Ενημέρωση Μετόχων - 20.04.2004

Αποτελέσματα δεύτερης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ανακοίνωση

Σήμερα, Τρίτη 20 Απριλίου 2004, και ώρα 11:00 πραγματοποιήθηκε η ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.».

Παρέστησαν ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Πέτρος Δούκας, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γ. Σαλαγκούδης ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό, Μέλη του Δ.Σ., οι Γενικοί Διευθυντές και Διευθυντές της ΔΕΗ καθώς και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου και των τραπεζικών και χρηματιστηριακών φορέων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Στ. Νέζης παρουσίασε την εικόνα της ΔΕΗ σήμερα ως ισχυρής, πολυμετοχικής και με δυναμική προοπτική ανάπτυξης επιχείρησης.
Αναλυτικά παρουσίασε τους στόχους του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης της Επιχείρησης, που ξεκίνησε από το Σεπτέμβριο του 2000 και τα αποτελέσματα της συνεχιζόμενης αναδιάρθρωσης κατά την τριετία (2001 - 2003), όπως μείωση κόστους, μείωση χρεόυς, μείωση λειτουργικών δαπανών, μείωση αριθμού εργαζομένων, βελτίωση της παραγωγικότητας και σημαντικές επενδύσεις.
Ιδιαίτερα ανέλυσε τα οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα της τριετίας όπου παρουσιάζεται

 • αύξηση των εσόδων κατά 7,8% από το 2000 στο 2001, 10,7% από το 2001 στο 2002 και 13,9% από το 2002 στο 2003,
 • πολύ σημαντική αύξηση των κερδών προ αποσβέσεων, τόκων και φόρων (EBITDA) κατά 25,5% από το 2000 στο 2001, 18,3% από το 2001 στο 2002 και 10,8% από το 2002 στο 2003.
 • συνεχής βελτίωση των κερδών προ φόρων που από 66 εκατ. ευρώ το 2000 έφτασαν τα 399 εκατ. ευρώ το 2001, τα 593 εκατ. ευρώ το 2002 και τα 475 εκατ. ευρώ το 2003 συμπεριλαμβανομένων έξτρα αποσβέσεων ύψους 245 εκατ. ευρώ.
 • θεαματική βελτίωση των ταμειακών ροών, που έφτασαν στα +786 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2003, από –119 εκατ. Ευρώ το 2000,
 • βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης με μείωση του χρέους κατά 1,2 δισ. ευρώ περίπου από το 2000 στο 2003.

Τόνισε ότι τα βελτιωμένα αποτελέσματα και οι σταθερές οικονομικές επιδόσεις της ΔΕΗ δημιουργούν αξία στους μετόχους και στους έχοντες έννομο συμφέρον.
Επίσης αναφέρθηκε στα πλεονεκτήματα της ΔΕΗ ως πολυμετοχικής εταιρείας, στον διπλασιασμό της χρηματιστηριακής της αξίας από το 2001 μέχρι σήμερα, καθώς και στην πολύ καλή πορεία της μετοχής που αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού.
Τέλος παρουσίασε τις στρατηγικές προτεραιότητες της ΔΕΗ, τη δυναμική προοπτική ανάπτυξής της σε νέες αγορές καθώς και τα δυνατά της σημεία.

Η Δεύτερη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε ομόφωνα τα παρακάτω θέματα:

 1. Υποβολή για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της δωδεκάμηνης εταιρικής χρήσης από 1.1.2003 έως 31.12.2003, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. περί των πεπραγμένων της ως άνω εταιρικής χρήσης και των ορκωτών ελεγκτών.
 2. Υποβολή για έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2003 έως 31.12.2003, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. περί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και των ορκωτών ελεγκτών.
 3. Υποβολή για έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας που έχουν συνταχθεί με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη χρήση από 1.1.2003 έως 31.12.2003.
 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για τις οικονομικές καταστάσεις, τη διαχείριση της Εταιρείας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση από 1.1.2003 έως 31.12.2003.
 5. Διανομή μερίσματος της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2003 έως 31.12.2003.
 6. Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2004, σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του καταστατικού της εταιρίας.
 7. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2003 έως 31.12.2003 και προέγκριση ακαθάριστων αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1.1.2004 έως 31.12.2004.
 8.  Έγκριση αμοιβών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση από 1.1.2003 έως 31.12.2003 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και για τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση από 1.1.2003 έως 31.12.2003 με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.Αθήνα, 20 Απριλίου 2004                                                                        ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form