Ενημέρωση Μετόχων - 16.06.2010

Προσθήκη νέου θέματος στην Ημερήσια Διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Προσθήκη νέου θέματος στην Ημερήσια Διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Με την υπ'αριθ. 152/14-6-2010 απόφασή του, το ΔΣ της ΔΕΗ ΑΕ, κατόπιν σχετικής αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου, ως μετόχου της εταιρείας με ποσοστό 51,12% των μετοχών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 39 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, αποφάσισε να εγγράψει στην Ημερήσια Διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την 29-6-2010, ως πρόσθετο θέμα υπ'αριθ.7 το εξής :

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ : "Προσαρμογή του άρθρου 8 του Καταστατικού της ΔΕΗ ΑΕ στις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.18 του Νόμου 3851/2010 (ΦΕΚ Α΄85/4-6-2010). Κατάργηση παραγράφων 2 και 3 του ως άνω άρθρου 8 και αναρίθμηση της παρ.4 σε παρ.2 αυτού".
Με την ίδια ως άνω απόφασή του, το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. αποφάσισε να εισηγηθεί προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29ης Ιουνίου 2010 την, κατά το πρόσθετο Θέμα Έβδομο, προσαρμογή του άρθρου 8 του Καταστατικού ως ανωτέρω.

Αθήνα 16 Ιουνίου 2010

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form