Ενημέρωση Μετόχων - 02.11.2002

Πρόσκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε."

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε."
ΑΡ. ΜΑΕ 47829/06/Β/00/2Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από την 215/17.10.2002 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία "ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 15η Νοεμβρίου 2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στο Ξενοδοχείο ΝΤΙΒΑΝΙ - ΚΑΡΑΒΕΛ επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 2 στο Δήμο Καισαριανής, στην αίθουσα ILISSOS, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης :

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Χορήγηση άδειας από τη Γενική Συνέλευση για την υπογραφή συμβάσεως της εταιρείας με το Δημόσιο με αντικείμενο την παροχή στην εταιρεία δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς από το Δημόσιο ποσοστού 30% των μετοχών της ΔΕΠΑ Α.Ε., σύμφωνα πάντα με την εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 4 ν.2593/1998 και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της ως άνω σύμβασης.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Απόφαση περί της έναρξης της διαδικασίας ασκήσεως του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς ποσοστού 30% των μετοχών της ΔΕΠΑ Α.Ε. από το Ελληνικό Δημόσιο, κατά τα προβλεπόμενα στο υποβαλλόμενο σχέδιο σύμβασης και παροχή εξουσιοδότησης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας για την έναρξη της διαδικασίας άσκησης του ως άνω δικαιώματος.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ με την κεφαλαιοποίηση του ποσού που έχει προκύψει από την αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2065/1992 και με την κεφαλαιοποίηση του ποσού που προέκυψε από τη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σε Ευρώ.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Καθορισμός της ιδιότητας του κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικού, μη εκτελεστικού και ανεξάρτητου μη εκτελεστικού κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3016/17.5.2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω έκτακτη γενική συνέλευση πρέπει κατά το Νόμο και το Καταστατικό να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας (Οδός Χαλκοκονδύλη αριθ. 30 γραφείο 513, 5ος όροφος - Αθήνα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 έως 13:00, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την έκτακτη γενική συνέλευση τα παρακάτω έγγραφα:

  • Oσοι από τους κ.κ. μετόχους (κάτοχοι αποϋλοποιημένων μετοχών) έχουν χειριστή (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή) θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του χειριστή τους και να προσκομίσουν στην Εταιρεία τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, για τη συμμετοχή τους στην έκτακτη γενική συνέλευση, που εκδίδει το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους.
  • Oσοι από τους κ.κ. μετόχους (κάτοχοι αποϋλοποιημένων μετοχών) δεν έχουν χειριστή, αλλά είναι εγγεγραμμένοι στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας του οποίου χειριστής είναι το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.), θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωση απευθείας στο ΚΑΑ και να προσκομίσουν στην Εταιρεία την πιο πάνω βεβαίωση μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τους.


Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2002

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Δημήτριος Β. Παπούλιας
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form