Ενημέρωση Μετόχων - 18.06.2010

Επεξηγήσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Πρόσκλησης για την 8η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ στις 29/6/10

Επί του 1ου θέματος :

Η όγδοη εταιρική χρήση της ΔΕΗ ΑΕ, εκτείνεται από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως την 31η Δεκεμβρίου 2009. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις, συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού και δημοσιεύονται από το ΔΣ πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Οι Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, τον Πίνακα Ταμειακών Ροών, τον Πίνακα Μεταβολής της Καθαρής Θέσεως και τις επ'αυτών Σημειώσεις. Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις αφορούν τις θυγατρικές της ΔΕΗ ΑΕ οι οποίες υφίσταντο κατά την όγδοη εταιρική χρήση. Οι θυγατρικές αυτές είναι οι εξής : "ΔΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ", "ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ", "ΔΕΗ ΡΟΔΟΣ ΑΕ", "ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 1 ΑΕ", "ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 2 ΑΕ","ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ 1 ΑΕ", "ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ 2 ΑΕ", "SOLARLAB AE", "ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΑΕ", "ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΕ" και "PPC FINANCE PLC". Η διαδικασία εκκαθάρισης της "ΔΕΗ ΡΟΔΟΣ ΑΕ" δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.
Σύμφωνα με τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2009, τα συνολικά έσοδα του ομίλου ανήλθαν σε 6.030,4 εκατ. Ευρώ, αυξημένα κατά 3,9% σε σύγκριση με το 2008. Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 1.677,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 388,2% σε σύγκριση με το 2008, κυρίως λόγω της σημαντικής πτώσης των τιμών των καυσίμων και της ενέργειας που αγοράζει η ΔΕΗ, της αύξησης κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες της συμμετοχής των εγχωρίων καυσίμων στο ενεργειακό μείγμα, και της μείωσης της ζήτησης από κατηγορίες πελατών με χαμηλά τιμολόγια. Οι Οικονομικές Καταστάσεις, οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, οι Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του ΔΣ, συμπεριλαμβανομένης και της επεξηγηματικής έκθεσης του ΔΣ, όπως έχουν εγκριθεί από το ΔΣ στην από 30-3-2010 συνεδρίασή του, υποβάλλονται προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Επί του 2ου θέματος :

Για τη χρήση 2009, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος ύψους €1,00 ανά μετοχή, δηλαδή το συνολικό ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε €232.000.000. Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος προτείνεται η 5/7/2010 και ως ημερομηνία αποκοπής η 1/7/2010. Η καταβολή και πληρωμή του μερίσματος μέσω πληρώτριας Τράπεζας θα γίνεται στους εξουσιοδοτημένους χειριστές με ημερομηνία έναρξης πληρωμής την 9/7/2010. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.α' της παρ.7 του άρθρου 54 του ν.2238/1994, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ.7 του άρθρου 18 του ν.3697/2008 (ΦΕΚ Α'194), ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι υπόχρεη για την παρακράτηση του φόρου με συντελεστή 10% στα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες με τη μορφή μερισμάτων είναι η ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία που τα καταβάλλει. Η Γενική Συνέλευση, ως αρμόδια να αποφασίσει για τη διάθεση των κερδών κατ' άρθρο 21 του Καταστατικού της εταιρείας, καλείται να εγκρίνει τη διανομή του μερίσματος.

Επί του 3ου θέματος :

Κατόπιν της έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει, με ονομαστική κλήση, την απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της όγδοης εταιρικής χρήσης, κατ'εφαρμογή του άρθρου 29 του καταστατικού της εταιρείας και του άρθρου 22α Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Επί του 4ου θέματος :

Στο άρθρο 18 του καταστατικού της εταιρείας, ορίζεται ότι οι αμοιβές των μελών ΔΣ υπόκεινται στην έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Κατ' εφαρμογή της ανωτέρω καταστατικής πρόβλεψης, η παρούσα Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις καταβληθείσες αμοιβές των μελών του ΔΣ, συμπεριλαμβανομένων και των αποζημιώσεων για μετακινήσεις εκτός έδρας και για συμμετοχές σε συμβούλια και επιτροπές, για τη δωδεκάμηνη εταιρική χρήση από 1.1.2009 έως 31.12.2009, συνολικού ύψους 639.924,36 Ευρώ.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση καλείται να προ-εγκρίνει τις αμοιβές για το έτος 2010, ως εξής:

Α. Για τα Mέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντικαταστάτες τους:
α) ακαθάριστη αποζημίωση 400 Ευρώ ανά συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ανά Μέλος,
β) ακαθάριστη αποζημίωση ανά Μέλος για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές της Εταιρείας που θα ανέρχεται σε 100 Ευρώ για κάθε συνεδρίαση,
και με ανώτατο όριο των συνολικών ακαθάριστων αποζημιώσεων το ποσό των Ευρώ 14.000 ετησίως ανά Μέλος.

B. Για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αρθούρο Ζερβό, οι αποδοχές του για την απασχόλησή του ως μέλος του ΔΣ με εκτελεστικές αρμοδιότητες θα οριστούν με έκδοση κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Άρθρου 2 του Ν. 3833/2010, και δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ 190.064,00

Γ. Για το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Απόστολο Μπαράτση οι αποδοχές του για την απασχόλησή του ως μέλος του ΔΣ με εκτελεστικές αρμοδιότητες ορίζονται στο ποσό των Ευρώ 116.238,35.

Επομένως, οι πάσης φύσεως αποδοχές, αμοιβές και αποζημιώσεις για το έτος 2010 ορίζονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, σε Ευρώ 460.302,35 κατ' ανώτατο όριο.

Σημειώνεται ότι, η κάλυψη δαπανών για μετακινήσεις εκτός έδρας (βάσει παραστατικών) των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν συμπεριλαμβάνονται στα πιο πάνω ποσά.

Επί του 5ου θέματος :

Σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του καταστατικού, η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο τους ελεγκτές της εταιρείας για τον έλεγχο των ενδιαμέσων και ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και των ετησίων Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων. Συνεπώς, η εκλογή των ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, από την παρούσα Γενική Συνέλευση, αφορά τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς και των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ν. 3426/2005, για την ένατη εταιρική χρήση, 1-1-2010 έως 31-12-2010.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να επιλέξει τους ελεγκτές της ένατης εταιρικής χρήσης.

Επί του 6ου θέματος :

Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.


Επί του 7ου θέματος:

Προσαρμογή του άρθρου 8 του Καταστατικού της ΔΕΗ ΑΕ στις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.18 του Νόμου 3851/2010 (ΦΕΚ Α΄85/4-6-2010). Κατάργηση παραγράφων 2 και 3 του ως άνω άρθρου 8 και αναρίθμηση της παρ.4 σε παρ.2 αυτού
Με την υπ'αριθ. 152/14-6-2010 απόφασή του, το ΔΣ της ΔΕΗ ΑΕ, κατόπιν σχετικής αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου, ως μετόχου της εταιρείας με ποσοστό 51,12% των μετοχών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 39 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, αποφάσισε νομίμως να εγγράψει στην Ημερήσια Διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το πρόσθετο θέμα υπ'αριθ.7 ως άνω και να εισηγηθεί προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την κατά το πρόσθετο 7ο Θέμα, προσαρμογή του άρθρου 8 του Καταστατικού.
Συνεπώς, η παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων καλείται να εγκρίνει την προσαρμογή του άρθρου 8 του Καταστατικού της ΔΕΗ ΑΕ στο άρθρο 12 παρ. 18 του Νόμου 3851/2010 ως κατωτέρω:

 

 

   Προϊσχύσαν Άρθρο 8

       Iσχύον Άρθρο 8 λόγω προσαρμογής στο νόμο

Ποσοστό συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου Ποσοστό συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου
1. Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στο εκάστοτε μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δεν μπορεί να είναι κατώτερη του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) των μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας μετά από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (άρθρ. 43, παρ. 3 του Ν. 2773/1999). 1. [Παραμένει ως έχει]
Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στο εκάστοτε μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δεν μπορεί να είναι κατώτερη του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) των μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας μετά από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (άρθρ. 43, παρ. 3 του Ν. 2773/1999).

2. Σε περίπτωση που η συμμετοχή άλλου μετόχου ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων κατά την έννοια του
άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920 υπερβεί συνολικά
το πέντε τοις εκατό (5%), ο συγκεκριμένος μέτοχος ή οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις δεν θα έχουν δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση για το ποσοστό που υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%).
[2. Καταργείται]
3. Τράπεζες και άλλοι οργανισμοί του εξωτερικού, που σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένοι και με βάση τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι, εκδίδουν τίτλους παραστατικούς μετοχών, εφόσον έχουν εκδώσει τέτοιους τίτλους υπέρ μεμονωμένου δικαιούχου σε ποσοστό άνω του πέντε τοις εκατό (5%), δεν θα έχουν δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου για λογαριασμό του συγκεκριμένου δικαιούχου ως προς το υπερβάλλον. Οι όροι για την τήρηση του παρόντος άρθρου τίθενται στη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των ανωτέρω τραπεζών ή οργανισμών. [3. Καταργείται]
4. Το άρθρο αυτό του Καταστατικού δεν μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 2. [Αλλαγή αρίθμησης, λόγω εκ του νόμου κατάργησης παρ. 2 και παρ.3, κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει]
Το άρθρο αυτό του Καταστατικού δεν μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
   
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form