Ενημέρωση Μετόχων - 11.12.2003

Πρόσκληση Επαναληπτικής Ειδικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της μειοψηφίας της ΔΕΗ Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.»
ΑΡ. ΜΑΕ 47829/06/Β/00/2Η Ειδική Γενική Συνέλευση των μετόχων της μειοψηφίας που συγκλήθηκε νομίμως για να συνεδριάσει την 10η Δεκεμβρίου 2003 ματαιώθηκε λόγω ελλείψεως απαρτίας. Κατόπιν τούτου σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΔΕΗ Α.Ε.» με την απόφασή του αριθ. 255/11.12.2003 καλεί τους μετόχους της μειοψηφίας σε επαναληπτική Ειδική Γενική Συνέλευση στις 22 Δεκεμβρίου 2003 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00’ στο Ξενοδοχείο ΝΤΙΒΑΝΙ – ΚΑΡΑΒΕΛ επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 2 στην Αθήνα, στην αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΑ για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ακολούθου μοναδικού θέματος της Ημερησίας Διάταξης.

Εκλογή δύο (2) εκπροσώπων της μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της «ΔΕΗ Α.Ε.» σύμφωνα με το Νόμο και τα άρθρα 20 και 10 2γ του Καταστατικού της Εταιρείας.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω Επαναληπτική Ειδική Γενική Συνέλευση πρέπει κατά το Νόμο και το Καταστατικό να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας (Χαλκοκονδύλη 30 γρ. 513, 5ος όροφος – Αθήνα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες 10.00’ έως 13.00’ τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την επαναληπτική Ειδική Γενική Συνέλευση (δηλαδή έως και 16 Δεκεμβρίου 2003) τα παρακάτω έγγραφα:

  1. Οσοι από τους μετόχους (κάτοχοι αποϋλοποιημένων μετοχών) έχουν χειριστή (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή) θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του χειριστή τους και να προσκομίσουν στην Εταιρεία τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών για τη συμμετοχή τους στην Ειδική Συνέλευση που εκδίδει το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.) μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους.
  2. ’Οσοι από τους μετόχους (κάτοχοι αποϋλοποιημένων μετοχών) δεν έχουν χειριστή, αλλά είναι εγγεγραμμένοι στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας του οποίου χειριστής είναι το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.), θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωση απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και να προσκομίσουν στην Εταιρεία την πιο πάνω βεβαίωση μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους.

Αθήνα, 11.12.2003

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Δημήτριος Β. Παπούλιας
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form