Ενημέρωση Μετόχων - 17.11.2003

Πρόσκληση Ειδικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της μειοψηφίας της ΔΕΗ Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.»
ΑΡ. ΜΑΕ 47829/06/Β/00/2


Σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ΑΕ με την απόφασή του αριθ. 209/11.11.2003 καλεί τους μετόχους της μειοψηφίας σε Ειδική Γενική Συνέλευση στις 10 Δεκεμβρίου 2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00’ π.μ. στο ξενοδοχείο ΝΤΙΒΑΝΙ - ΚΑΡΑΒΕΛ επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 2 στην Αθήνα, στην αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΑ, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ακολούθου μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης :

«Εκλογή δύο (2) εκπροσώπων της μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της «ΔΕΗ Α.Ε.» σύμφωνα με το Νόμο και τα άρθρα 20 και 10 2γ του Καταστατικού της Εταιρείας».

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω Ειδική Συνέλευση πρέπει κατά το Νόμο και το Καταστατικό να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας (Χαλκοκονδύλη 30 γρ. 513, 5ος όροφος – Αθήνα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες 10.00’ έως 13.00’ τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Ειδική Συνέλευση (δηλαδή έως και 4 Δεκεμβρίου 2003) τα παρακάτω έγγραφα:

  1. Οσοι από τους μετόχους (κάτοχοι αποϋλοποιημένων μετοχών) έχουν χειριστή (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή) θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του χειριστή τους και να προσκομίσουν στην Εταιρεία τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών για τη συμμετοχή τους στην Ειδική Συνέλευση που εκδίδει το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.) μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους.
  2. ’Οσοι από τους μετόχους (κάτοχοι αποϋλοποιημένων μετοχών) δεν έχουν χειριστή, αλλά είναι εγγεγραμμένοι στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας του οποίου χειριστής είναι το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.), θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωση απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και να προσκομίσουν στην Εταιρεία την πιοπάνω βεβαίωση μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους.

Αθήνα, 11/11/2003

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Δημήτριος Β. Παπούλιας
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form