Ενημέρωση Μετόχων - 23.04.2002

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.»
ΑΡ. ΜΑΕ 47829/06/Β/00/2

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 6 Ιουνίου 2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12η, στο Ξενοδοχείο ΝΤΙΒΑΝΙ - ΚΑΡΑΒΕΛ επί της οδού Μ.Αλεξάνδρου 2 στην Αθήνα, στην αίθουσα «ΙΛΙΣΣΟΣ», για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης:

1. Μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από δραχμές σε ΕΥΡΩ και της οναμαστικής αξίας της μετοχής δυνάμει του Ν. 2842/2000, μετά από στρογγυλοποίηση, με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και εγγραφή της διαφοράς που προκύπτει στο ειδικό αποθεματικό "Διαφορά από μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ" και

2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας ως αποτέλεσμα της ως άνω μετατροπής της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε ΕΥΡΩ.

3. Επικύρωση εκλογής μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.

4. Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 περίπτωση (β) του Π.Δ. 333/2000.

5. Έγκριση της συναφθείσης σύμβασης μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου με την οποία παρέχεται στη ΔΕΗ Α.Ε. το δικαίωμα να αγοράζει μερος των μετοχών του Δημοσίου της ΔΕΠΑ Α.Ε.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω έκτακτη γενική συνέλευση πρέπει κατά το Νόμο και το Καταστατικό να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας (Οδός Χαλκοκονδύλη αριθ. 30 γραφείο 513, 5ος όροφος - Αθήνα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 έως 13:00, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την έκτακτη γενική συνέλευση (δηλαδή το αργότερο έως την Παρασκευή 31 Μαϊου 2002), τα παρακάτω έγγραφα:

α. Όσοι από τους κ.κ.Μετόχους(κάτοχοι αποϋλοποιημένων μετοχών) έχουν χειριστή (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή) θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του χειριστή τους και να προσκομίσουν στην Εταιρεία τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, για τη συμμετοχή τους στην έκτακτη γενική συνέλευση, που εκδίδει το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους.

β. Όσοι από τους κ.κ. μετόχους (κάτοχοι αποϋλοποιημένων μετοχών) δεν έχουν χειριστή, αλλά είναι εγγεγραμμένοι στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας του οποίου χειριστής είναι το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.), θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωση απευθείας στο ΚΑΑ και να προσκομίσουν στην Εταιρεία την πιο πάνω βεβαίωση μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τους.

Αθήνα, 23 Απριλίου 2002

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Δημήτριος Β. Παπούλιας
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form