 4 Ιουνίου 2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ., στο Δήμο Αθηναίων, στην «Αίγλη Ζαππείου», στην αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΑ, στο υπόγειο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης :

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : Υποβολή για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της υπερδωδεκάμηνης εταιρικής χρήσης από 1.1.2001 έως 31.12.2002, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. περί των πεπραγμένων της ως άνω εταιρικής χρήσης και των ορκωτών ελεγκτών.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : Υποβολή για έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2001 έως 31.12.2002, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. περί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και των ορκωτών ελεγκτών.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για τις οικονομικές καταστάσεις, τη διαχείριση της Εταιρείας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση από 1.1.2001 έως 31.12.2002.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ : Διανομή μερίσματος της εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2001 έως 31.12.2002.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ : Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών της εταιρείας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της επόμενης εταιρικής χρήσης από 1.1.2003 ? 31.12.2003, καθώς και έγκριση της αμοιβής τους.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ : Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την εταιρική χρήση 1.1.2001 έως 31.12.2002.

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ : Ανανέωση της θητείας του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε.. Παράταση της συμβάσεως εργασίας του και συναφή θέματα.

ΘΕΜΑ ΟΓΔΟΟ : Έγκριση πρόσθετης αμοιβής προς τους εργαζόμενους της ΔΕΗ Α.Ε.

ΘΕΜΑ ΕΝΑΤΟ : Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει κατά το Νόμο και το Καταστατικό να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας (Οδός Χαλκοκονδύλη αριθ. 30 γραφείο 513, 5ος όροφος - Αθήνα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 έως 13:00, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση τα παρακάτω έγγραφα :

  1. Όσοι από τους κ.κ. μετόχους (κάτοχοι αποϋλοποιημένων μετοχών) έχουν χειριστή (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή) θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του χειριστή τους και να προσκομίσουν στην Εταιρεία τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, για τη συμμετοχή τους στην πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, που εκδίδει το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους.
  2. Όσοι από τους κ.κ. μετόχους (κάτοχοι αποϋλοποιημένων μετοχών) δεν έχουν χειριστή, αλλά είναι εγγεγραμμένοι στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας του οποίου χειριστής είναι το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.), θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωση απευθείας στο ΚΑΑ και να προσκομίσουν στην Εταιρεία την πιο πάνω βεβαίωση μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους.
  3. Διευκρινίζεται ότι, οι Μέτοχοι που δε θα έχουν προσκομίσει εμπρόθεσμα το πιο πάνω αποδεικτικό δέσμευσης, δε θα γίνουν δεκτοί στην πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Αθήνα, 8 Μαΐου 2003

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Δημήτριος Β. Παπούλιας
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form