Ενημέρωση Μετόχων - 16.04.2010

Επεξηγήσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Πρόσκλησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ στις 26/4/2010

Επί του 1ου θέματος : Τροποποίηση των άρθρων 10 και 36 του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε.
Δεδομένου ότι, η ΔΕΗ ΑΕ είχε και έχει διαχρονικά αυξημένη κοινωνική ευθύνη αλλά και κοινωνικό προσανατολισμό κρίνεται σκόπιμη η επαναφορά της εκπροσώπησης της Ο.Κ.Ε. στο Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), διατηρώντας ταυτόχρονα την αναλογία συμμετοχής των εκπροσώπων του μετόχου της πλειοψηφίας των μετόχων της μειοψηφίας και των εργαζομένων στο ΔΣ της Εταιρείας.
Τούτων δοθέντων το ΔΣ με την υπ'αριθ. 80/30.3.2010 απόφαση του, αποφάσισε να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση της 26/4/2010 την επαναφορά της ενδεκαμελούς σύνθεσης του ΔΣ αντί της μέχρι σήμερα ισχύουσας εννιαμελούς σύνθεσης ( άρθρο 10) και την κατάργηση της διάταξης του άρθρου 36, παρ. 3 του ισχύοντος καταστατικού.
Οι παρακάτω τροποποιήσεις υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.


         ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ       ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
’Αρθρο 10Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου             1.         Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) μέλη, τα οποία διακρίνονται σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά, με θητεία τριετή. Για τη διασφάλιση της συνέχειας στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της εταιρείας, η θητεία του κάθε μέλους μπορεί να παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα μετά τη λήξη της θητείας του κάθε μέλους.             2.         Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από :α)         Πέντε (5) μέλη, ανάμεσα στα οποία και ο Διευθύνων Σύμβουλος, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στην οποία όμως δεν μπορούν να μετέχουν οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Ειδική Συνέλευση που προβλέπεται στο άρθρο 20 του παρόντος Καταστατικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του, σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος Καταστατικού.                    β)         Δύο (2) μέλη που εκπροσωπούν τους εργαζόμενους στην εταιρεία.  Τα μέλη αυτά εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου ειδοποιηθεί η πλέον Αντιπροσωπευτική Συνδικαλιστική Οργάνωση Προσωπικού (ΑΣΟΠ).  Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των εκπροσώπων των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο διεξάγονται από εφορευτική επιτροπή που ορίζεται από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση της εταιρείας και στην οποία συμμετέχουν ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος από τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές οργανώσεις της εταιρείας.  Η διαδικασία των αρχαιρεσιών, ο καθορισμός των τοπικών εφορευτικών επιτροπών, ο χρόνος και οι λεπτομέρειες της ψηφοφορίας και η εξαγωγή και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αποτελούν έργο της επιτροπής αυτής, η οποία έχει ως πρόεδρο δικαστικό αντιπρόσωπο σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11 του Ν. 1264/1982 «Εκδημοκρατισμός συνδικαλιστικού κινήματος – Συνδικαλιστικές Ελευθερίες» (Φ.Ε.Κ. Α’ 79). Με την ίδια ως άνω διαδικασία αναδεικνύονται και οι αναπληρωματικοί των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγονται σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου αυτής. Σε περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο παραιτηθεί ή εκλείψει και το αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τη θέση του καταλαμβάνει ο αμέσως επόμενος αναπληρωματικός του.γ)         Δύο (2) μέλη, που εκπροσωπούν τους μετόχους της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού.                                                          3.            Η μη εκλογή ή μη έγκαιρη συμπλήρωση από οποιαδήποτε αιτία εκπροσώπων των εργαζομένων μέσα στην προθεσμία των δύο (2) μηνών από την ειδοποίηση των φορέων δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς τα μέλη αυτά.             4.         Η μη εκλογή ή η μη συμπλήρωση για οποιονδήποτε λόγο από τους μετόχους της μειοψηφίας των μελών που την εκπροσωπούν δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου.                        5.         α)         Αν για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εκλεγεί με τη διαδικασία της παραγράφου 2α) του παρόντος άρθρου, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγουν άλλο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που εξέλιπε και η εκλογή αυτή επικυρώνεται από την επόμενη Γενική Συνέλευση.            β)         Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει ο Διευθύνων Σύμβουλος, χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου εκτελεί προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού.  Στις περιπτώσεις αυτές το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί το συντομότερο δυνατό τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για την εκλογή του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου.            γ)         Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, χρέη Προέδρου εκτελεί προσωρινά ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, ή αν συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού.  Αν εκλείψουν τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο Διευθύνων Σύμβουλος και δεν έχει εκλεγεί Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο αρχαιότερος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.            δ)         Εάν ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Πρόεδρος απουσιάζουν ή κωλύονται προσωρινά αναπληρώνονται από τον Αντιπρόεδρο και εάν αυτός δεν υπάρχει, από πρόσωπο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των μελών του που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2(α) του Καταστατικού.             6.         Η μη επικύρωση εκλογής ή αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθησαν με τη συμμετοχή του.  ’Αρθρο 10Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου             1.         Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, τα οποία διακρίνονται σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά, με θητεία τριετή. Για τη διασφάλιση της συνέχειας στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της εταιρείας, η θητεία του κάθε μέλους μπορεί να παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα μετά τη λήξη της θητείας του κάθε μέλους.             Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από :α)         Έξι (6) μέλη, ανάμεσα στα οποία και ο Διευθύνων Σύμβουλος, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στην οποία όμως δεν μπορούν να μετέχουν οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Ειδική Συνέλευση που προβλέπεται στο άρθρο 20 του παρόντος Καταστατικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του, σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος Καταστατικού.            β)         Δύο (2) μέλη που εκπροσωπούν τους εργαζόμενους στην εταιρεία.  Τα μέλη αυτά εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου ειδοποιηθεί η πλέον Αντιπροσωπευτική Συνδικαλιστική Οργάνωση Προσωπικού (ΑΣΟΠ).  Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των εκπροσώπων των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο διεξάγονται από εφορευτική επιτροπή που ορίζεται από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση της εταιρείας και στην οποία συμμετέχουν ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος από τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές οργανώσεις της εταιρείας.  Η διαδικασία των αρχαιρεσιών, ο καθορισμός των τοπικών εφορευτικών επιτροπών, ο χρόνος και οι λεπτομέρειες της ψηφοφορίας και η εξαγωγή και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αποτελούν έργο της επιτροπής αυτής, η οποία έχει ως πρόεδρο δικαστικό αντιπρόσωπο σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11 του Ν. 1264/1982 «Εκδημοκρατισμός συνδικαλιστικού κινήματος – Συνδικαλιστικές Ελευθερίες» (Φ.Ε.Κ. Α’ 79). Με την ίδια ως άνω διαδικασία αναδεικνύονται και οι αναπληρωματικοί των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγονται σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου αυτής. Σε περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο παραιτηθεί ή εκλείψει και το αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τη θέση του καταλαμβάνει ο αμέσως επόμενος αναπληρωματικός του.γ)         Δύο (2) μέλη, που εκπροσωπούν τους μετόχους  της  μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού.            δ)         ’Ενα (1) μέλος που υποδεικνύεται από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) και το οποίο προέρχεται από φορείς σχετικούς με τις δραστηριότητες της εταιρείας.  Το υποδεικνυόμενο από την Ο.Κ.Ε. μέλος προτείνεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου ειδοποιήθηκε η Ο.Κ.Ε. από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και διορίζεται  με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για την αντικατάσταση, σε περίπτωση παραίτησης ή για οποιονδήποτε λόγο έκλειψης του μέλους αυτού, καθώς και για την τυχόν ανάκληση του.             3.         Η μη εκλογή ή μη έγκαιρη συμπλήρωση από οποιαδήποτε αιτία εκπροσώπων των εργαζομένων ή του εκπροσώπου της Ο.Κ.Ε. μέσα στην προθεσμία των δύο (2) μηνών από την ειδοποίηση των φορέων δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς τα μέλη αυτά.             4.         Η μη εκλογή ή η μη συμπλήρωση για οποιονδήποτε λόγο από τους μετόχους της μειοψηφίας των μελών που την εκπροσωπούν δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου.             5.         α)         Αν για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εκλεγεί με τη διαδικασία της παραγράφου 2α) του παρόντος άρθρου,  τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγουν    άλλο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας     του μέλους που εξέλιπε και η εκλογή αυτή επικυρώνεται από την επόμενη Γενική Συνέλευση.            β)         Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει ο Διευθύνων Σύμβουλος, χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου εκτελεί προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν συμπίπτουν   οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο, ο Αντιπρόεδρος   του   Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 του παρόντος  Καταστατικού.  Στις περιπτώσεις αυτές το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί το συντομότερο δυνατό τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για την εκλογή του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου.            γ)         Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, χρέη Προέδρου εκτελεί προσωρινά ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, ή αν συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού.  Αν εκλείψουν τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο Διευθύνων Σύμβουλος και δεν έχει εκλεγεί Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο αρχαιότερος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.              δ)         Εάν ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Πρόεδρος απουσιάζουν ή κωλύονται προσωρινά αναπληρώνονται από τον Αντιπρόεδρο και εάν αυτός δεν υπάρχει, από πρόσωπο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των μελών του που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2(α) του Καταστατικού.  6.         Η μη επικύρωση εκλογής ή αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθησαν με τη συμμετοχή του. 
Άρθρο 361.         ’Οσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό ή δεν ρυθμίζονται κατά διάφορο τρόπο στο Ν. 2773/1999 (Φ.Ε.Κ. Α' 286), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, διέπονται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. 2. 'Οπου στο παρόν καταστατικό γίνεται μνεία του Κ.Ν. 2190/1920, νοείται ο Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιείται και εκάστοτε ισχύει. 3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την παρούσα εντεκαμελή (11μελή) σύνθεσή του παρατείνεται έως την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2010. Άρθρο 361.         ’Οσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό ή δεν ρυθμίζονται κατά διάφορο τρόπο στο Ν. 2773/1999 (Φ.Ε.Κ. Α' 286), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, διέπονται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. 2. 'Οπου στο παρόν καταστατικό γίνεται μνεία του Κ.Ν. 2190/1920, νοείται ο Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιείται και εκάστοτε ισχύει.

Eπί του 2ου θέματος : Επικύρωση του ορισμού, κατ΄άρθρο 37, του Ν. 3693/2008, των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
Κατ' εφαρμογή του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008, με το οποίο προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία Επιτροπής Ελέγχου, αποτελούμενης από τουλάχιστον δύο μη εκτελεστικά μέλη και ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση καλείται να επικυρώσει τον ορισμό, με την υπ' άριθ. 5/12.1.2010 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΗ ΑΕ, των κ.κ. Αλεξάκη Παναγιώτη, Κατσουλάκου Ιωάννη και Πανέτα Κωνσταντίνου, ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Επί του 3ου θέματος : Επικύρωση εκλογής νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της ιδιότητάς του.
Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 5 εδάφιο (α) του Καταστατικού της ΔΕΗ ΑΕ, εάν για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει μέλος του ΔΣ εκλεγμένο από το μέτοχο της πλειοψηφίας (το Ελληνικό Δημόσιο), τα εναπομείναντα μέλη εκλέγουν άλλο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που εξέλιπε και η εκλογή αυτή επικυρώνεται από την επόμενη Γενική Συνέλευση. Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της τελευταίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (25/6/2009) και της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, ένα νέο μέλος του ΔΣ εξελέγη κατά την ανωτέρω διαδικασία στις 8/9/2009 με την απόφαση ΔΣ αριθ. 189/8.9.2009, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, ο κ. Στεργίου Γεώργιος στη θέση του παραιτηθέντος κου Κεφαλογιάννη Μιχαήλ (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό). Η Γενική Συνέλευση καλείται να επικυρώσει την εκλογή του πρώην μέλους του Δ.Σ. κου Στεργίου Γεωργίου και την ιδιότητα του.

Επί του 4ου θέματος : Έκτακτη, εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των Ασφαλιστικών Φορέων Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. (ΙΚΑ/ΤΑΠ - ΔΕΗ και ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ), κατ΄ανώτατο όριο ύψους, ίσου με το ποσό που θα εξοικονομηθεί από τη μείωση των αποδοχών των εργαζομένων στη ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 1, του Νόμου 3833/2010.
Στις 15/3/2010 δημοσιεύτηκε o Ν. 3833/2010 για την "Προστασία της Εθνικής Οικονομίας. Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της Δημοσιονομικής Κρίσης".

Στην § 5 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α΄ του Νόμου προβλέπεται για τα νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που είναι δημόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια των παραγράφων 1,2, και 3 του άρθρου 1 του ν, 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α), στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η ΔΕΗ, ότι:


Οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόματα, αποζημιώσεις και αμοιβές γενικά, καθώς και τα με οποιαδήποτε άλλη ονομασία οριζόμενα και από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη ή ρήτρα ή όριο συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητική, απόφαση ή με ατομική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία προβλεπόμενα των εργαζομένων χωρίς εξαίρεση, μειώνονται κατά ποσοστό επτά τοις εκατό (7%).

Τα επιδόματα των Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας μειώνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%) αντίστοιχα.

Από τη μείωση εξαιρούνται τα επιδόματα που συνδέονται με την οικογενειακή κατάσταση ή την υπηρεσιακή εξέλιξη (χρονοεπίδομα), καθώς και τα συνδεόμενα με το ανθυγιεινό ή επικίνδυνο της εργασίας τους και το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών τους. Οι εν λόγω διατάξεις κατισχύουν κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης ή ρήτρας ή όρου συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης ή ατομικής σύμβασης εργασίας ή συμφωνίας.
Το ΔΣ της ΔΕΗ με την υπ'αριθ. 81/30.3.2010 απόφαση του αποφάσισε να εισηγηθεί στην Γενική Συνέλευση της 26/4/2010 την έκτακτη, εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των Ασφαλιστικών Φορέων Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. (ΙΚΑ/ΤΑΠ - ΔΕΗ και ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ), κατ΄ανώτατο όριο ύψους, ίσου με το ποσό που θα εξοικονομηθεί από τη μείωση των αποδοχών των εργαζομένων στη ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 1, του Νόμου 3833/2010. Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την έκτακτη, εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των Ασφαλιστικών Φορέων Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε.

Θέμα 5ο : Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form